15.07.2018

Elektrická požární signalizace

Požární ochrana ukládá právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám povinnost obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu.

Jedním z druhů požárně bezpečnostních zařízení je elektrická požární signalizace (EPS), která zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS, která bývá umístěná na informacích, vrátnici, recepci, v místnosti ostrahy apod. Ústředna ve většině případů funguje v režimu DEN a NOC. V režimu DEN je ve většině případů zajištěna stálá obsluha, která v případě signálu požáru má určitou dobu na prověření  dané situace (zjišťění, zda hoří nebo ne) a případně odvolání planého poplachu. Pokud poplach neodvolá, tak EPS přivolá pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) jednotku požární ochrany (PO). V případě, že není zajištěna stálá obsluha (režim NOC), je jednotka PO přivolána neprodleně.

Systém EPS nemusí být v každém objektu – o jeho případné instalaci rozhoduje projektová dokumentace, zejména pak Požárně bezpečnostního řešení stavby. Pokud už je EPS do objektu navržena, může v některých případech ovlivňovat další systémy požární bezpečnosti staveb a jiné technologické zařízení (např. sprinklerová zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla, odblokování klíčového trezoru, vypínání vzduchotechniky, otevírání únikových dveří, zavírání požárních uzávěrů, spouštění sirén a majáků, evakuačních rozhlasů, evakuačních výtahů apod.).

EPS se skládá z hlásičů požáru, ústředny EPS a doplňujících zařízení. Hlásiče pomocí čidel vyhodnocují určité fyzikální parametry a jejich změny provázející vznik požáru a vysílají příslušný signál.

1. Hlásiče požáru podle způsobu spouštění můžou být tlačítkové nebo samočinné

 • Tlačítkové hlásiče – jsou umístěny na stěně a nevyhodnocujížádné vnější fyzikální parametry, ale fungují na reakci osob – pokud osoba zpozoruje požár, rozbije sklíčko, stiskne tlačítko a signál jde do ústředny EPS.
 • Samočinné hlásiče – bývají umístěny na stropě a reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů požáru bez nutnosti zásahu lidského činitele.

Samočinné hlásiče se dále dělí na hlásiče bodové a lineární

 • Bodové hlásiče sledují fyzikální parametry na jednom místě.
 • Lineární hlásiče sledují změnu fyzikálních parametrů na určitém úseku.

Rozdělení hlásičů podle sledovaných parametrů

 • Teplotní hlásiče vyhodnocují překročení určité teploty a rychlost jejího zvyšování.
 • Kouřové hlásiče vyhodnocují vznik požáru na základě zjištění přítomnosti aerosolů
 • Multifunkční hlásiče kombinují teplotní a kouřová čidla do jediné jednotky s možností volby typu čidel pro aktivaci
 • Hlásiče vyzařování plamene reagují na vyzařování plamene v určité části spektra
 • Speciální hlásiče se v ČR používají výjimečně mj. pro jejich nákladnost

2. Dále se hlásiče rozdělují podle způsobu vyhodnocení změn sledované veličiny, podle časového zpoždění a nebo jsou i speciální typy hlásičů

Ústředny EPS slouží pro:

 • vyhodnocování signalizace hlásičů - stavy: funkce, porucha, požár
 • ovládání připojených zařízení, zejména spouští a řídí evakuaci, větrání, sirény (případně evakuační rozhlas) a přivolává hasičskou pomoc
 • kontrola provozuschopnosti celého systému EPS
 • nepřetržité napájení hlásičů požáru a dalších prvků EPS.

Ústředna signalizuje minimálně tři základní stavy: PROVOZ, PORUCHA, POŽÁR. Ústředna EPS může požár signalizovat jednak obsluze, jednak pro signalizaci v objektu, nebo jeho části. Pomocí zařízení dálkového přenosu může být poplachový signál přenesen např. na ohlašovnu požáru HZS nebo bezpečnostní agenturu.

3. Přídavná zařízení

Mezi přídavná zařízení EPS patří např.:

 • Zařízení dálkového přenosu – umožňuje přenos alespoň základních provozních stavů POŽÁR a PORUCHA na určené místo
 • Obslužné pole požární ochrany – jejich prostřednictvím je možné provádět základní obsluhu EPS – využívají zejména hasiči.
 • Klíčový trezor požární ochrany – je v něm uložen klíč od objektu pro usnadnění vstupu hasičů.
 • Zařízení pro odvod kouře a tepla – zařízení umožňující automaticky nebo ručně otevřít střešní okno/dveře, které plní funkci kouřové klapky a odvést tak mimo prostory kouř, plyny a teplo vznikající při požáru.

EPS je poměrně složitý systém a osoby pověřené obsluhou a údržbou musí být proškoleny a seznámeny s obsluhou/údržbou EPS. Seznámení a školení provádí ve většině případů společnost, která provádí pravidelné kontroly a servis EPS.

Kontroly EPS

 • 1x ročně – kontrola provozuschopnosti,
 • 1× za 6 měsíců – zkoušky činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá,
 • 1x × za měsíc – zkoušky činnosti pro ústředny a navazující zařízení.

Zkoušky činnosti provádí osoby pověřené údržbou EPS. Kontrola provozuschopnosti nahrazuje zkoušku činnosti při shodném termínu provedení. O výsledku roční kontroly provozuschopnosti a půlroční kontrole a zkoušce činnosti je nutné vyhotovit doklad, a provést zápis do provozní knihy EPS, která je součásti každého systému EPS. K měsíčním zkouškám činnosti stačí provést zápis do provozní knihy EPS.

Je-li na EPS zjištěná závada, musí dojít k jejímu rychlému odstranění!

Nepřístupné tlačítko EPS

Obrázek 1 - Nepřístupné tlačítko EPS

Ústředna EPS

Obrázek 2 - Ústředna EPS

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2023

HZS a kontroly

HZS a kontroly

Hasičský záchranný sbor, stejně jako Oblastní inspektoráty práce, vykonávají kontroly pracovišť u právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti zabezpečení požární ochrany...

01.01.2023

Systém bezpečné práce a pracovní systém

Systém bezpečné práce a pracovní systém

V jednom z minulých článků jsme psali o NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vešlo v účinnost d...