Lékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu

Lékařské prohlídky po ukončení nouzového stavu

Po vyhlášení nouzového stavu došlo k situaci, že lékaři a poskytovatelé pracovnělékařských služeb ve velké míře omezili provádění vstupních a periodických prohlídek a zaměstnavatelé najednou nevěděli, co dělat, neboť nemohli přijmout osobu ucházející se o zaměstnání bez platné vstupní prohlídky a navíc zaměstnanci, kteří měli jít na periodickou prohlídku a neměli kam, se považovali za zdravotně nezpůsobilé. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se jednalo o velký problém, protože nechat pracovat zaměstnance např. na stavbě nebo skladníka, který obsluhuje vysokozdvižný vozík bez platné lékařské prohlídky, je opravdu velké riziko.

Naštěstí Vláda ČR přijala usnesení, kterým nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020:

  1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze k tomuto opatření, lze jej volně stáhnout na internetu),
  2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

 

Tímto vyhlášeným opatřením se všem z části ulevilo. Zaměstnanci přinesli čestné prohlášení, pokud chtěli nastoupit do zaměstnání, a periodické, mimořádné, následné a výstupní prohlídky se mohly odložit. Ovšem vyvstaly další otázky – jak dlouho bude čestné prohlášení platit? Do kdy se bude muset po ukončení nouzového stavu provést preventivní, mimořádné a další prohlídky? Budou to lékaři, kteří již teď jsou zahlceni, stíhat?

 

Na tyto otázky přineslo dne 13.5.2020 odpovědi Ministerstvo zdravotnictví, které mimořádným opatřením nařídilo následující:

 

Po ukončení nouzového stavu se platnost čestného prohlášení nahrazujícího posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání:

a)       prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, a to u prací zařazených do kategorií první a druhé podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

b)      prodlužuje u zaměstnanců, jejichž pracovněprávní vztah vznikl ode dne vyhlášení nouzového stavu, maximálně o 30 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, a to

  1. u prací zařazených do kategorie práce druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona č. 258/2000 Sb.,
  2. u prací s rizikem ohrožení zdraví podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou rizik ohrožení zdraví uvedených v příloze č. 2 části II bodu 1 a 5 vyhlášky č. 79/2013 Sb., nebo
  3. u prací konaných podle jiných právních předpisů.

 

Poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo registrující poskytovatel posuzované osoby, je-li k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu oprávněn, provede na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou prohlídku dotčené osoby a vydá lékařský posudek o její zdravotní způsobilosti k práci.

 

Co se týká ostatních pracovnělékařských prohlídek, které po dobu nouzového stavu nebyly vykonávány, tak tam potom platí:

Po ukončení nouzového stavu se:

a)       platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě vstupních lékařských prohlídek anebo lékařských periodických prohlídek nebo jiných právních předpisů, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:

  1. prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
  2. prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

b)      platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydávaných na základě mimořádné lékařské prohlídky, jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu:

  1. prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
  2. prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího od ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

 

V praxi to bude znamenat, že pokud zaměstnanec měl čestné prohlášení a byl zařazen do kategorie práce I nebo II, musí navštívit lékaře do 90 dnů po ukončení nouzového stavu, a v případě, že byl zařazen do kategorie práce IIR, III nebo IV, musí k lékaři nejpozději do 30 dnů.

Pro zajištění BOZP je pak také důležité, aby zaměstnanci, kterým vstupní, periodická a mimořádná prohlídka skončila v době nouzového stavu, další prohlídku absolvovali do 90 dnů po ukončení nouzového stavu v případě, že na posledním lékařském posudku měli uvedeno, že pro danou práci jsou zdravotně způsobilí. Pokud ovšem na posudku bylo uvedeno, že jsou zdravotně způsobilí s podmínkou, musí lékařskou prohlídku absolvovat do 30 dnů po ukončení nouzového stavu!

Z výše uvedeného vyplývá, že čestné prohlášení neplatí několik let, ale jen „několik týdnů“, proto nepodceňte kapacity poskytovatelů pracovnělékařských služeb a co nejdříve zajistěte prohlídky svých zaměstnanců tak, aby byly všechny lhůty dodrženy a Vy jste nemuseli řešit případné postihy za porušení BOZP u svých zaměstnanců.

 

Obrázek 1 - Čestné prohlášení po ukončení nouzového stavu nebude platné několik let, ale po 30ti, resp. 90ti dnech bude nutné navštívit lékaře

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.09.2020

Návod k použití v českém jazyce

Nedávno jsme si ve firmě koupili novou varnou konvici. Samozřejmě to není nic neobvyklého, ale po vybalení nás čekalo překvapení – návod k použití byl napsán všemi možnými jazyky, ...