01.08.2018

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při obrábění dřeva - pily

pousta řemeslníků, truhlářů, údržbářů a dalších zaměstnanců a osob přichází při své pracovní činnosti při manipulaci se dřevem do styku s pilami. Ať už se jedná o kotoučové, pásové, rámové nebo ruční řetězové pily, u všech je povinnost dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a samozřejmě i požadavky požární ochrany (PO) a hygieny práce.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je konkrétně pro pily stanovena ve vyhlášce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění. Samozřejmě to není jediný právní předpis, i zde platí zákoník práce a pravidelné školení, dodržování režimu práce, vyhl. č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, kde je povinností zaměstnavatele zajistit pravidelnou kontrolu, údržbu zařízení atd., NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí atd. Předpisů je spousta, ale my se dnes zaměříme na požadavky BOZP dané vyhl. č. 48/1982 Sb.

Pro všechny pily používané při obrábění dřeva platí minimálně následující:

 • Pojízdné stroje a zařízení musí být zajištěny proti nežádoucímu pohybu při jejich provozu.
 • U kombinovaných (sdružených) strojů musí být nepoužívané nástroje odstraněny nebo zakryty.
 • Přisouvat materiál k nástroji se nesmí dříve, než nástroj dosáhl stanovené obráběcí rychlosti; obráběný materiál se nesmí tlačit k nástroji přímo tělem.
 • Při dořezávání materiálu a řezání válcovitého materiálu se nesmí pracovat bez použití stanovených pracovních pomůcek nebo přípravků.
 • Piliny, třísky a jiný odpad se musí odstraňovat ze stolu stroje za chodu nástroje pouze vhodnou pomůckou.
 • Při obrábění materiálu delšího, než je délka pracovního stolu, se nesmí pracovat bez opěrných stojánků.
 • Doběh otáčejících se nástrojů se nesmí zkracovat po vypnutí stroje brzděním rukou, tlakem dřeva nebo jiným nevhodným způsobem.
 • Dokud je nástroj v pohybu, nesmí se pracovník od stroje vzdálit.
 • Na stacionárních strojích trvale používaných v uzavřených prostorách musí být instalováno zařízení na odsávání nebo mechanické odstraňování odpadu.
 • Na každém řezném nástroji musí být trvale vyznačeny jeho nejvyšší dovolené otáčky.
 • Upínací příruby u jednoho pilového kotouče musí mít stejný průměr a stejné dosedací plochy.
 • Stroje s posuvem materiálu musí mít zařízení proti nebezpečnému vymrštění obráběného materiálu (zpětný vrh apod.).
 • Vodicí pravítko musí být při řezání upnuté.
 • Řezné nástroje, u nichž se materiál do řezu posouvá rukou, musí být chráněny kromě činné části ochranným krytem.

Když procházíme po pracovišti, kde se dřevoobráběcí stroje nacházejí, občas se nestačíme divit, jak někteří zaměstnanci neustále porušují bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Nejenže odstraňují ochranné kryty, pracují bez opěrných stojánků, nepoužívají stanovené a zaměstnavatelem předané osobní ochranné pracovní prostředky, ale často odstraňují odpad ze stolu stroje za chodu pomocí ruky, místo aby použili vhodný nástroj a nebo dokonce nechají stroj zapnutý a odejdou klidně i do skladu pro materiál!!! Povinností vedoucího pracovníka pak je zaměstnance důsledně upozornit na porušování pravidel BOZP a případně vyvodit i další důsledky.

Pokud zaměstnanci používají rámové pily, musejí dále dodržovat tyto povinnosti:

 • Rámové pily musí být opatřeny zařízením zajišťujícím rám před samovolným klesnutím.
 • Brzda rámových pil musí být konstruována tak, aby udržela rám v kterékoliv poloze.
 • Podávací zařízení rámové pily musí být provedeno tak, aby bylo možno za chodu pily podávání zastavit a zapnout zpětný chod.
 • Upínací vozíky musí být vybaveny zařízením, které zabraňuje, aby pracovník mohl zasunout nohy pod kola nebo plošinu.
 • Řízení všech operací, které vykonávají poloautomatické vozíky bez obsluhy, musí být upraveno tak, aby bylo blokovatelné ručně ovladatelným zařízením.
 • Při vyrážení klínů ze závěsů musí být klíny bezpečným způsobem zachyceny.
 • Před výměnou pilových listů se musí zajistit rám pily proti sjetí a zastavit pohon; horní válce musí být při této práci zajištěny v horní poloze proti spadnutí.

Zaměstnanci používající pásové pily si musejí dávat pozor na následující:

 • Pásové pily musí mít pásovnice zakryté; část pilového pásu pod stolem nebo vozíkem i vratná část pilového pásu, pokud nejsou zakryty konstrukcí stroje, musí být opatřeny ochranným krytem.
 • Řezná větev pilového pásu musí být nad jeho vodítkem zakrytá ochranným krytem, který se dá ručně výškově přestavovat nebo se samočinně otvírá.
 • Univerzální pásové pily musí být opatřeny přestavitelným vodicím pravítkem, které musí být v nastavené poloze zajištěno proti posuvu.
 • V pracovním prostoru pilového pásu se nesmí vkládat materiál do přípravků a nesmějí se ručně odebírat obrobky.

Při práci s kotoučovými pilami je z hlediska BOZP důležité:

 • Délka stolu před pilovým kotoučem nesmí být u stabilních pil menší, než průměr použitého pilového kotouče, nejvíce však 0,5 m.
 • V místě, kde prochází pilový kotouč, musí být stůl opatřen vyměnitelnou vložkou z vhodného materiálu, který nepoškodí pilový kotouč a jehož šířka odpovídá prořezu pilového kotouče.
 • Rameno přeřezávacích kotoučových pil, po kterém se pila pohybuje, musí mít v krajní poloze zarážky k zabránění vypadnutí pily z pojízdné dráhy a v základní poloze zarážku proti samovolnému pohybu. Tyto pily nesmějí být používány k podélnému rozřezávání obrobků.
 • Pilový kotouč na vahadle pily na výřezy musí mít ochranný kryt, z kterého se při sklopení vahadla vysouvá jen část pilového kotouče potřebného k řezu.
 • Pilový kotouč horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily musí být zabezpečen dvojdílným ochranným krytem, jehož vrchní pevný díl musí zakrývat celou vrchní část pilového kotouče a spodní, pohyblivý díl musí zamezit přístup k přední části pilového kotouče; v zadní výchozí poloze musí být pilový kotouč zajištěn z obou stran stěnami upevněnými ke stolu pily.
 • Pilový kotouč u horní kyvadlové a vahadlové přeřezávací kotoučové pily nesmí přejet přes přední okraj pracovního stolu a musí se samočinně vracet do výchozí polohy.
 • Kotoučová pila s podávací kolébkou musí mít pilový kotouč opatřený dvoudílným ochranným krytem, jehož části se musí při podávání dřeva do řezu k pilovému kotouči otevřít a po řezu a odklopení opět uzavřít. Část vyčnívajícího pilového kotouče musí být při přeřezávání zakryta ještě dalším krytem.
 • Podávací kolébka musí být vybavena přidržovačem řezaného dřeva a zařízením na omezení výkyvu.
 • Přenosné ruční kotoučové pily musí být opatřeny rozvíracím klínem pro podélné rozřezávání materiálu.
 • Kotoučové pily s ručním posunem pro podélné rozřezávání materiálu musí být opatřeny rozvíracím klínem.

A u ručních řetězových pil:

 • Plynová páka motorových řetězových pil se po uvolnění tlaku ruky musí samočinně vracet do nulové polohy a chod pilového řetězu se musí samočinně zastavit po snížení otáček.
 • Spínač proudu u elektrických řetězových pil musí být umístěn tak, aby umožňoval vypnout proud, aniž by bylo třeba přemísťovat ruce.

Výše uvedené požadavky na zajištění BOZP nejsou zdaleka konečné. Zaměstnavatel musí zajistit také vhodné pracoviště, pracovní podmínky, pravidelné kontroly, revize, údržbu, vybavit zaměstnance OOPP, zajistit jim školení, lékařské prohlídky atd. Pokud by pak došlo k pracovnímu úrazu, je povinností zaměstnavatele vzniklý pracovní úraz vyšetřit a provést všechny úkony s tím spojené.

Při práci s pilami přejeme všem zaměstnancům a zaměstnavatelům krásné výrobky bez jakýchkoliv problémů spojených se zajištěním BOZP!

Pila

Obrázek 1 - Ať už zaměstnanci používají jakoukoliv pilu, vždy musí dodržovat zásady BOZP!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.12.2022

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 192/2022Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je dalším ze skupiny právních předpisů řešících ...

01.12.2022

Kontrola klimatizace a větrání

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající s...