Pracovní úraz, jenž vznikl z důvodu chybějící zarážky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je oborem, ve kterém se velmi často řeší pracovní úrazy.  Dnes bychom Vám chtěli popsat pracovní úraz, který vznikl souhrou více náhod a nebyl, jako většina úrazů, zaviněn pouze nepozorností zaměstnance.

 

Řidič (říkej mu pan X) externí firmy, která zajišťuje zásobování obchodu, zastavil auto na vyhrazeném místě pro zásobování, a to podél chodníku před prostorem obchodu. Poté otevřel auto, aby mohl složit zboží a na pohyblivou plošinu vytáhl z auta 2 klece s čerstvou zeleninou.

V té chvíli vedoucí směny (pan Y), který zajišťoval převzetí příjmu zboží, zjistil, že na plošině chybí zarážky pro pohyb klecí a je nefunkční ovládání plošiny uvnitř auta.

Řidič proto seskočil z plošiny auta na chodník a postavil se podél vozidla, neboť tam se nacházelo druhé ovládání plošiny.  Pomalu začal sestupovat s klecemi na plošině dolů. V danou chvíli se ovšem začaly klece na plošině posouvat, neboť tam chyběly ony zarážky, a vedoucí směny pan Y reagoval tím, že obě klece zachytil rukama, aby je přidržel a nedošlo k pádu klecí na chodník/silnici.  Pro zajištění nestandardně klecí ze strany vedoucího směny, řidič namísto sjetí s plošinou ve vodorovné poloze dolů plošinu začal natáčet do strany, načež jedna klec zůstala na plošině auta a druhá spadla na chodník. Pan Y se stále snažil přidržovat klece rukami, ale poté, co jedna spadla na zem, chtěl pan Y uskočit na stranu, aby na něj nespadla i druhá klec. Při úskoku ovšem pan Y spal na bok, pohmoždil si rameno a uhodil se do hlavy a navíc si ještě při přidržování klecí naštípl malíček na ruce.

Druhý vedoucí směny, který byl na směně, zajistil odklizení zboží z chodníku a postiženému panu Y byla zavolána rychlá lékařská pomoc.

 

Z výše popsaného úrazového děje vyplývá, že zde došlo hned k několika „pochybením“.

První chybou bylo, že na plošině chyběly zarážky pro nechtěný pohyb klecí. Přesto že si toho pan Y všiml, neupozornil na to řidiče a zarážky se ani nepokusil najít, což byla prvotní příčina celé události. Navíc pan X si měl plošinu před začátkem manipulace s klecemi zkontrolovat. Kdyby provedl běžnou kontrolu, chybějících zarážek by si všiml.

Druhým problémem, které ale pravděpodobně nemělo na úraz vliv, bylo nefunkční ovládání plošiny uvnitř auta. Tady jen podotkneme, že je otázkou, jak dlouho ovládání plošiny nefungovalo. Zda se rozbilo až před vykládáním zboží u daného obchodu, nebo zda takto řidič jezdil již několik dní/týdnů. Pokud je pravda druhá varianta, tak zde je pochybení na straně řidiče, neboť měl závadu na ovládání ihned ohlásit svému nadřízenému, který měl zajistit opravu. Samozřejmě pro případ, že ovládání nebude fungovat, je na boku auta další ovládání, které řidič správně použil k sundání klecí.

Při spouštění plošiny dolů řidič nevěděl o chybějících zarážkách, a ve chvíli, kdy pan Y začal klece přidržovat rukama, tak místo aby sjel s plošinou vodorovně dolů, začal ji natáčet do strany. Protože pan Y již nebyl schopen klece udržet, uskočil stranou. Bohužel spadl tak nešťastně, že došlo k jeho zranění a bylo nutné přivolat lékařskou pomoc.

 

U tohoto pracovního úrazu by se dalo říct, že BOZP byla podceněna zejména díky každodenní rutině. Protože řidič několikrát denně manipuluje s plošinou a se zbožím, tak zapomněl na zarážky. Pan Y, přestože o chybějících zarážkách věděl, pana X na ně neupozornil. Kdyby tak učinil, pravděpodobně by k úrazu a pádu klecí vůbec nemuselo dojít. Kdyby třeba i fungovalo ovládání uvnitř auta, mohl si pan X chybějících zarážek včas všimnout. Ovšem tohle jsou jen spekulace, těžko říct, zda rozbité ovládání mělo/nemělo vliv na průběh úrazového děje.

Je nutné podotknout, že zde došlo jak k pracovnímu úrazu, tak i ke škodě na majetku (pomačkané zelenina, rozbité klece).

 

Bezpečnost a ochrana zdraví ve svých právních předpisech stanovuje, že zaměstnavatel je povinen přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů. U tohoto průběhu úrazového děje by opatření měla být minimálně takováto:

1)      Seznámit s průběhem úrazového děje ostatní zaměstnance

2)      Upozornit na nutnost dbát zvýšené pozornosti při vykládání/nakládání klecí/materiálu/zboží a důsledná kontrola všech zajišťovacích prvků

3)      Při zjištění, že je něco v rozporu s BOZP, ihned přerušit činnost a nedostatek odstranit nebo informovat vedoucího zaměstnance

4)      Při vykládání/nakládání komunikovat s řidičem

5)      Upozornit zaměstnavatele externího zaměstnance na nutnost dodržovat předpisy BOZP

 

Obrázek 1 - Proti samovolnému pohybu klece je nutné jejich zajištění zarážkou (zdroj: www.dhollandia.be)

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: email Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2018

Oblastní inspektorát práce - část 2.

V minulém článku jsme si popsali, co je to Státní úřad inspekce práce (SUIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP), na koho se vztahuje jejich působnost a co kontrolují – zejména tedy ob...