Životní prostředí (ŽP)

Ochrana Životního prostředí (ŽP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají předcházet znečištění či poškození životního prostředí a celkově ochraně a odpovědnému přístupu k využívání přírodních zdrojů.   

Tato oblast vyplývá z legislativních požadavků zákona pro každou společnost či OSVČ.    

CIVOP s.r.o. Vám zajistí komplexní outsourcing služeb = kompletní organizační, odbornou a právní zodpovědnost, pro největší, ale i malé společnosti prostřednictvím svého know-how, který tvoří:   

 • Velký tým - více než 100 kmenových pracovníků s regionální působností v ČR a SR = znalost lokalit a kontrol dozorových úředníků
 • Projektové řízení - vyčlenění projektového specialisty BOZP a PO se zkušenostmi řízení týmu pro velké zákazníky s moderní aplikací na řízení dodávky služby zákazníkovi
 • Hot-line - bezplatná poradenská linka 24 hodin/ 7 dní v týdnu, poradenství ohledně pracovních úrazů, požárů a kontrol dozorových úředníků
 • Kvalitní software = manažerský informační systém – evidence dokumentace, závad ze zpráv, školení, PLS a revizí s možností vyhodnocení v grafech a následným exportem, možnost modulového řešení dalších oblastí
 • Elektronické zprávy z kontroly - identifikace nedostatků, odpovědných osob, právních předpisů a návrhu řešení včetně fotografií zjištěných závad a nedostatků
 • Elektronická kniha úrazů s aplikací v mobilu - moderní možnost evidence úrazů, upozornění včetně tisků záznamů z úrazů
 • E-learning - online školení vedoucích i zaměstnanců z PO (BOZP), ŽP, chemické látky, výšky, řidiči, 1. pomoc, prázdné moduly
 • Systém řízení kvality služeb - ISO 9001/14001/45001 pro oblast ČR i SR. Zajišťování či pomoc při řešení služeb revizí elektro, plyn, tlak, zdvih, spalinové cesty a věcné prostředky požární ochrany (PHP, PHY, KLAPKY, UCPÁVKY, UZÁVĚRY), Kontroly regálů žebříků a schůdků

Součástí služeb ŽP je především:

 • Nakládání s chemickými látkami a směsmi – zpracování seznamu chemických látek a směsí, výpočet roční spotřeby VOC, kontroly pracovišť, značení, skladování, skladů, záchytných van, aktuálnosti bezpečnostních listů.
 • Nakládání s obaly – vypracování směrnice a metodiky pro výpočet nakládání s obaly, kontroly pracovišť, označování, skladování, hlášení ISPOP. Zpracování výkazu EKO-KOM.
 • Ochrana ovzduší – identifikace stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, vypracování a kontrola evidence stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, zpracování a revize provozních řádů stacionárních zdrojů znečištění ovzduší, kontrola pracoviště a dodržování podmínek provozu, výpočet spotřeby VOC a tvorba bilance VOC, kontrola správnosti měření emisí, hlášení ISPOP.
 • Ochrana vody a půdy – zpracování a kontrola vedení metodiky v oblasti ochrany vod, identifikace/zpracování provozních řádů vodních děl (Lapáky tuků, ORL, ČOV, retenční nádrže), zpracování provozních deníků vodních děl, vodoprávní řízení, identifikace povinnosti zpracování povodňového a havarijního plánu, zpracování/aktualizace povodňového a havarijního plánu ve smyslu zákona o vodách, kontrola dodržování kanalizačních řádů, správnosti provádění odběru a četnosti vzorků vod, vizuální kontrola záchytných van, skladů a skládek závadných látek, výpočty vodní bilance, hlášení ISPOP.
 • Odpadové hospodářství – identifikace povinností plynoucích ze zákona o odpadech, zpracování a kontrola metodiky nakládání s odpady, vytvoření a kontrola systému vedení průběžné evidence odpadů, kontrola značení shromažďovacích prostředků a shromažďovacích míst, kontroly, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů ILNO, průběžná evidence odpadů a vyhotovení ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady, hlášení ISPOP.
 • Prevence závažných havárií - vypracování a udržování směrnice pro oblast PZH, vypracování seznamu chemických látek a jejich kategorizace, vypracování návrhu na zařazení objektu nebo nezařazení do kategorie A nebo B.
 • IPPC (Integrované povolení) – vyhodnocování a kontrola plnění závazných podmínek provozu vyplývajících z integrovaného povolení, roční zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení.
 • Zpětný odběr použitých výrobků – zpracování a kontrola vedení metodiky nakládání se zpětně odebranými výrobky (akumulátory, elektrozařízení, pneumatiky), kontrola způsobu zajištění zpětného odběru výrobků, kontrola způsobu informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného odběru, podání hlášení o zpětně odebraných výrobcích.
 • Ekologická újma – identifikace povinnosti zpracovat základní nebo podrobné hodnocení rizik ekologické újmy, identifikace činností, vypracování dokumentace.
 • Integrovaný registr znečišťování - Identifikace povinnosti hlásit do IRZ, hlášení ISPOP.
 • Kontrolní činnost s vedením systému – metodiky řízení ve všech sledovaných oblastech.
 • Vyřízení potřebných souhlasů na příslušných orgánech veřejné správy.
 • Sledování platnosti vydaných rozhodnutí a dodržování podmínek v nich stanovených.
 • Provádění školení pracovníků pro jednotlivé oblasti ŽP.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...

15.06.2024

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může doj...