Krajské hygienické stanice a přestupky

Mnoho zaměstnavatelů má obavu z kontroly oblastního inspektorátu práce (OIP) na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), ale OIP není jediný, kdo BOZP řeší. Dalším orgánem, který se velkou mírou zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci, je Krajská hygienická stanice (KHS), její působnost je podle krajů. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady a vykonávají státní zdravotní dozor.

Krajské hygienické stanici mimo jiné náleží:

 • vydávat rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnit další úkoly státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru, pokud není příslušné Ministerstvo zdravotnictví,
 • vykonávat státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených předpisy k ochraně veřejného zdraví
 • rozhodovat na žádost zaměstnavatele nebo z moci úřední ve věcech kategorizace prací,
 • stanovit rizikové práce
 • stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době
 • stanovit zaměstnavateli nebo fyzické osobě provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy způsob a minimální četnost sledování zátěže organismu faktory pracovních podmínek,
 • provádět ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání,
 • projednávat přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví
 • stanovit hygienický limit faktoru pracovních podmínek, neupraveného právním předpisem, a metodu jeho stanovení v pracovních podmínkách; stanovit způsob, minimální rozsah a četnost jeho sledování a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců; zařadit práci s tímto faktorem z moci úřední do kategorie, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak,
 • vykonávat státní zdravotní dozor nad plněním povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby uložené zvláštním právním předpisem,
 • atd.

 

Kontrola KHS probíhá obdobně jako kontrola na úseku BOZP od OIP. Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví se musí prokázat platným služebním průkazem a kontrolovaná osoba mu musí poskytnout dokumenty, podklady, písemnosti, umožnit mu vstup na pracoviště atd. Krajské hygienické stanice na úseku BOZP u zaměstnavatelů nejčastěji kontrolují: Kategorizaci prací, evidenci rizikových prací, poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných nápojů, hygienické limity hluku, prachu, vibrací atd., lékařské prohlídky zaměstnanců, smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, přítomnost bezpečnostních listů používaných chemických látek a směsí plus Písemná pravidla o zacházení s chem. látkami a směsmi (jsou-li nutná) a jejich schválení hygienou,  pracovní podmínky zaměstnanců, hygienické podmínky, čistotu pracoviště atd.

 

Pokud dojde k porušení zákona na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, jedná se o přestupek a za ten může být uložena pokuta – přehled nejčastějších pokut viz níže.

 

Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel se dopustí přestupku tím, že:

 • nesplní povinnost ke kategorizaci prací – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • nesplní povinnost evidence rizikových prací – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nesplní v souvislosti s nařízenou následnou lékařskou prohlídkou – pokuta až do výše 500 000Kč
 • nedodrží způsob nebo minimální četnost sledování zátěže organismu zaměstnanců faktory pracovních podmínek – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • nezajistí, aby pracoviště nebo pracovní podmínka pro zaměstnance odpovídala stanovenému hygienickému požadavku – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nezajistí, aby stroj, technické zařízení, dopravní prostředek nebo nářadí byly z hlediska ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, vybaveny, upraveny nebo udržovány tak, aby odpovídaly ergonomickému požadavku – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nepřijme k omezení působení rizikového faktoru stanovené minimální opatření k ochraně zdraví při práci – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • neprovede stanovené měření rizikového faktoru – pokuta až do výše 3 000 000Kč,
 • nesplní povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, nezjišťuje jejich příčinu nebo zdroj – pokuta až do výše 3 000 000Kč
 • nevede dokumentaci o vyhledání nebo vyhodnocení rizikového faktoru nebo o přijatém opatření k minimalizaci rizika – pokuta až do výše 100 000Kč
 • nesplní povinnost provést takové opatření, aby práce zařazená jako riziková mohla být zařazena do kategorie nižší – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • neposkytne zaměstnanci osobní ochranný pracovní prostředek nebo mu poskytne osobní ochranný pracovní prostředek, který nesplňuje stanovený požadavek – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • neposkytne zaměstnanci bezpečnostní přestávku – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nesplní povinnost poskytnout zaměstnanci na pracovišti ochranný nápoj – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • nesdělí zaměstnanci, který poskytovatel pracovnělékařských služeb mu poskytuje pracovnělékařské služby nebo jakým druhům očkování, jakým preventivním prohlídkám anebo vyšetřením souvisejícím s výkonem práce je povinen se podrobit – pokuta až do výše 100 000Kč
 • neumožní zaměstnanci podrobit se stanovené nebo uložené preventivní prohlídce nebo vyšetření nebo stanovenému očkování – pokuta až do výše 2 000 000Kč
 • neuzavře smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb – pokuta až do výše 1 000 000Kč
 • nezajistí provedení pracovnělékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo registrujícího poskytovatele zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání – pokuta až do výše 1 000 000Kč
 • atd.

 

Obrázek 1 - KHS kontrolují i lékařské posudky zaměstnanců

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...