Životní prostředí (ŽP)

Ochrana Životního prostředí (ŽP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet znečištění či poškození životního prostředí a celkově ochraně a odpovědnému přístupu k využívání přírodních zdrojů.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:   

  • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků  s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků    
  • Projektové řízení  - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi    
  • Hot-line   bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků   
  • Kvalitní software  = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí   
  • Elektronické zprávy z kontroly  - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků   
  • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu  - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů   
  • E-learning    - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly   
  • Systém řízení kvality služeb  - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR   Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků   

Součástí služeb ŽP je především:    

 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi – zpracování seznamu chemických látek a směsí, výpočet roční spotřeby VOC, kontroly pracovišť, značení, skladování, skladů, záchytných van, aktuálnosti bezpečnostních listů.   
 • Nakládání s obaly – vypracování směrnice a metodiky pro výpočet nakládání s obaly, kontroly pracovišť, označování, skladování, hlášení ISPOP. Zpracování výkazu EKO-KOM.   
 • Ochrana ovzduší – identifikace stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, vypracování a kontrola evidence stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, zpracování a revize provozních řádů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, kontrola pracoviště a dodržování podmínek provozu, výpočet spotřeby VOC a tvorba bilance VOC, kontrola správnosti měření emisí, hlášení ISPOP.   
 • Ochrana vody a půdy – zpracování a kontrola vedení metodiky v oblasti ochrany vod, identifikace/zpracování provozních řádů vodních děl (Lapáky tuků, ORL, ČOV, retenční nádrže), zpracování provozních deníků vodních děl, vodoprávní řízení, identifikace povinnosti zpracování povodňového a havarijního plánu, zpracování/aktualizace povodňového a havarijního plánu ve smyslu zákona o vodách, kontrola dodržování kanalizačních řádů, správnosti provádění odběru a četnosti vzorků vod, vizuální kontrola záchytných van, skladů a skládek závadných látek, výpočty vodní bilance, hlášení ISPOP.   
 • Odpadové hospodářství – identifikace povinností plynoucích ze zákona o odpadech, zpracování a kontrola metodiky nakládání s odpady, vytvoření a kontrola systému vedení průběžné evidence odpadů, kontrola značení shromažďovacích prostředků a shromažďovacích míst, kontroly, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů ILNO, průběžná evidence odpadů a vyhotovení ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, hlášení ISPOP.   
 • Prevence závažných havárií - vypracování a udržování směrnice pro oblast PZH, vypracování seznamu chemických látek a jejich kategorizace, vypracování návrhu na zařazení objektu nebo nezařazení do kategorie A nebo B.   
 • IPPC (Integrované povolení) – vyhodnocování a kontrola plnění závazných podmínek provozu vyplývajících z integrovaného povolení, roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.   
 • Zpětný odběr použitých výrobků – zpracování a kontrola vedení metodiky nakládání se zpětně odebranými výrobky (akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky), kontrola způsobu zajištění zpětného odběru výrobků, kontrola způsobu informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru, podání hlášení o zpětně odebraných výrobcích.   
 • Ekologická újma – identifikace povinnosti zpracovat základní nebo podrobné hodnocení rizik ekologické újmy, identifikace činností, vypracování dokumentace.   
 • Integrovaný registr znečišťování - Identifikace povinnosti hlásit do IRZ, hlášení ISPOP.   
 • Kontrolní činnost s vedením systému – metodiky řízení ve všech sledovaných oblastech.   
 • Vyřízení potřebných souhlasů na příslušných orgánech veřejné správy.   
 • Sledování platnosti vydaných rozhodnutí a dodržování podmínek v nich stanovených.   
 • Provádění školení pracovníků pro jednotlivé oblasti ŽP.   

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.10.2021

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Nějaký regál už asi každý z nás viděl. Jedná se o vícepodlažní zařízení pro uložení zásob (materiálu), umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží. Regály mohou b...

01.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími vý...