Aktuality BOZP a PO

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních 15.07.2024 Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkající se vyhrazených technických zařízení, které oblast BOZP rozšířily v roce 2022. Nyní, přesně po dvou letech, vešlo dne 1.7.2024 v účinnost NV č. č. 175/2024 Sb., které je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů. Toto NV novelizuje nařízení vlády č. 190-194/2022 Sb., týkající se vyhrazených technických zařízení a odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb. 01.07.2024 Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela má označení NV č. 303/2022 Sb., které mimo jiné řešilo změny teplot týkající se mikroklimatických podmínek u pracovníků pracujících ve třídě práce I a II na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném, na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání a na pracovišti s udržovanou teplotou jako technologickým požadavkem, dále pak klimatizovaných pracovišť a dále pak sanitárních zařízení. Cílem bylo snížení nákladů za vytápění a tím ušetření finančního obnosu pro firmy.

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 15.06.2024 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Pracovní úrazy jsou nepříjemnou součástí pracovního prostředí jakékoliv společnosti, a to nejen z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). K pracovnímu úrazu může dojít v podstatě kdekoliv a při jakékoliv činnosti. Jen v roce 2022 zaevidoval Státní úřad inspekce práce společně s Českým báňským úřadem celkem 36 117 pracovních úrazů. Z tohoto celkového počtu bylo 88 smrtelných, 797 závažných a 35 232 ostatních pracovních úrazů.

Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví 01.06.2024 Celková fyzická zátěž a pracovní polohy z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví

Povinností všech zaměstnavatelů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je zařadit všechny své pracovní pozice do jedné ze čtyř kategorií práce. V podstatě se jedná o souhrnné hodnocení úrovně zátěže faktory rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek.

Suchovod - nezavodněné požární potrubí 15.04.2024 Suchovod - nezavodněné požární potrubí

Velká část občanů se již pravděpodobně setkala s pojmem suchovod. Jedná se o požární potrubí, které není trvale napojeno na vodovodní síť. V nejčastějších případech je součástí požárních žebříků, popř. je vedeno samostatně a tvoří důležitý prvek v případě požárního zabezpečení výškových budov. Jedná se o důležitou součást požární ochrany (PO), kdy v případě požárního zásahu suchovod nahrazuje požární vedení hadicemi a zkracuje dobu potřebnou k zahájení zásahu. V případě, že dojde k požáru a budova je vybavena suchovody, napojí se tyto suchovody na čerpadlo požárního vozidla a v tom patře, ve kterém je požár, jsou pak už vedeny pouze útočné proudy od suchovodu.

Základní požadavky na strojní zařízení 15.03.2024 Základní požadavky na strojní zařízení

Strojní zařízení můžeme najít minimálně v každé výrobní firmě. Ať už se jedná o malé zařízení nebo velké, jednoduché nebo složité, vždy platí, že je potřeba zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Ať už se jedná o prevenci rizik dle zákoníku práce, stanovení termínů kontrol, revizí, údržby apod., poskytování osobních ochranných pracovních prostředků atd., vždy je potřeba vycházet z platných právních předpisů. Co se týká konkrétně strojních zařízení, nesmíme zapomenout na NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.

Evakuační výtah 01.03.2024 Evakuační výtah

Požární ochrana (PO) se stává nepostradatelnou součástí všech zaměstnavatelů. S používáním nových, výkonnějších technologií, svařováním, nakládáním s chemickými látkami, instalací fotovoltaických panelů atd. roste riziko vzniku požáru, a tím je potřeba chránit životy lidí a majetek. Nově vznikající budovy už bývají vybaveny moderními požárně bezpečnostními zařízeními (protipožární systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jinými zařízeními). Jedním z druhů požárně bezpečnostních zařízení je zařízení pro únik osob při požáru, pod které se řadí evakuační výtahy.

Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem 15.02.2024 Podmínky zajištění BOZP při práci v zátěži chladem

Ne každý zaměstnanec má možnost pracovat z pohodlí kanceláře nebo domova. Je spousta profesí, bez kterých se neobejdeme, kdy se lidé pohybují v nízkých teplotách, nebo dokonce v teplotách pod bodem mrazu. Může se jednat o zpracovatelé masa, řezníky, doplňovače potravin do chladících/mrazicích boxů, operátory v odvětví, kde je nízká teplota požadována z výrobních důvodů apod.

01.02.2024 Změny v dopravě 2024

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se dotýká mnoha zaměstnanců řídící dopravní prostředky. Do roku 2024 jsme vstoupili s novelami právních předpisů týkající se dopravy, pojďme se podívat alespoň na některé změny, které se nás mohou více či méně dotknout. Změny se samozřejmě netýkají jen zaměstnanců, ale všech občanů.

Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 15.01.2024 Oprávnění provádět kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Tento požadavek týkající se požární ochrany (PO) je uveden ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

1 2 3 4 5 > >>

Celkem záznamů: 225, stránek: 23

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...