16.02.2016

Motorové manipulační vozíky s vlastním pohonem

Motorové manipulační vozíky s vlastním pohonem

Motorové manipulační vozíky (MMV) se staly nezbytným vybavením mnoha společností, které je využívají zejména k přepravě, nakládání a ukládání materiálu.

Bohužel, v souvislosti s obsluhou motorových vozíků vzniká velké množství vážných pracovních úrazů, a to zejména z důvodu nevěnování se plně řízení vozíku a nedbalosti (přiražení kolegy, pád vozíku z nakládací rampy, převržení vezeného materiálu na kolegu, úrazy vzniklé v souvislosti s nabíjením vozíku apod.) a dále pak nedodržování platných právních předpisů (neproškolení obsluhy, zanedbání údržby, špatný technický stav apod.).
Také je potřeba si uvědomit, že manipulační vozíky a jejich přídavná zařízení je možno používat jen pro účely, pro které jsou konstruovány a určeny výrobcem a pro které je schválená jejich technická způsobilost uvedená v technické dokumentaci a v prostředí, pro která jsou určena.
Aby se předcházelo takovýmto nebezpečným situacím, je potřeba dodržovat návod výrobce a platné právní předpisy. Dále je zde důležitá kontrola ze strany příslušných vedoucích zaměstnanců, kteří mají odpovědnost zakotvenou přímo v platné legislativě.

Několik základních informací by Vám měly poskytnout následující odstavce.

Motorové manipulační vozíky – rozdělení
Pod pojmem motorový vozík si většina z nás představí klasický vysokozdvižný vozík, ale už málo kdo ví, že se zde řadí např. tažné, nízkozdvižné, ručně vedené vozíky atd. Ucelený přehled, co vše spadá pod pojem motorový manipulační vozík, přináší následující tabulka.

Rozdělení manipulačních vozíků

Školení obsluhy manipulačních vozíků
Od 1. srpna 2000 je v účinnosti norma ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem – Provoz, údržba, opravy a technické kontroly, která již bohužel oproti normám předcházejícím neobsahuje problematiku školení řidičů – obsluh motorových manipulačních vozíků.
To ale neznamená, že by obsluha manipulačních vozíků neměla být proškolena! V této problematice je nutné postupovat podle platné legislativy.
Dle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a to zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště, seznámit školené s pracovními postupy, s bezpečnostními předpisy a pokyny, s prostředím, ve kterém bude práci vykonávat, s OOPP, úrazy apod.
Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení.
Z výše uvedeného vyplývá, že kvalifikační požadavky, odbornost, oprávnění, odpovědnost a předpoklady školitele si každý zaměstnavatel stanovuje sám, včetně způsobu školení.
Ovšem POZOR!!! Školitelem nemůže být každý, je důležité, aby dotyčný měl výborné znalosti BOZP ve firmě, praktické dovednosti a odpovídající pedagogické schopnosti. Zaměstnavatel si musí uvědomit, že zodpovídá za kvalitu školení!

Co všechno musí školení obsahovat?
Teorie – Školitel musí obsluhu manipulačních vozíků seznámit především s oblastí BOZP, tedy s riziky, které jim obsluhou manipulačních vozíků hrozí a s přijatými opatřeními (OOPP, Dopravní řád, Řád skladu, bezpečnostní značení...), dále s povinností používat OOPP, pokud byly zaměstnanci přiděleny, se základními funkcemi vozíku, s jeho řízením a bezpečným používáním včetně přídavných zařízení.

Praxe – školitel by měl naučit obsluhu, jak manipulační vozík řídit, ovládat, na co si dát pozor apod. Pokud vozík obsahuje i přídavná zařízení, musí obsluhu seznámit i s jejím používáním, specifikami při řízení a obsluze.

