Home office

Home office

Home office je způsob organizace práce, kdy je omezena nutnost dojíždět na pracoviště zaměstnavatele a pracovat dohodnutou pracovní dobu. Zaměstnanec může pracovat doma, tedy ve svém bydlišti, nebo na dálku podle pokynu zaměstnavatele a místem výkonu práce nemusí být bydliště zaměstnance.

Někteří zaměstnanci pracují na home officu dlouhodobě, ovšem někteří jen „nárazově“, např. když jim onemocní dítě a nebo v případě jako je nyní – ohrožení nákazou koronavirem. Spousta zaměstnavatelů nařídila/umožnila práci z domu těm zaměstnancům, u kterých je to možné, především se jedná o administrativní a THP pracovníky. Ovšem i v této chvíli, kdy je home office nařízen jen krátkodobě a mimořádně, je potřeba dodržovat určité požadavky týkající se dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Jedním z požadavků je ten, že místo nebo místa výkonu práce musí být stanovena v pracovní smlouvě. Ukládá to zákoník práce v § 34 odst. 1 písm. b). Mimo tuto povinnost je možné a vhodné v pracovní smlouvě, podle které bude zaměstnanec vykonávat svou práci na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele, upravit i další podmínky výkonu práce, zejména:

  • dodržování délky pracovní doby,
  • možnost kombinace výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele a na jiném místě
  • pracovní podmínky na místě, kde bude práce vykonávána,
  • vybavení pracovním zařízením (vlastní, zaměstnavatele),
  • náhrada za používání vlastního pracovního zařízení,
  • náhrada nákladů zaměstnance na vytápění, osvětlení, telekomunikační poplatky, na energie pro pohon pracovního zařízení, apod.
  • podmínky BOZP a možnost kontroly dodržování zásad BOZP zaměstnavatelem.

 

U dlohodobých home officů jsou všechny výše uvedené údaje většinou ve smlouvě zakotvené, ovšem u náhlých/jednorázových home officů to tak většinou není. Z tohoto důvodu je vhodné mít zpracovaný vnitřní předpis, kde budou tyto situace popsány a podmínky stanoveny. Zaměstnanci pak musejí být s takovýmto vnitřním předpisem seznámen.

 

Pokud home office nařídíte zaměstnanci mimořádně/jednorázově, nezapomeňte, že při home officu si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu. Je ovšem vhodné, abyste se domluvili, v jakou dobu by zaměstnanec měl být „online“, tzn., že např. v čase od 9:00 do 14:00 bude přístupný na telefonu a počítači. Samozřejmě záleží na druhu a povaze práce – např. není vhodné, aby obchodní zástupce telefonoval klientům v 6:00 ráno nebo naopak v 19:00 večer.

Další problém může nastat tehdy, pokud máte ve společnosti velmi citlivá data. Běžný uživatel internetu má klasické připojení s menším zabezpečením, proto je velmi důležité, aby zaměstnanci měli v případě potřeby možnost připojit se přes zabezpečenou firemní síť. 

Pokud si nepřejete, aby zaměstnanci používali domácí tiskárny k tisku firemních záležitostí, požádejte je, aby v období home officu zvážili, zda je nutné dokumenty tisknout – zda by je nešlo poslat mailem nebo jiným bezpečným způsobem adresátovi. Případně je požádejte, aby si dokumenty přišli vytisknout do práce, je-li to možné (bydlí-li v dosahu, společnost není úplně uzavřená, apod).

Také počítejte s tím, že někteří zaměstnanci můžou chtít náhradu za používání vlastního nářadí, zařízení a předmětů pro výkon práce - při práci administrativního charakteru to bude zejména výpočetní technika (i když v dnešní době již má většina zaměstnanců firemní notebooky a telefony), při výrobě jsou to nástroje a nářadí. Výši náhrady by si měl dohodnout zaměstnavatel se zaměstnancem, případně stanovit vnitřním předpisem. Náhrada bývá poskytována nejčastěji jako paušální částka. 

V oblasti BOZP zákoník práce č.262/2006 Sb., nepřipouští žádnou výjimku z povinností zaměstnavatele k zaměstnanci. Vzhledem k povaze práce na jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele není objektivně možné, aby zaměstnavatel všechny uložené povinnosti beze zbytku plnil. V takové chvíli je nezbytná spolupráce zaměstnance. Je potřeba, aby zařízení a spotřebiče měly platnou revizi (předpokládá se, že firemní zařízení platnou elektrorevizi mít budou).  U spotřebičů, které vlastní zaměstnanec, se dá jen těžko předpokládat, že nějakou elektrorevizi mají. Je tedy nutné je upozornit, že i v rámci home officu musí dodržovat zásady BOZP a požární ochrany – např. nepoužívat poškozené spotřebiče a jiné zařízení, dodržovat zásady ergonomie a udržovat pořádek na pracovišti, nesmí pracovat za podmínek, při kterých by mohla být bezprostředně a závažným způsobem ohrožena jeho bezpečnost nebo zdraví, anebo hrozit vznik mimořádné události, dodržovat zásady hygieny apod. 

Dále upozorněte zaměstnance, že přestože pracuje v režimu home office, nesmí být pod vlivem alkoholického nápoje a jiných návykových látek a samozřejmě je nesmí během výkonu práce požívat.

Při pracovním úrazu není důležité, kde se pracovník nacházel, ale zda v okamžiku úrazu vykonával pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Pracovním úrazem bude uznán i úraz, který se zaměstnanci stal při přípravě na výkon práce.

Upozorněte zaměstnance, že je povinen ohlásit každý pracovní úraz a v podstatě i umožnit zaměstnavateli jeho vyšetření, evidenci a odškodnění. Nezapomeňte, že každý pracovní úraz musí být zapsaný do knihy úrazů! 

 

A důležitá informace na závěr - zaměstnanec odpovídá za způsobenou škodu zaměstnavateli stejně, jako zaměstnanec v klasickém pracovním poměru. I kdyby mu s prací pomáhali například rodinní příslušníci, zodpovídá za způsobenou škodu zaměstnanec!

Obrázek 1 - Být doma na "home office" neznamená, že se nemusí dodržovat BOZP!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...