01.06.2018

Integrovaný záchranný systém

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana (BOZP a PO) tvoří obory, které jsou nedílnou součástí všech právnických a podnikajících fyzických osob. Že do firmy na kontrolu může přijít oblastní inspektorát práce nebo hasiči, to většina z nás ví. Ale co když se někde objeví slovní spojení Integrovaný záchranný systém (IZS)? A má tento IZS nějakou souvislost i se zaměstnavateli, případně jinými osobami?

Integrovaný záchranný systém se řídí především zákonem č. 239/2000 Sb., v platném znění, o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanovuje složky integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Integrovaným záchranným systémem se rozumí koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Záchrannými pracemi se rozumí činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

Likvidačními pracemi jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.

Integrovaný záchranný systém se použije v přípravě na vznik mimořádné události a při potřebě provádět současně záchranné a likvidační práce dvěma anebo více složkami integrovaného záchranného systému.

Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou:

 • Hasičský záchranný sbor České republiky
 • jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany
 • poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
 • Policie České republiky.

Ostatními složkami integrovaného záchranného systému jsou vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby, zařízení civilní ochrany, neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím. Ostatní složky integrovaného záchranného systému poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání.

Práva a povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při mimořádných událostech

V rámci školení o PO jste určitě byli seznámeni s povinností poskytnout osobní nebo věcnou pomoc (jako fyzická osoba). Tento požadavek vyplývá ze zákona o požární ochraně. A ze zákona o IZS zase vyplývají povinnosti pro právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou zahrnuty do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu. Tyto  právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou povinny:

 • bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady,
 • zajistit vůči svým zaměstnancům dotčeným předpokládanou mimořádnou událostí:

1. informování o hrozících mimořádných událostech a plánovaných opatřeních,

2. varování, evakuaci, popřípadě ukrytí,

3. organizování záchranných prací,

4. organizování přípravy k sebeochraně a vzájemné pomoci.

V souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a s jejich přípravou jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny

 • poskytnout osobní nebo věcnou pomoc na přímou výzvu velitele zásahu nebo starosty obce nebo prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému,
 • strpět vstup osob provádějících záchranné nebo likvidační práce na pozemky a do staveb a použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí a porostů, pokud jsou vlastníky nebo uživateli nemovitostí a pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,
 • strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
 • pokud jsou vlastníky stavby civilní ochrany nebo stavby dotčené požadavky civilní ochrany, dbát při užívání těchto nemovitostí a veškerých činnostech s tím spojených, aby nedošlo ke změně charakteru této stavby ve vztahu k jejímu účelu, a umožnit její využití pro potřeby civilní ochrany a přístup orgánům hasičského záchranného sboru nebo jimi zmocněným osobám do těchto objektů za účelem používání, kontroly, údržby a oprav,
 • pokud provozují školská, sociální nebo obdobná zařízení nebo jsou poskytovateli zdravotních služeb, vytvořit podmínky pro výdej ochranných masek, dětských ochranných vaků, dětských ochranných kazajek, ochranných oděvů, filtrů pro ochranu dýchacích cest a povrchu těla a dalších ochranných prostředků.

Prováděcí právní předpis stanoví náhrady výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva.

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k havárii, je povinna

 • provádět neprodleně záchranné a likvidační práce,
 • ohlásit neprodleně havárii místně příslušnému operačnímu a informačnímu středisku integrovaného záchranného systému a bezprostředně ohroženým obcím; tím není dotčena oznamovací povinnost stanovená podle zvláštních právních předpisů,
 • podílet se na varování osob ohrožených havárií v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem,
 • poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva, zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího záření, dravých či nebezpečných zvířatech,
 • spolupracovat při odstraňování havárie se složkami integrovaného záchranného systému, správními úřady a orgány krajů a obcí,
 • uhradit krajskému úřadu nebo složkám integrovaného záchranného systému náklady spojené s poskytnutím věcné a osobní pomoci, s likvidačními pracemi a se škodami prokazatelně vzniklými havárií,
 • zabezpečit asanační práce podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí,
 • zabezpečit zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku havárie i v důsledku její likvidace,
 • spolupracovat při zpracování dokumentace o záchranných a likvidačních pracích.

tísňová volání

Obr. 1 - Tísňová volání

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2022

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Mám povinnost skladovat kapaliny na záchytných vanách?

Záchytné vany by měly být běžnou součástí provozoven, ve kterých se manipuluje se závadnými látkami. Záchytné vany jsou umisťovány, nejen aby bylo zabráněno úniku do životního pr...

01.01.2022

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Dnešní téma týkající se požární ochrany (PO) navazuje na dříve vydaný článek CIVOP „novela zákona o požární ochraně" a konkrétněji pojednává o novince v PO - tzv. kategoriza...

K provozování webu využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Souhlasím