01.01.2022

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Kategorizace staveb z hlediska požární ochrany

Dnešní téma týkající se požární ochrany (PO) navazuje na dříve vydaný
článek CIVOP „novela zákona o požární ochraně" a konkrétněji pojednává o novince v PO -  tzv. kategorizaci staveb. K této problematice již byla vydána vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, která nabyla účinnosti 11. prosince 2021 a stanovuje kritéria a charakteristiku kategorie stavby z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva pro zařazení stavby do této kategorie. Kategorie jsou 4 a mají označení 0 – 3. Požární ochrana tím doznala další velké změny, která se sice přímo netýká zaměstnavatelů a občanů, ale má vliv na požární bezpečnost a  zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby (tzv. PBŘ).

Z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva se stavba člení na

a)       stavbu kategorie 0, nepředstavující zvláštní nebezpečí,

b)      stavbu kategorie I, představující mírné nebezpečí,

c)       stavbu kategorie II, představující vyšší nebezpečí,

d)      stavbu kategorie III, představující vysoké nebezpečí.

Do kategorie 0 spadají např: Vodní dílo, stožár, anténa, zeď, oplocení, samostatně stojící skleník, parkoviště s výjimkou budovy, mycí rampa, vodovodní, kanalizační a energetická přípojka a přípojka elektronických komunikací. Dále např.  sportovní a dětské hřiště, umístěné mimo budovu, s výjimkou hřiště, které je součástí budovy.

Do kategorie I je zařazena např. budova:

a)       o výšce stavby do 9 m,

b)      určená pro nejvýše 100 osob, není-li určena výhradně k bydlení,

c)       se zastavěnou plochou nepřesahující 200 m2

a)       stavba silničního a železničního tunelu o délce nejvýše 100 m,

dále pak stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu; stavba silničního a železničního tunelu o délce nejvýše 100 m atd.

Do kategorie II spadají stavby, které nelze zařadit do kategorie 0, I a nebo III.

V kategorii III je např.

a)       stavba velkoobjemové skladovací nádrže pro hořlavé kapaliny v množství větším než 5000 m3,

b)      stavba silničního nebo železničního tunelu delšího než 1000 m,

c)       stavba tunelu metra a stanic metra

Dále budova

a)       výšce stavby větší než 45 m, jedná-li se o stavbu s první až třetí třídou využití,

b)      výšce stavby větší než 22,5 m, jedná-li se o stavbu se čtvrtou nebo pátou třídou využití,

c)       výšce stavby větší než 6 m, jedná-li se o stavbu s pátou třídou využití určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob,

d)      s více než 2 podzemními podlažími

Konkrétní výčet kategorií je uveden v § 6 - § 9 vyhl. č. 460/2021 Sb.

Důvody, proč se kategorizace staveb provádí, jsou tyto:

  • stanovení, zda jsou na danou stavbu kladeny požadavky z hlediska požární bezpečnosti – ochrana osob a majetku
  • stanovení, jestli stavba bude podléhat výkonu státního požárního dozoru ze strany HZS nebo ze strany stavebního úřadu,
  • stanovení požadavku na odbornou kvalifikaci zpracovatele Požárně bezpečnostního řešení.

Dále je dobré vědět, že:

  • U staveb kategorie 0 a I se státní požární dozor se v rozsahu podle zákona č. 133/1985 Sb., § 31 odst. 1 písm. b) (posouzením stavební nebo územně plánovací dokumentace) a c) (ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace) nevykonává.
  • Pro stavbu v kategorii I, II a III se zpracovává požárně bezpečnostní řešení. V požárně bezpečnostním řešení jeho zpracovatel prokazuje shodu navrhovaného záměru stavby s technickými podmínkami požární ochrany pro navrhování staveb.
  • K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie I a II je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu.
  • K zpracování požárně bezpečnostního řešení pro stavbu kategorie III je oprávněna osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb podle zvláštního právního předpisu a které k tomuto současně byla udělena specializace v rámci tohoto oboru podle zvláštního právního předpisu.
  1. Osoba, která je autorizovaná pro obor požární bezpečnost staveb, je oprávněna po dobu 5 let od nabytí účinnosti zákona č. 460/2021 Sb. zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie III.

Osoba, která je oprávněna ke zpracování požárně bezpečnostního řešení podle dosavadní právní úpravy, je oprávněna po dobu 2 let od nabytí účinnosti zákona č. 460/2021 Sb. zpracovávat požárně bezpečnostní řešení stavby kategorie I a II.

Závěrem zdůrazněme, že pokud se chystáte stavět nebo provádět rozsáhlejší rekonstrukci, bude již pravděpodobně potřeba provést zakategorizování Vaší stavby a při zpracování PBŘ již postupovat dle nové právní úpravy. Zpracovatele PBŘ si proto vybírejte s ohledem na to, zda je autorizovaný a má potřebnou kvalifikaci ke zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

Obrázek 1 - Konec roku 2021 přinesl v požární ochraně jednu novinku - kategorizaci staveb

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...