15.10.2016

Manipulace a skladování hořlavých látek

Každý rok dochází v souvislosti s neodbornou manipulací nebo skladováním hořlavých látek ke spoustě požárů, k výbuchům, úrazům a škodám na majetku. Ve většině případů je viníkem vzniku výše uvedeného lidská chyba, kdy si osoba manipulující s hořlavinou neuvědomuje možné následky svého jednání. Co se tedy považuje za hořlavé látky a na co si dát pozor z hlediska požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pozor?

 

Hořlavé látky (hořlavé hmoty, materiálny apod.) jsou dle ČSN 73 0802 látky, které jsou schopny (bez ohledu na způsob zapálení) uvolňovat při požáru teplo. Dle skupenství je můžeme rozdělit na hořlavé látky:

 • tuhé - čisté chemické látky (např. fosfor, síra, naftalen), směsi a vícefázové soustavy (např. uhlí, pryž, sláma, dřevo),
 • kapalné - čisté chemické látky (např. metanol, etanol, toluen), směsi (např. benzín, petrolej, ropa, dehtové oleje),
 • plynné - čisté chemické látky (např. vodík, metan, etan, propan, butan, eten), směsi (např. svítiplyn, vodní plyn, zemní plyn).

Pozn. Hořlavé látky (hmoty, materiály apod.) obsahují organické části a zpravidla podíl těchto částí ovlivňuje množství uvolněného tepla při požáru. Nehořlavé látky (hmoty, materiály) jsou bez organických částí a při požáru neuvolňují teplo.

 

Požární ochrana obecně definuje skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek v vyhl. č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 44:

 • Hořlavé kapaliny, hořlavé  a  hoření  podporující  plyny  se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
 • Hořlavé  kapaliny  nelze  ukládat  ve  společných  a  ve sklepních prostorách  bytových  domů  nebo  ubytovacích  zařízení  s výjimkou hořlavých  kapalin  potřebných  k  vytápění těchto objektů v maximálním množství  40  litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
 • V  jednotlivých  a  řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných  hmot  pro  osobní  automobily  a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní  automobily  v  nerozbitných  přenosných  obalech a nejvýše 20 litrů  olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje  neukládají,  s  výjimkou  provozních  náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
 • Nádoby  s  hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy,   kontejnery,   nádrže)  se  umísťují  na  snadno  přístupných  a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby  nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících,  v  garážích,  kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

 

Zaměstnanci, kteří manipulují s hořlavými látkami, by měli mít určité povědomí o jejich bezpečné manipulaci a skladování – zejména dodržovat zásady výše uvedené. Z tohoto důvodu by zaměstnavatel měl zajistit jejich školení, při kterém jsou informování o nebezpečných vlastnostech dané látky, o podmínkách manipulace a skladování, o způsobu poskytování první pomoci, o způsobech hašení, o likvidaci v případě úniku atd. Je také důležité zdůraznit, že hořlavé kapaliny se nesmí vystavovat slunci a vysokým teplotám, neboť hrozí riziko vzplanutí a následný požár. Také je potřeba upozornit na důsledné dodržování zásad požární ochrany v blízkosti hořlavých kapalin a plynů – zejména nekouřit, nerozdělávat oheň, nepoužívat otevřeného ohně (sirky, zapalovač) a také pozor na jiskry z elektrického osvětlení!

POZOR! Je důležité upozornit, že mladistvým zaměstnancům jsou zakázány práce s hořlavými kapalinami kategorie 1 nebo 2 s větami H224 nebo H225, hořlavými plyny kategorie 1 nebo 2 s větou H220 nebo H221! Informace o tom, zda daná kapalina nebo plyn splňuje požadavky výše uvedené, se zaměstnavatel dozví z bezpečnostního listu, což je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních...) pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi.

 

Největším problémem z hlediska BOZP a PO bývá manipulace a skladování hořlavých kapalin. Jako příklad můžeme uvést velmi malé povědomí zaměstnanců o tom, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti, kde patří např. benzín, aceton, mají teplotu vzplanutí do 21° Celsia. To znamená, že při této poměrně nízké teplotě se z kapaliny uvolňuje tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Poté již stačí pouze neodborná manipulace s otevřeným ohněm (kouření, cigaretový nedopalek, svařování apod.) a začne hořet. Čím se budou vyskytovat vyšší teploty, tím se kapaliny budou více odpařovat a tím poroste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů.

U některých látek hrozí vyšší riziko samovznícení (obilí, seno, uhlí). Pokud je materiál vlhký a není zajištěno dostatečné odvětrávání, může dojít k požáru.

 

Pro zajištění bezpečné manipulace a skladování hořlavých látek je nutné zajistit:

 • Proškolení zaměstnanců z BOZP a PO, nenechat s určitými hořlavinami uvedenými výše manipulovat mladistvé a neproškolené zaměstnance,
 • Dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
 • Skladování hořlavých kapalin, hořlavých a hoření podporujících plynů pouze v k tomu určených prostorách.
 • Nenechávat hořlavé chemické látky a směsi u zdroje tepla a vždy dodržovat skladovací podmínky.
 • Eliminovat zdroje zapálení (jiskry, kouření, zápalky, otevřený oheň, horké povrchy) při práci s hořlavými a vysoce hořlavými látkami.
 • S hořlavými látkami a plyny pracovat v dobře větraném prostoru.
 • Hořlavé kapaliny a plyny  nevystavovat slunci a vysokým teplotám.
 • Hořlavé kapaliny neukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení.
 • Sklady s hořlavinami označit dle platné legislativy.
 • V garážích skladovat jen povolené množství pohonných hmot a olejů,
 • Nikdy neskladovat nádoby  s  hořlavými nebo hoření podporujícími plyny ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení, v kotelnách.
 • Neukládat hořlaviny v blízkosti komínů a komínových těles.

 

Za nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami hrozí pokuta od hasičského záchranného sboru ve správním řízení až 250 tisíc Kč. Požární ochrana by neměla být tedy zaměstnavateli opomíjena.

Obrázek 1 - výstražný symbol označující hořlavinu

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.07.2024

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Novela o rozšíření minimálního stupně vzdělání revizních techniků vyhrazených technických zařízeních

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se neustále vyvíjí a v případě potřeby se provádí legislativní změny. Nejinak je tomu i u velmi diskutovaných nařízení vlády týkajíc...

01.07.2024

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

Stanovení mikroklimatických podmínek na pracovišti - novela NV č. 361/2007 Sb.

V roce 2022, kdy ještě doznívala pandemie a zároveň započala energetická krize, došlo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) k novele nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ...