Dohled na pracovišti

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se nezaměřuje jen na kontroly pracovišť, školení a revizí. Čím dál častěji se zabývá i kontrolou lékařských posudků a zejména zajištěním pravidelného dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovnělékařských služeb (PLS). Tato oblast, i když je v zákoně již pár let, je stále podceňována a mnoho zaměstnavatelů ani netuší, že se dohled týká i jich. O co se konkrétně jedná a musí si dohled zajistit opravdu všichni zaměstnavatelé?

 

Podle zákona č. 373/2011 Sb., § 57, odst. 1, písm. c) je poskytovatel pracovnělékařských služeb povinen provádět pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem; je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí na pracovištích uživatele.

 

Součástí poskytování pracovnělékařských služeb je:

a)      hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání

b)      poradenství

c)       dohled

 

Obsahem pracovnělékařských služeb při dohledu je:

  1.        pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
  2.        dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
  3.        hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
  4.        spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

 

Pravidelný dohled se vykonává na všech pracovištích zaměstnavatele podle vyhl. č. 79/2013 Sb.  nejméně

a)       jedenkrát za kalendářní rok, nebo

b)      jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem.

 

Podstatou dohledu na pracovišti je zjištění a zhodnocení faktorů (hluk, prach, vibrace, teplo, chlad, fyzická a psychická zátěž atd.), dále kontrola hygienického zázemí, osvětlení, ergonomické podmínky, zajištění stravování, vody apod. V některých případech lékař měří tlak u vybraných zaměstnanců nebo provede proškolení na první pomoc. Výstupem z provedeného dohledu je zápis/doklad/protokol o provedeném dohledu s uvedením případných nedostatků a navrženými opatřeními. Na základě informací zjištěných při dohledu se poté zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele.

 

Při kontrolách BOZP se setkáváme s názorem zaměstnavatelů, že dohled stačí vykonat na jednom pracovišti, pokud jsou pracoviště typově stejná a zaměstnanci vykonávají stejnou činnost. Bohužel to není pravda. Dohled musí být vykonán na všech pracovištích zaměstnavatele, tzn. pokud má zaměstnavatel 170 pracovišť, musí zajistit 170 dohledů. Z tohoto důvodu je možné, ne-li nutné, aby měl uzavřenou smlouvu s více poskytovateli pracovnělékařských služeb, kteří mu dohled provedou.

 

Velice často se stává, že přestože má zaměstnavatel smlouvu s poskytovatelem PLS a v této smlouvě má uvedeno, že poskytovatel PLS provádí i dohled, tak z časových důvodů PLS dohled vůbec neprovádí. Tady je na zaměstnavateli, aby důrazně vyžadoval plnění smlouvy a provádění dohledu, neboť při případné kontrole KHS nebo OIP by byl sankcionován zaměstnavatel.

 

A jak je to v případě, kdy má zaměstnavatel pouze zaměstnance v kategorii práce I, bez rizikových faktorů a na lékařské prohlídky chodí zaměstnanci ke svým obvodním lékařům, tudíž žádnou smlouvu s PLS nemá? V takovém případě musí minimálně 1x 2 roky uzavřít smlouvu s PLS na provedení dohledu.

 

A aby to nebylo tak jednoduché, tak právní předpisy dokonce stanovují, jak dlouho má dohled trvat. Vše uvádí následující tabulka a poznámky pod ní.

 

Náročnost práce

Minimální čas potřebný na jedno pracovní místo za rok pro poradenství a dohled nad pracovními podmínkami, včetně školení

Poradenství a dohled

Nízká (práce zařazená do kategorie první).

8 min

Poradenství a dohled

Střední (práce zařazená do druhé kategorie a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy).

15 min

Poradenství a dohled

Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté).

30 min.

Pozn.

Čas potřebný k provedení dohledu a poradenství lze zvýšit zejména při zohlednění velikosti a umístění jednotlivých pracovišť zaměstnavatele, charakteru rizika, osob se zdravotním postižením atd.

 

Jedním pracovním místem pro účely stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu se rozumí jedna pracovní pozice v jedné pracovní směně.

 

Při směnném provozu je pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu určující pracovní směna s nejvyšším počtem pracovních míst. Jsou-li v dalších pracovních směnách pracovní místa na jiných pracovních pozicích, než jsou v určující pracovní směně, zohlední se při stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas i pro tato pracovní místa.

 

Je-li počet pracovních míst nižší než 10, použije se pro stanovení doby potřebné pro provádění poradenství a dohledu minimální čas určený nejméně pro 5 pracovních míst při nízké a střední náročnosti práce a pro 10 pracovních míst při vysoké náročnosti práce.

 

Při stanovení celkové doby potřebné k provádění pracovnělékařských služeb se nezohledňuje účast poskytovatele pracovnělékařských služeb při jednorázových expertízách a měření rizikových faktorů pracovních podmínek, prováděnými držiteli osvědčení o akreditaci vydaného podle zákona o technických požadavcích na výrobky nebo držiteli autorizace.

 

Závěrem bychom chtěli uvést, že provádění pravidelného dohledu by se určitě nemělo podceňovat. Jedná se o důležitou součást poskytování PLS a lékař by měl vědět, na jakém pracovišti zaměstnanci, kteří k němu chodí na prohlídky, pracují. I naši specialisté se v rámci provádění pravidelných kontrol BOZP a PO na provádění dohledů informují a případně upozorňují zaměstnavatele na porušení právních předpisů tím, že dohled nezajistil.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...