Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s řetězovou pilou

Řetězovou pilu zná každý z nás. Jedná se o velmi šikovného pomocníka při těžbě dřeva a jeho následném zpracování, při ořezu stromů, větví… Řetězové pily můžeme rozdělit podle pohonu na elektrické a benzínové, podle výkonu na profi, farmářky nebo kutil – v podstatě si každý může vybrat pro sebe nejvhodnější typ. Ovšem všechny typy mají něco společného – a to dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – a to jak fyzické osoby, tak zaměstnanci (popř. zaměstnavatelé).

 

Řetězovou pilu můžeme najít na mnoha pracovištích – zejména tam, kde se vyskytuje údržba a zeleň. A v tomto případě je potřeba zbystřit, neboť mnoho zaměstnavatelů používání řetězových pil svými zaměstnanci řeší nedostatečně a nebo vůbec a to z důvodu, že si myslí, že se jich tato problematika téměř netýká. Ovšem není to pravda. Je potřeba vycházet z NV. č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, v platném znění a samozřejmě také ze zákoníku práce a dalších právních předpisů.

 

Ono NV č. 339/2017 Sb. je díky svému názvu zavádějící - organizace práce a pracovních postupů při práci v lese – ale je potřeba si uvědomit, že je tam ještě spojení „na pracovištích obdobného charakteru.

Konkrétně v § 2 je přímo uvedená definice, co je to práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru - prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru jsou práce prováděné při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů, doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a při odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení elektrizační soustavy nebo plynárenských zařízení, popřípadě při odstraňování porostů ohrožujících provoz rozvodných tepelných zařízení, pěstební práce, ošetřování stromů, těžba, soustřeďování, manipulace, skladování a odvoz dříví, práce ve výškách na stojících stromech a veškeré práce prováděné s přenosnou řetězovou pilou nebo křovinořezem.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zaměstnanci pracují s řetězovou pilou, musí jim zaměstnavatel zajistit minimálně podmínky uvedené v daném nařízení vlády a zajistit další požadavky s ohledem na BOZP.

 

Důležitým bodem je, že zaměstnavatel stanoví pracovní postupy a způsob organizace práce s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení nepříznivými povětrnostními podmínkami, zvířaty nebo hmyzem. S těmito postupy musí seznámit zaměstnance před zahájením prací, dále se způsobem zajišťování první pomoci a vybavit je příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky! S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakteru pracoviště a počtu zaměstnanců zaměstnavatel musí zajistit, aby zaměstnanci vykonávající práce s řetězovou pilou byli vybaveni prostředky pro poskytnutí první pomoci, včetně zajištění prostředků umožňujících přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby!

 

Také pozor na odbornou a zdravotní způsobilost! Práci s řetězovou pilou mohou vykonávat pouze zaměstnanci, kteří byli k této činnosti vyškoleni a v ní zacvičeni a jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny zaměstnavatelem. Četnost školení není právním předpisem stanovená, periodu si určuje sám zaměstnavatel. Doporučený interval je 1x2 roky.

 

Při samotné práci s řetězovou pilou musí zaměstnavatel zajistit, aby řetězové pily nebyly používány bez

a)       krytu pohybujících se částí řetězové pily, mimo činné části pilového řetězu,

b)      účinného antivibračního systému,

c)       zachycovače roztrženého řetězu,

d)      účinné bezpečnostní brzdy řetězu a aby tyto bezpečnostní prvky byly během používání řetězové pily plně funkční.

 

U řetězové pily se spalovacím motorem pak musí zajistit, aby nebyla používána bez

a)       tlumiče výfuku,

b)      spojky automatického vypínání chodu řetězu při volnoběžném chodu motoru,

c)       funkční dlaňové pojistky, umístěné v horní části zadní rukojeti řetězové pily.

 

Aby byla zajištěna BOZP, musí zaměstnanci při práci s řetězovou pilou při těžební a pěstební činnosti a údržbě zeleně vždy používat ochranný oděv a pracovní obuv odolnou proti pořezání a další osobní ochranné pracovní prostředky stanovené zaměstnavatelem, s přihlédnutím k návodu výrobce na obsluhu řetězové pily!!!

 

Dále je nutné zajistit, aby při práci s řetězovou pilou zaměstnanci:

a)       neprováděli práce ze žebříku,

b)      nepřidržovali rozřezávané dříví rukou nebo nohou,

c)       před začátkem a v průběhu práce podle potřeby kontrolovali stav bezpečnostních prvků řetězové pily, a pokud bezpečnostní prvky nejsou funkční, řetězovou pilu nepoužívali,

d)      startovali motorovou pilu způsobem, který neohrozí zaměstnance nebo jiné fyzické osoby vyskytující se na pracovišti, a v souladu s návodem výrobce pro obsluhu řetězové pily,

e)      zastavovali chod motoru řetězové pily, pokud přecházejí na pracovišti na vzdálenost větší než 150 m, pokud podmínky bezpečné práce nevyžadují zastavení chodu motoru již při menší vzdálenosti,

f)        při přecházení s řetězovou pilou s motorem v chodu vždy zablokovali chod pilového řetězu bezpečnostní brzdou řetězu,

g)       převáželi řetězovou pilu s nasazeným ochranným krytem nebo s demontovanou řezací částí,

h)      zastavovali chod motoru řetězové pily, pokud provádějí opravu a údržbu motorové nebo řezací části řetězové pily, mimo seřízení karburátoru,

i)        nepracovali osamoceně,

j)        při doplňování paliva do řetězové pily dbali náležité opatrnosti s ohledem na nebezpečí vzniku požáru při styku paliva s horkými částmi řetězové pily a důsledně dodržovali návod výrobce pro obsluhu řetězové pily.

 

A samozřejmě nesmíme zapomenout na pravidelné kontroly, údržbu, opravy, servis a revize. V případě poškození pak řetězovou pilu nechat opravit, a nebo vyřadit z používání. O výsledcích revizí, kontrol a oprav řetězové pily vést evidenci po celou dobu jejího provozu!

Další požadavky na zajištění BOZP mohou být uvedeny v návodu k použití řetězové pily, proto si nezapomeňte návod důkladně přečíst a prokazatelně s ním seznámit své zaměstnance!

 

Obrázek 1 - Při práci s řetězovou pilou dodržuj zásady BOZP, seznam se s návodem k použití a používej stanovené OOPP!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...