Životní prostředí (ŽP)

Ochrana Životního prostředí (ŽP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet znečištění či poškození životního prostředí a celkově ochraně a odpovědnému přístupu k využívání přírodních zdrojů.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:   

 • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků
 • Projektové řízení - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi
 • Hot-line - bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků
 • Kvalitní software = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí
 • Elektronické zprávy z kontroly - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků
 • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů
 • E-learning - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly
 • Systém řízení kvality služeb - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR. Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků

Součástí služeb ŽP je především:

 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi – zpracování seznamu chemických látek a směsí, výpočet roční spotřeby VOC, kontroly pracovišť, značení, skladování, skladů, záchytných van, aktuálnosti bezpečnostních listů.
 • Nakládání s obaly – vypracování směrnice a metodiky pro výpočet nakládání s obaly, kontroly pracovišť, označování, skladování, hlášení ISPOP. Zpracování výkazu EKO-KOM.
 • Ochrana ovzduší – identifikace stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, vypracování a kontrola evidence stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, zpracování a revize provozních řádů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, kontrola pracoviště a dodržování podmínek provozu, výpočet spotřeby VOC a tvorba bilance VOC, kontrola správnosti měření emisí, hlášení ISPOP.
 • Ochrana vody a půdy – zpracování a kontrola vedení metodiky v oblasti ochrany vod, identifikace/zpracování provozních řádů vodních děl (Lapáky tuků, ORL, ČOV, retenční nádrže), zpracování provozních deníků vodních děl, vodoprávní řízení, identifikace povinnosti zpracování povodňového a havarijního plánu, zpracování/aktualizace povodňového a havarijního plánu ve smyslu zákona o vodách, kontrola dodržování kanalizačních řádů, správnosti provádění odběru a četnosti vzorků vod, vizuální kontrola záchytných van, skladů a skládek závadných látek, výpočty vodní bilance, hlášení ISPOP.
 • Odpadové hospodářství – identifikace povinností plynoucích ze zákona o odpadech, zpracování a kontrola metodiky nakládání s odpady, vytvoření a kontrola systému vedení průběžné evidence odpadů, kontrola značení shromažďovacích prostředků a shromažďovacích míst, kontroly, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů ILNO, průběžná evidence odpadů a vyhotovení ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, hlášení ISPOP.
 • Prevence závažných havárií - vypracování a udržování směrnice pro oblast PZH, vypracování seznamu chemických látek a jejich kategorizace, vypracování návrhu na zařazení objektu nebo nezařazení do kategorie A nebo B.
 • IPPC (Integrované povolení) – vyhodnocování a kontrola plnění závazných podmínek provozu vyplývajících z integrovaného povolení, roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.
 • Zpětný odběr použitých výrobků – zpracování a kontrola vedení metodiky nakládání se zpětně odebranými výrobky (akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky), kontrola způsobu zajištění zpětného odběru výrobků, kontrola způsobu informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru, podání hlášení o zpětně odebraných výrobcích.
 • Ekologická újma – identifikace povinnosti zpracovat základní nebo podrobné hodnocení rizik ekologické újmy, identifikace činností, vypracování dokumentace.
 • Integrovaný registr znečišťování - Identifikace povinnosti hlásit do IRZ, hlášení ISPOP.
 • Kontrolní činnost s vedením systému – metodiky řízení ve všech sledovaných oblastech.
 • Vyřízení potřebných souhlasů na příslušných orgánech veřejné správy.
 • Sledování platnosti vydaných rozhodnutí a dodržování podmínek v nich stanovených.
 • Provádění školení pracovníků pro jednotlivé oblasti ŽP.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2022

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Záchytné vany by měly být běžnou součástí provozoven, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami. Záchytné vany jsou umisťovány, nejen aby bylo zabráněno úniku do životního pr...

01.01.2022

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Dnešní téma týkající se požární ochrany (PO) navazuje na dříve vydaný článek CIVOP „novela zákona o požární ochraně" a konkrétněji pojednává o novince v PO - tzv. kategoriza...

K provozování webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Souhlasím