15.12.2019

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci

Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci

Na většině pracovišť můžeme najít nějakou chemickou látku, která je více nebo méně nebezpečná.

Pokud se ale ve společnosti vyskytují látky:

 • klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1 a 2, mutageny kategorie 1 a 2 a látky toxické pro reprodukci kategorie 1 a 2 podle zákona o chemických látkách,
 • klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B upravené podle přímo použitelného předpisu Evropské unie,
 • cytostatika a prach tvrdých dřev, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s těmito látkami a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) s těmito látkami.

 

V případě, že může být jakákoli činnost spojena s expozicí zaměstnance látkám uvedeným výše, musí být stanoveny typ, výše a trvání této expozice, aby mohla být vyhodnocena veškerá nebezpečí pro zdraví zaměstnance a stanovena odpovídající opatření k ochraně jeho zdraví. Toto hodnocení se musí opakovat, a to pravidelně nejméně jedenkrát ročně a také vždy, pokud dojde ke změně pracovních podmínek, která může mít vliv na výši expozice zaměstnance. Při hodnocení míry rizika musí být zhodnoceny všechny způsoby expozice zaměstnance včetně vstřebávání kůží a další skutečnosti, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnance.

 

Jestliže je to technicky možné, musí být používání látek uvedených výše na pracovišti omezeno zejména použitím látek, přípravků nebo postupů, které nejsou rizikové nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance.

Pakliže z výsledků hodnocení vyplyne, že používání látek nelze z technických důvodů nahradit látkou, přípravkem, předmětem nebo postupem, které nejsou rizikové nebo jsou méně rizikové pro zdraví zaměstnance, musí zaměstnavatel zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly prováděny, pokud je to technicky uskutečnitelné, v uzavřeném systému. Není-li uplatnění uzavřeného systému technicky možné, musí být snížena expozice zaměstnance na co nejnižší technicky dosažitelnou úroveň, aby byla co nejlépe zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

 

Kdekoliv jsou používány látky uvedené výše, musí zaměstnavatel provést tato ochranná opatření:

 • omezit jejich množství na pracovišti,
 • omezit počet exponovaných nebo pravděpodobně exponovaných zaměstnanců na co nejnižší míru,
 • upravit pracovní proces tak, aby bylo možné vyloučit nebo minimalizovat únik těchto látek z pracoviště,
 • zachycovat je u zdroje, zajistit místní odsávání a celkové větrání,
 • zabezpečit vhodné analytické postupy pro jejich měření v pracovním ovzduší, zvláště pro včasnou detekci nadměrné expozice v důsledku mimořádné události,
 • používat vhodné pracovní postupy a metody práce,
 • poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky,
 • zabezpečit kontrolu funkčnosti pracovního oděvu a jeho čištění před a po každém použití,
 • zabezpečit účelná hygienická opatření, zejména pravidelné čištění podlahy, stěn a povrchů pracoviště,
 • vypracovat plán pro případ mimořádné události, která může mít za následek nadměrnou expozici a seznámit s ním zaměstnance,
 • zajistit bezpečné skladování, uchovávání, přepravu a zacházení s nimi včetně používání těsně uzavřených kontejnerů a zařízení. Kontejnery a obaly musí být jasně, čitelně a viditelně označeny,
 • viditelně označit, stanovit a kontrolovat zákaz jídla, pití a kouření na pracovišti, kde je riziko kontaminace látkami; pro účely jídla a pití vyhradit zvláštní prostory mimo kontrolované pásmo,
 • zajistit pravidelné sledování zdravotního stavu zaměstnance.

 

Zaměstnanci musejí být v rámci BOZP informováni o nadměrné expozici těmto látkám, o jejích příčinách a opatřeních k jejímu odstranění.

V případě, že zaměstnanec bude vykonávat takovou práci, kde hrozí expozice karcinogenu, mutagennu nebo látek toxických pro reprodukci, musí být vybaven vhodnými osobními ochrannými prostředky – pracovní oděv, OOPP k ochraně dýchacího ústrojí.

Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat, zda zaměstnanci přidělené OOPP používají!

 

Zaměstnanci pracující s chemickými látkami musejí být také zdravotně způsobilí. Je tedy nutné absolvovat vstupní a periodické prohlídky, u některých druhů chemických látek dále i výstupní a následné prohlídky.

Náplň lékařské prohlídky může být u různých chemických látek rozdílná. Hodnotí se vždy účinky všech chemických látek a směsí, kterým je zaměstnanec v pracovním prostředí při výkonu práce exponován. U každé práce s chemickými látkami je nezbytné posoudit všechny nebezpečné vlastnosti, které každá jednotlivá látka má, a současně riziko, které při práci posuzované osoby vzniká.

 

Důležitým bodem, na který nesmí zaměstnavatel zapomenout, je vedení dokumentace o chemických látkách a směsích - zejména se jedná o směrnici pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, bezpečnostní listy, popř. písemná pravidla schválená krajskou hygienickou stanicí. V případě potřeby se neváhejte obrátit na specialisty BOZP, PO a ŽP ze spol. CIVOP, kteří Vám budou nápomocni při řešení této problematiky.

Obrázek 1 - Má-li chemická látka nebo směs tento symbol nebezpečnosti, je vždy potřeba posoudit, zda není nutné přijmout zvláštní opatření pro zajištění BOZP.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

29.09.2023

Uznávání odborné kvalifikace

Uznávání odborné kvalifikace

Pracovníků s odborným vzděláním (zejména elektrikářů) je pořád málo, a tak zaměstnavatelé hledají pracovní síly i v zahraničí. Spousta pracovníků tak denně dojíždí do zaměst...

15.09.2023

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Místní provozní bezpečnostní předpis – dopravní řád

Cestování automobilem je pro mnoho lidí pohodlný způsob přesunu z bodu A do bodu B. I v době, kdy mnoho domácností šetří, dává velké množství lidí přednost automobilu než městské...