Výstupem ze školení je osnova školení s uvedením probíraných témat včetně právních předpisů, datem školení, uvedením školitele a jeho podpisem. Součástí je potom prezenční listina se jmény a podpisy zúčastněných osob.
Školení je dobré zakončit závěrečným testem, který se pak stává přílohou osnovy školení a prezenční listiny.

Jak často je potřeba školení opakovat?
V současné době není českou legislativou určeno, v jakém intervalu se má školení opakovat, interval si stanovuje zaměstnavatel. Zde ovšem jednoznačně doporučujeme délku intervalu školení konzultovat se specialistou BOZP, který zná situaci ve firmě. Také je potřeba připomenout, že pokud se stane nějaká mimořádná situace – pracovní úraz, nehoda, poškození zařízení apod., je potřeba neprodleně provést mimořádné školení, na kterém jsou zaměstnanci s danou skutečností seznámeni a upozorněni na přijaté nápravné opatření a jak dané situaci předcházet, aby se již v budoucnu pokud možno neopakovala.
POZOR! Obsluha motorového manipulačního vozíku musí být proškolena i v případě, že vozík je ve společnosti pouze jeden a je používán jen občas!

Co musí zajistit provozovatel vozíku (zaměstnavatel), aby bylo dosaženo spolehlivého a bezpečného provozu motorového vozíku?
Zaměstnavatel by měl plnit minimálně tyto požadavky:

 • Provést analýzu rizik a přijmout opatření k jejich minimalizaci,
 • Prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních vozíku, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti,
 • Určit k obsluze vozíku pouze osoby k tomu odborně, tělesně a duševně způsobilé,
 • Zajistit bezpečný technický stav a odstraňovat zjištěné závady a poruchy,
 • Zajistit prokazatelné seznámení řidiče manipulačního vozíku s bezpečným používáním vozíku a přídavných zařízení, které bude řidič obsluhovat,
 • U osob provádějících údržbu a opravy prokazatelně zajistit zaškolení a zaučení pro provádění oprav manipulačních vozíků typů, které jsou jimi opravovány či udržovány, popřípadě je samozřejmě možnost takovéto činnosti sjednat dodavatelsky,
 • V případě nutnosti zajistit vypracování dopravně provozního řádu,
 • Zajistit předepsané označení manipulačních vozíků (hmotnostní diagram),
 • Zajistit vybavení manipulačních vozíků podle návodu k používání,
 • Zajistit vedení záznamů o provozu manipulačních vozíků.

Závěrem je třeba jednoznačně říci, že výše uvedené skutečnosti nelze podceňovat. Úrazy jsou mnohdy vyšetřovány inspektory z Oblastního inspektorátu práce a zaměstnavatelé mohou dostat vysoké pokuty za nedodržení povinností stanovených v platných právních předpisech.

Příklady pracovních úrazů, které naši specialisté řešili:

 • Obsluha manipulačního vozíku se plně nevěnovala řízení a sjela i s vozíkem z nakládací rampy. Došlo k hmotné škodě na vozíku a těžkému zranění obsluhy.
 • Obsluha manipulačního vozíku si naložila na nosné vidle 2 vysoké bedny, přes které vůbec nic neviděla. Přesto se s vozíkem rozjela a srazila kolegu, který procházel kolem.
 • Procházející skladník zastavil řidiče vysokozdvižného vozíku a předával mu dokumenty. Řidič uložil dokumenty na přístrojovou desku a chtěl pokračovat v jízdě. Sešlápl plynový pedál a nevšimnul si, že při přebírání dokumentů posunul přepínač „VPŘED-VZAD" a místo dopředu se rozjel dozadu. Srazil kolegu a přejel mu nohu.

Každý specialista BOZP firmy CIVOP s.r.o. je zkušeným školitelem MMV. Naši specialisté si každý rok na celodenním školení prohlubují své teoretické i praktické dovednosti přímo u výrobce těchto vozíků. Neváhejte se proto na ně s požadavkem na proškolení obrátit.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...