Koordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů.

Součástí problematiky koordinátora BOZP jsou především:

Zpracování plánu BOZP:

 • Doporučovat řešení, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací
 • Zapracovat do plánu BOZP údaje, informace a postupy v podrobnostech odpovídajícím potřebám, které souvisejí s BOZP
 • Formulovat základní požadavky na zajištění BOZP
 • Detailní popis prováděných prací na pracovišti
 • Soupis pracovních profesí, které realizují jednotlivé práce
 • Specifikace činností prováděných dodavateli a subdodavateli
 • Specifikace odpovědností a postupů
 • Zapracování připomínek k návrhu plánu BOZP ze strany klienta

Pravidelná činnost koordinátora

 • Prohlídky stavby a návrhy termínů kontrolních dnů
 • Koordinaci spolupráce osob pověřených přijímáním opatření BOZP
 • Spolupráci při stanovování času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
 • Sledování provádění prací s ohledem na BOZP
 • Kontrola zabezpečení obvodu staveniště
 • Sledování dodržování plánu
 • Zpracování zpráv o zjištěných nedostatcích – reporting
 • Školení dodavatelských firem v rámci seznámení s pracovištěm BOZP a PO v rámci kontrolního dne

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.04.2021

Mimořádné opatření k samotestování

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí řešit v každé společnosti, a to i nyní, v tzv, době covidové. Všichni zaměstnavatelé se snaží dělat maximum pro to, aby se v jej...