16.03.2015

Kontroly regálů a žebříků

Většina zaměstnavatelů si již uvědomuje problematiku provádění revizí a kontrol spotřebičů, el. ručního nářadí, tlakových nádob, plynových zařízení, hasicích přístrojů, hydrantů apod., ale stále se nějak pozapomíná na pravidelné kontroly regálů a žebříků, přestože se tyto prostředky vyskytují téměř ve všech společnostech – ať už v menším nebo větším množství. Opětovně tedy připomínáme povinnost zaměstnavatele zajistit kontroly i těchto zařízení, a to zejména dle návodu výrobce. Pokud již návod výrobce není k dispozici, postupuje se podle zařízení stejného nebo obdobného typu.

Všeobecně problematiku provádění revizí a kontrol řeší:

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, § 4
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

 • a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
 • b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
 • c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, § 3, odst. 4
Zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí:

 • a) stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště,
 • b) dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž povinností je zajistit jejich provádění,
 • c) aby stanovené termíny, lhůty a rozsah činností uvedených v písmenu a) a kontrolní a revizní záznamy, hlášení údajů o stavu zařízení získávaná například ze snímačů a čidel, byly vedeny způsobem, který umožní uchovávání a využívání údajů po stanovenou dobu v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly k dispozici osobám vykonávajícím na zařízeních pracovní činnost a dozorovým a kontrolním orgánům.

Z výše uvedeného vyplývá, že je potřeba určit si lhůty pro provádění kontrol. Pokud nám návod výrobce neurčí jinak, provádí se kontrola 1x ročně se zápisem a zejména u žebříků, popř. schůdků se provádí i vizuální kontrola před každým použitím.
Provést kontrolu regálů a žebříků, schůdků může jakýkoliv určený zaměstnanec – většinou se jedná o vedoucí zaměstnance pracoviště, mistry nebo je pověřenou osobou údržbář – tady záleží opravdu jen na zaměstnavateli, koho určí.
A jak se kontrola provádí? Opět se vychází z návodu výrobce, ve kterém je uvedeno, jaké části se kontrolují. Pokud návod výrobce není, můžeme si postup kontroly zvolit sami, např.:

Regál Žebřík, schůdky
Označení
Nosnost
Stabilita
Svislost vzhledem k výšce
Vodorovnost vzhledem k délce
Ukotvení
Poškození stojen a spojů
Celkový stav
Označení
Štítek s uvedením max. nosnosti
Kontrola jednotlivých prvků
Spoje
Pevnost a tuhost
Zajišťovací prvky
Další prvky – zejména protiskluzné patky
Celkový stav

Pro provedení kontroly je dobré vytvořit si tabulku s uvedením potřebných údajů nebo využít formulář CIVOP, který Vám specialisté BOZP a PO poskytnou při provádění kontrol nebo zavedení systému.

V protokole o kontrole nezapomeňte mimo výše uvedeného uvést:
Název spol. a adresu
Jméno a příjmení kontrolora, včetně podpisu
Datum provedení kontroly
Výsledek kontroly – vyhovuje, nevyhovuje

Pokud je stav nevyhovující, je potřeba dané zařízení do doby opravy vyřadit z provozu – buď úplně odstranit, nebo výraznou cedulí, zábranou apod. označit „NEPOUŽÍVAT", „MIMO PROVOZ" apod. Odpovědná osoba za dané zařízení je povinna zajistit opravu nebo koupi nového zařízení.

V případě, že si stále nevíte rady s provedením kontroly, níže uvádíme podrobnější popis kontroly regálů:

 • 1. Označení regálu
 • Regály si označit evidenčními čísly, římskými číslicemi apod., poté označení vypsat do tabulky.
 • 2. Regál dodán výrobcem (rok výroby)
 • Vypsat, pokud není znám, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.
 • 3. Regál vlastní výroby (rok výroby)
 • Vypsat, pokud není známo, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.
 • 4. Nosnost regálu označena štítkem
 • Zjistit, zda je regál označen nosností – pokud ne, nalepit štítkem s nosností jedné police a celého regálu.
 • 5. Stabilita vyhovuje
 • Zkusit pohnout s regálem – jestli se bude hýbat nebo bude pevně držet
 • 6. Svislost ± 20 mm k výšce

Svislost

 • 7. Vodorovnost ± 20 mm k délce

Vodorovnost

 • 8. Ukotvení
 • Zkusit pohnout s regálem – jestli se bude hýbat nebo bude pevně držet – popřípadě zda je dobře připevněn ke zdi, k podlaze.
 • 9. Regálové stojny poškozené
Poškozené stojny
 • 10. Spoje dobré
Spoje dobré
 • 11. Celkový stav regálu vyhovuje/nevyhovuje

Pokud regál nevyhovuje, musí být označen cedulkou „ NEPOUŽÍVAT" a musí být zajištěna jeho oprava nebo pořízení nového regálu.

Postup kontroly žebříků:

 • 1. Označení žebříku/schůdků
 • Žebříky, schůdky si označit evidenčními čísly, římskými číslicemi apod., poté označení vypsat do tabulky.
 • 2. Žebřík / schůdky (rok výroby, výrobce)
 • Vypsat, pokud není znám, napsat např. nezjištěno, neznámý apod.
 • 3. Označeno štítkem
 • Na žebříku by měl být štítek o max. nosnosti, popř. uvedeny jiné informace
 • 4. Kontrola jednotlivých prvků vyhovuje
 • Zkontrolovat každý prvek žebříku, pokud je některý prvek poškozený, je dobré poškození popsat např. formou poznámky do spodní části protokolu nebo na jiné volné místo
 • 5. Kontrola spojů vyhovuje

Kontrola spojů

 • 6. Kontrola pevnosti a tuhosti

Zda je žebřík pevný, zda tam nejsou praskliny apod.

 • 7. Kontrola zajišťovacích prvků

Jedná se zejména o zajišťovací lana, řetězy apod., které brání většímu rozevření žebříku

Kontrola zajišťovacích prvků

 • 8. Kontrola dalších prvků

Podívat se na všechny prvky žebříku (protiskluzové patky, spodní část stojen, horní odkládací díly apod.)

 • 9. Celkový stav žebříku vyhovuje/nevyhovuje

Pokud žebřík nevyhovuje, musí být označen cedulkou „ NEPOUŽÍVAT" a musí být zajištěna jeho oprava nebo pořízení nového žebříku.

Pokud máte o tyto služby zájem, kontaktujte nás na e-mailu: bozppo@civop.cz

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialistka BOZP a PO CIVOP s.r.o., civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...