Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí během používání

Stále se setkáváme s problematikou revizí a kontrol elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí a dále s prokazatelným seznámením s návody těchto elektrických zařízení. Smyslem těchto revizí a kontrol je ověření bezpečnosti, funkčnosti a spolehlivosti elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí před úrazem elektrickým proudem.

Do roku 2007 platila norma ČSN 331600, která řešila revize a kontroly elektrického ručního nářadí a norma ČSN 331610 řešila kontroly a revize elektrických spotřebičů. Do této doby mohli provádět kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí pouze osoby proškolené s § 4, Vyhlášky č. 50/1978 Sb. a revize osoby proškolené s § 6 a 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. V tomto roce byly obě normy novelizované a byly vyňaty přílohy, ve kterých byla specifikace, kdo může provádět kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Tím došlo v české republice k různým verzím, kdo vlastně může provádět kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Samozřejmě zkušený odborník v elektrotechnice si vyložil normy s tím, že revize provádí revizní technik dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. a kontroly zaměstnanec proškolen s § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. se zaměřením na kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí, což bylo správné vyložení této normy.

V roce 2010 byly opět tyto normy novelizované a sloučené v jednu normu ČSN 33 1600 ed. 2 a současně byla vydaná vyhláška č. 73/2010 Sb., která stanovila elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí jako zařízení vyhrazená elektrická zařízení.

K dnešnímu dni platná norma ČSN 33 1600 ed.2 upravuje požadavky na revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání a vysvětluje tyto základní požadavky:

 • Pokud se v normě hovoří o elektrických spotřebičích, jedná se o elektrické spotřebiče připojované pohyblivým přívodem do zásuvky i v případě dobíjení baterií nebo akumulátorů, a to včetně elektrického ručního nářadí.
 • Provozovatel elektrického spotřebiče provede prokazatelné seznámení uživatele s návodem používaných elektrických spotřebičů.
 • Provozovatel je povinen identifikovat elektrické spotřebiče.
 • Provozovatel elektrického spotřebiče provede prokazatelné seznámení uživatele s rozsahem kontrol příslušných používaných spotřebičů dle této normy (každý uživatel, který provádí kontroly, musí být minimálně proškolen s § 3 vyhlášky č. 50/1978 Sb. – tohle neřeší tato normy ale vyhláška).
 • Lhůty pravidelných revizí a kontrol elektrických spotřebičů:

Skupina elektrických spotřebičů

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

(zahrnuje i el. ruční nářadí)

Ostatní nepřipevněné spotřebiče

Kontrola

Revize

Kontrola

Revize

A
spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli

Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání

B
spotřebiče používané ve venkovním prostoru

(na stavbách, v zemědělství atd.)

Před použitím

Třídy I

1 x za 3 měsíce

Před použitím

1 x za 6 měsíců

Třídy II a III

1 x za 6 měsíců

C
spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorech

Před použitím

Třídy I

1 x za 6 měsíců

Před použitím

1 x za 24 měsíců

Třídy II a III

1 x za 12 měsíců

D
spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách

(školy, kluby, hotely atd.)

Před použitím

Třídy I, II a III

1x za 12 měsíců

Před použitím

1 x za 24 měsíců

E
spotřebiče používané při administrativní činnosti

Před použitím

Třídy I, II a III

1 x za 12 měsíců

Před použitím

1 x za 24 měsíců

 1. Kontroly a revize se vztahují i na prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody. V případě, že přívod obsahuje ochranný vodič, ověřuje se jeho celistvost a odpor a aplikují se lhůty pro spotřebiče třídy ochrany I.
 2. Nepřipevněný spotřebič – spotřebič, který není připevněný.
 3. Spotřebiče držené v ruce – nepřipevněný el. spotřebič určený k tomu, aby byl během normálního používání držen v ruce, přičemž případný motor nebo elektrický pohon je nedílnou součástí spotřebiče.
 4. Připevněný spotřebič – spotřebič, který je určen k používání, když je připevněn k podložce nebo jiným způsobem trvale zajištěn na určitém místě.
 5. Třída ochrany I. - spotřebiče mají pracovní izolaci a jsou opatřeny ochrannou svorkou nebo ochranným kontaktem.
 6. Př. pračka, sporák, žehlička, počítač, atd.
 7. Třída ochrany II. - spotřebiče mají dvojitou nebo zesílenou izolaci a nemají (nesmějí mít) ochrannou svorku. Mají celý povrch buď z izolantu nebo mohou mít některé části kovové, avšak vždy oddělené zesílenou izolací.
 8. Př. holicí strojek, fén, vrtačka, bruska, atd.
 9. Třída ochrany III. - lze připojit pouze k síti SELV nebo PELV
 10. Př. nízkovoltové žárovky, nízkovoltová elektrická zařízení v zahradnictví, lékařství, zemědělství, atd.
 11. Kontroly nepřipevněných spotřebičů provádí jejich uživatel před použitím dle ČSN 33 1600 ed. 2. K tomu, jak tuto činnost provádět, musí být uživatel poučen (ve smyslu NV č. 378/2001 Sb., návod výrobce nebo dodavatele nebo místní provozní bezpečnostní předpis).
 • Revizi elektrických spotřebičů může provádět pouze revizní technik s minimálním osvědčením revizního technika dle § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb. E4A.
            Závěrem bych chtěl říci, že i když vše vypadá složitě, vyžaduje administrativní náročnost, speciální školení apod., tak společnost CIVOP s.r.o. a jejich specialisté BOZP a PO řeší tyto požadavky systémově, elektronicky tak, aby řešení revizí a kontrol elektrických spotřebičů bylo pro klienta snadné, srozumitelné a podle norem a právních předpisů.
Autor: Miroslav Bardoň, specialista BOZP a PO CIVOP s.r.o., civop@civop.cz 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...