01.09.2022

Koordinační funkční zkoušky

Koordinační funkční zkoušky

Úroveň zabezpečení požární ochrany (PO) se v jednotlivých společnostech velmi liší. Zejména v menších společnostech můžeme najít pouze hasicí přístroj, popř. hydrant, ve větších a novějších už bývá instalována elektrická požární signalizace (EPS), stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrávací povolení, požární klapky, požární uzávěry, nouzové osvětlení atd. Vždy záleží, jaký systém PO navrhne projektant, popř. si mnohé firmy naddimenzují zajištění požární ochrany z důvodu korporátních požadavků nebo pojišťoven, a samozřejmě nesmíme zapomenout na kvalitnější ochranu technologií, informací apod..

Pokud jsou ve firmě pouze hasicí přístroje a hydranty, je provedení kontroly provozuschopnosti poměrně jednoduché. Technik provede kontrolu, předá kontaktní osobě doklad o kontrole provozuschopnosti a odjíždí. Kdežto v případě, že je ve firmě instalována EPS a k tomu další zařízení, je provedení kontroly mnohem náročnější.

Právní předpis nám říká, že před uvedením požárně bezpečnostního zařízení (PBZ) do provozu, kromě ručně ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a prvků zajišťujících zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek, zabezpečuje osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, provedení funkčních zkoušek, a v případě souběhu dvou a více vzájemně se ovlivňujících požárně bezpečnostních zařízení také koordinačních funkčních zkoušek. Při funkčních zkouškách se ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního zařízení odpovídá projekčním a technickým požadavkům na jeho požárně bezpečnostní funkci. Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje, zda požárně bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá projekčním a technickým požadavkům.

Tzn., že před uvedením do provozu se setkají zástupci jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení a jako celek odzkouší EPS a na ni napojené PBZ. Mnohdy se jedná o docela náročnou akci na koordinaci, neboť povolat na určitý den a čas zástupce jednotlivých firem může být docela velký oříšek – a samozřejmě čím vice PBZ, tím větší počet osob.

Jelikož se ale jedná o zkoušku před uvedením do provozu, tzn. většinou jde o novostavby nebo přestavby, tak jednotlivé společnosti se zkouškami počítají a většinou se na stavbách pohybují. Jak je to ale s periodickými koordinačními zkouškami? Musejí být prováděny?

Dle normy ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení, článku 4.8.5 musí být výchozí koordinační funkční zkouška provedena vždy před uvedením zařízení do provozu (po montáži, po rekonstrukci, po rozšíření, po jakékoliv změně zařízení). Dále pak alespoň jednou za rok je nutné provést koordinační zkoušku periodickou. Ovšem tady musíme zmínit, že výše uvedená norma ČSN 73 0875 je normou projektovou, a nikoliv provozní. Tou je norma ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba a v této normě a ani v jiném právním předpise se požadavky na provádění periodických koordinačních zkoušek nevyskytují, tudíž se nemusejí provádět.

Ovšem to neznamená, že se nemusejí provádět žádné kontroly. Periodické funkční koordinační zkoušky sice vyžadovány nejsou, ale u všech PBZ musejí být prováděny kontroly provozuschopnosti v rozsahu stanoveném právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo prováděcí dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Samozřejmě je vždy lepší, když se kontrola provozuschopnosti elektrické požární signalizace provede i se všemi návaznými zařízeními, ale ne vždy je možno tohoto dosáhnout.

Závěrem ještě připomeňme, že konkrétně u EPS se musí provádět minimálně tyto kontroly a zkoušky činnosti:

  • 1x ročně – kontrola provozuschopnosti,
  • 1× za 6 měsíců – zkoušky činnosti samočinných hlásičů požáru a zařízení, které EPS ovládá,
  • 1x × za měsíc – zkoušky činnosti pro ústředny a navazující zařízení.

Zkoušky činnosti provádí osoby pověřené údržbou EPS. Kontrola provozuschopnosti nahrazuje zkoušku činnosti při shodném termínu provedení. O výsledku roční kontroly provozuschopnosti a půlroční kontrole a zkoušce činnosti je nutné vyhotovit doklad, a provést zápis do provozní knihy EPS, která je součásti každého systému EPS. K měsíčním zkouškám činnosti stačí provést zápis do provozní knihy EPS.

Obrázek 1 - stabilní hasicí zařízení bývá napojeno na EPS, zdroj: https://pixabay.com

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...