Jak na úrazy 1

Jak na úrazy 1


Všechna pracoviště jsou místa s velkým nebezpečím úrazů, a to od těch nejméně závažných až ke smrtelným. Nejčastější příčinou pracovních úrazů bývá špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, nedostatky osobních předpokladů k řádnému pracovnímu výkonu, vadný nebo nepříznivý stav zdroje úrazu, používání nebezpečných postupů práce, včetně jednání bez oprávnění, proti zákazu a prodlévání v ohroženém prostoru. Další příčinou bývá ohrožení jinými osobami, tj. odvedení pozornosti při práci, žerty, hádky a jiná nesprávná či nebezpečná jednání druhých osob. Nemůžeme pominout také příčinu nesprávné organizace práce a nedůsledné kontrolní  činnosti vedoucích pracovníků.


S předcházením úrazů a nemocí z povolání souvisí v podstatě všechny oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ale i ochrany životního prostředí, protože uprostřed všech těchto oblastí zájmu stojí člověk. Základními právními předpisy, které řeší tuto problematiku jsou Zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.


Každý pracovní úraz se musí zapsat do knihy úrazů a v případě, že následuje pracovní neschopnost delší než 3 dny, musí být vyplněn a do 5. dne následujícího měsíce odeslán formulář „Záznam o úrazu“. Odesílá se na Oblastní inspektorát práce, zdravotní pojišťovnu postiženého a pojišťovnu Kooperativa nebo Českou pojišťovnu, které zajišťují povinné pojištění na pracovní úrazy. Další kopii Záznamu obdrží postižený zaměstnanec a jeden záznam zůstane zaměstnavateli.


Nesmíme zapomenout, že zaměstnavatel musí přijmout opatření proti opakování se úrazu a popsat je v poslední části záznamu.


Autor: Josef Bača, specialista EHS, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.05.2021

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při ...