01.04.2022

BOZP na staveništi

BOZP na staveništi

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi je velký oříšek, a i přes dané legislativní požadavky zde dochází k velkému množství nehod a úrazů. Pojďme se nyní podívat na základní požadavky k zajištění BOZP na staveništi.

Ať už jde o pracoviště nebo staveniště, tak zhotovitel stavby musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech fyzických osob, které se s jeho vědomím zdržují a pracují na jejich pracovištích s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dále musí zajistit, aby všichni pracovníci byli řádně seznámeni s pracovištěm, s plánem BOZP a v případě, že byl zpracován, i s havarijním plánem. Seznámení musí být prokazatelné, tzn. podepsané.

Obzvlášť je nutné upozornit na pracovníky nemluvící českým jazykem – i oni musí být seznámeni – pomocí přeloženého textu nebo tlumočníka nebo jiným prokazatelným způsobem. S tím je také spojená odborná a zdravotní způsobilost. Např. pokud je na stavbě používán jeřáb, nemůže ho obsluhovat kdokoliv, ale pouze řádně vyškolený jeřábník s prokázanou zdravotní způsobilostí (platný lékařský posudek).

Další důležitou povinností je dodržování pořádku na pracovišti. Je to jeden z velkých problémů, protože na stavbě se používá spousta materiálů, nářadí, zařízení, obalových materiálů apod. Přestože by každá „věc“ měla mít své místo a odpad by měl být v co nejkratší době roztříděn a odvezen, opak je mnohdy pravdou. Po staveništi se „válí“ odpadky, nářadí je všemožně poházené, materiál se složí zrovna tam, kde je místo. Málokoho zajímá, že každé staveniště má mít své uspořádání podle příslušné dokumentace a toto by se mělo udržovat.

Neméně významným bodem je umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Každá osoba pohybující se po staveništi musí znát přístupovou cestu, požadavky na pohyb – zda se zde používá těžká technika, manipulační vozíky, stavební a jiné stroje.

Předání a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků je na staveništi velmi důležitá a nesmí se podceňovat. Volba správné obuvi, rukavic, reflexních prvků, používání přilby, zachycovačů pádů atd. přispívá ke znatelnému snížení počtů úrazů a nehod. Bohužel zejména používání přileb a prostředku proti pádu je zaměstnanci stále odmítáno a stává se příčinou těžkých a smrtelných zranění.

Dále se nesmí zapomínat na kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Cílem je zjistit a odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit BOZP.

Na každém staveništi se snad všechny osoby setkají s ruční manipulací s břemeny. Ruční manipulací s břemenem se rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže.

Aby nedocházelo k poškození páteře a jiným zraněním v souvislosti s manipulací s břemeny, musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem.

Co se týká dodržování hmotnostních limitů při manipulaci s břemeny – jde především o ochranu zdraví zaměstnanců, proto dbejte, aby zaměstnanci tyto limity nepřekračovali a případně používali manipulační techniku k tomu určenou.

Dále je potřeba vest evidenci přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi. To je důležité zejména z důvodu množství pohybu lidí, vzájemné seznámení se s riziky, vymezení pracovišť pro různé skupiny lidí, nastání mimořádné situace (požár, výbuch apod.). 

A protože na stavbách vzniká i velké množství odpadů, je třeba dbát nejen na vhodné uskladňování, manipulaci, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, ale i určit a upravit plochy pro uskladnění, zejména pak nebezpečných látek, přípravků a materiálů a v neposlední řadě splnit podmínky pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů.

Obrázek – BOZP je potřeba dodržovat i u výkopů!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

29.09.2023

Uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměst...

15.09.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské...