01.02.2020

Alkohol a návykové látky na pracovišti

Alkohol a návykové látky na pracovišti

Jedním z bodů zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je problematika alkoholu a návykových látek na pracovišti. Alkoholickým nápojem se rozumí nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu. Návyková látka je definována jako alkohol, tabák, omamné a psychotropní látky a jiné látky s psychoaktivními účinky, jejichž užívání může vést nebo se podílet na vzniku a rozvoji duševních poruch a poruch chování.

 

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek říká, že osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví jiné osoby nebo poškodit majetek, nebo ve vztahu k níž jiný právní předpis stanoví zákaz požívat alkohol nebo užívat jiné návykové látky, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím vykonáváním, a to tak, aby zajistila, že tuto činnost nebude vykonávat pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Zákoník práce uvádí, že zaměstnanec je povinen nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele.

 

POZOR! Zákaz požívání alkoholických nápojů se nevztahuje na zaměstnance, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pokud požívají pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na zaměstnance, u nichž požívání těchto nápojů je součástí plnění pracovních úkolů nebo je s plněním těchto úkolů obvykle spojeno.

 

Má-li zaměstnavatel podezření, že je jeho zaměstnanec pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, může vyzvat zaměstnance ke splnění povinnosti podrobit se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření. Dechovou zkoušku může provést oprávněný vedoucí zaměstnanec písemně určený zaměstnavatelem. Zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

 

Může se stát, že zde bude podezření, že pod vlivem alkoholu nebo návykové látky je zaměstnanec externí firmy. V takovém případě doporučujeme obrátit se na vedoucího zaměstnance/zaměstnavatele externí firmy a požádat jej o provedení kontroly u svého zaměstnance. Určitě nenechávejte externí zaměstnance, u kterých máte podezření na alkohol a nebo návykovou látku, dál vykonávat přidělenou činnost. Myslete na to, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro všechny fyzické osoby, které se zdržují na pracovišti a v případě práce podnapilé osoby nebo osoby pod vlivem návykové látky na např. strojním zařízení by se mohl stát malér.

 

Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření je povinna podrobit se osoba,

a)       u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,

b)      u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek,

c)       u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky (např. pracovní úraz).

 

POZOR! V případě, že zaměstnanec orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské vyšetření zaměstnanec odmítne, hledí se na něj, jako by byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky!

 

  1. Spočívá-li orientační vyšetření na ovlivnění alkoholem v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, který je kalibrován minimálně 1x ročně, odborné lékařské vyšetření se neprovede.

 

Pro lepší zabezpečení BOZP na pracovišti je vhodné provádět i namátkové kontroly zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Kontroly se mohou provádět např. 1x měsíčně, popř. náhodně při procházení přes vrátnici. Je jen na zaměstnavateli, zda k tomuto kroku přistoupí nebo ne.

 

Závěrem bychom chtěli upřesnit, jak je to s úhradou nákladů na odborné lékařské vyšetření na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiných návykových látek:

Co se týká vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, tak:

  •   Náklady na odborné lékařské vyšetření hradí poskytovateli zdravotních služeb zaměstnavatel.
  •   Prokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, uhradí vyšetřovaná osoba zaměstnavateli náklady, které mu úhradou odborného lékařského vyšetření vznikly; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce.
  •   Náklady na dopravu vyšetřované osoby do zdravotnického zařízení za účelem provedení odborného lékařského vyšetření hradí v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, vyšetřovaná osoba; pokud je vyšetřovaná osoba nezletilá, která není plně svéprávná, hradí tyto náklady její zákonný zástupce. Neprokáže-li se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky, náklady nese zaměstnavatel.

 

Obrázek 1 - Dodržujte zákaz požívání alkoholu na pracovišti!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...