BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu

BOZP a PO v době vyhlášeného nouzovém stavu

V době vyhlášení nouzového stavu nejeden zaměstnavatel řeší, jak zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu (BOZP a PO) pro své zaměstnance. Snaha zajistit dostatečné množství roušek a dezinfekcí je pro společnosti jedna velká priorita. Úklid a dezinfekce probíhá mnohem důkladněji a častěji než obvykle. Zaměstnanci jsou obklopování instrukcemi a letáčky o tom, jak si správně mýt a dezinfikovat ruce, jak si vyrobit/nasadit roušku, jaký dostatečný odstup musí mezi sebou mít. Samozřejmostí je nutná okamžitá informovanost nadřízeného, pokud některý zaměstnanec byl v zasažených oblastech nebo přišel do styku s osobou, která je infikována nebo v karanténě. Spousta firem má vypracovaný postup, jak se zachovat v případě výskytu osoby podezřelé z nákazy koronavirem. Ovšem co dělat v případě, že do firmy mají nastoupit noví zaměstnanci, končí platnost školení a nebo revizí strojů a zařízení, popř. kontrola provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany (VPPO) a požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)?

Dostat se v dnešní situaci k lékaři pro výpis ze zdravotní dokumentace z důvodu nástupu do nového zaměstnání nebo provedení preventivní lékařské prohlídky u zaměstnavatele je téměř nemožné. Z tohoto důvodu bylo zveřejněno usnesení vlády ČR č. 84/2020 Sb., Usnesení vlády České republiky č. 214 o přijetí krizového opatření, které nabylo účinnosti dne 15. března 2020. Toto NV nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020:

  1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
  2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
  3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné.

 

Z výše uvedeného vyplývá, že nově nastupující zaměstnanci nemusejí absolvovat vstupní lékařskou prohlídku, pokud pravdivě vyplní čestné prohlášení. Periodické prohlídky se taktéž dočasně provádět nemusejí.

Po skončení nouzového stavu ovšem nezapomeňte všechny zaměstnance nemající provedenou vstupní ani periodickou prohlídku na tyto prohlídky poslat.

 

Úplně jiná situace je však v oblasti BOZP a PO, především u školení, revizí a kontrol pracovišť.

Povinnosti týkající se vstupního/periodického školení BOZP a PO nejsou nouzovým stavem řešeny tak jako lékařské prohlídky. Základní školení zaměstnanců z BOZP a PO je tedy nutné i nadále provádět, nicméně zde je dobře možné využití  e-learningu.

Co se týká speciálních školení (jeřábníci, vazači, školení obsluhy manipulačních vozíků, tlakových nádob, topičů, požárních hlídek apod.), tam už nastává problém. Mnoho firem nyní do svých areálů nepouští externí společnosti, nebo naopak dodavatelé z důvodu karantény nebo uzavření oblastí nemají dostatek kvalifikovaných osob k provedení daného typu školení. Jak postupovat? Zde jednoznačně doporučujeme příslušná školení provádět, neboť žádná úleva ve stávajícím stavu vyhlášena nebyla. Jedním z možných řešení je také provedení školení formou skype konference, kdy školené osoby budou v zasedací místnosti a školitel bude školit třeba z domova.

 

V případě končících platností revizí a kontrol u strojů, zařízení, spotřebičů, kotelen, VPPO a PBZ apod. je situace obdobná, možná ještě složitější, neboť kontrolu zařízení Vám vzdáleně nikdo neudělá.

Zde je potom nutné stejně jako pro školitele udělat v omezení vstupu výjimku a revizi/ kontrolu provést. Pokud nebudete mít platnou revizi/kontrolu, dané zařízení vůbec nesmíte používat k výkonu pracovní činnosti.

Zkuste se domluvit s revizním technikem/osobou provádějící kontrolu, zda za daného stavu může kontrolu provést nebo ne. Pokud ano, přijměte taková opatření, aby byla zajištěná co největší ochrana osob (dezinfekce, roušky, rukavice, minimální počet osob u zařízení, na kterém se provádí revize/kontrola). Pokud revize/kontrola proběhnout nemůže, je nutné odstavit zařízení z provozu.

 

Obdobná situace platí i pro výkon kontrol specialistou BOZP a PO. Pokud je možné kontrolu provést, domluvte se se specialistou a případně se dohodněte na ochranných opatřeních, které jsou přijata z Vaší i z jeho strany. Případně je možné se domluvit i jiném způsobu výkonu práce – např. zpracování dokumentace, aktualizace směrnic, vzdálená kontrola pracoviště přes komunikační program (např. WhatsApp, Messenger) přímo z mobilního telefonu apod.

 

Pro jistotu ještě upozorňujeme, že neprovedení školení, revizí a kontrol může mít vliv i na plnění pojišťoven v případě pojistné události. Pojišťovna nemusí plnit odškodné za úrazy, vzniklé neproškoleným zaměstnancům, na zařízeních bez platné revize apod.

Stejně tak mohou být udělené i v budoucnu sankce až do výše 500.000,-Kč za nedodržení termínu periodické kontroly PO.

 

Pevné zdraví Vám v této nelehké situaci přeje Váš CIVOP

 

Pzn. Tento článek platí pouze v době vyhlášení nouzového stavu a v současné situaci.

 

Obrázek 1 - Část čestného prohlášení nejen ke vstupní prohlídce

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...