01.07.2022

Nové nařízení vlády v oblasti vyhrazených technických zařízení

Nové nařízení vlády v oblasti vyhrazených technických zařízení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se od začátku prázdnin dočkala významných změn. Po několika měsících čekání na vydání prováděcích předpisů k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, byly předpisy den před nabytím účinnosti zveřejněny ve sbírce zákonů. Jejich vydání bylo důležité zejména z důvodu, že zákon č. 250/2021 Sb. ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a některé prováděcí vyhlášky, které se týkaly vyhrazených zařízení elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích. Navíc ruší i tolik let známou vyhlášku č. 50/1978 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice, podle níž se školili téměř všichni zaměstnanci z oblasti BOZP, neboť tato vyhláška stanovovala stupně odborné způsobilosti pracovníků. A minimálně každý zaměstnanec byl pracovníkem seznámeným podle § 3 vyhl. 50.

Co nám tedy nový zákon a prováděcí předpisy účinné od 1.7.2022 stanovují?

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení upravuje:

a)       požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,

b)      výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,

c)       práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,

d)      předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhl. č. 73/2010 Sb., a stanovuje

a)       jaká vyhrazená elektrická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, a jejich zařazení do tříd,

b)      požadavky kladené na bezpečnost provozu, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených elektrických zařízení,

c)       požadavky kladené na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob, které provádějí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a dalších fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhl. č. 21/1979 Sb., a stanovuje

a)       výčet plynových zařízení, která se považují za vyhrazená, a jejich zařazení do tříd a skupin,

b)      požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených plynových zařízeních, požadavky na zajištění bezpečnosti jejich provozu a požadavky na úroveň bezpečnosti, umístění, provádění montáží a oprav, provozu, kontrol, kontrolních prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace,

c)       požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená plynová zařízení nebo osob, které vykonávají činnost, montáže, opravy, revize, zkoušky a plnění nádob plyny, a stanoví požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti,

d)      požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají na vyhrazených plynových zařízeních činnost montáže, opravy, revize, zkoušky, výkon osoby odpovědné za provoz, obsluhy a kontroly z hlediska předepsané kvalifikace i doby odborné praxe v oboru a požadavky na prověřování jejich odborné způsobilosti.

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhl. č. 18/1979 Sb., a stanovuje

a)       jaká tlaková zařízení se považují za vyhrazená a jejich zařazení do tříd,

b)      požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených tlakových zařízeních, pro montáže a bezpečný provoz, umístění, opravy, prohlídky, revize a zkoušky,

c)       požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních,

d)      požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti.

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb.  o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nahrazuje vyhl. č. 19/1979 Sb., a stanovuje

a)       jaká vyhrazená zdvihací zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob a jejich zařazení do tříd,

b)      požadavky kladené na bezpečnost, umístění, montáž, opravy, provoz, prohlídky, revize, inspekce, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených zdvihacích zařízení včetně požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených zdvihacích zařízeních a bezpečnost jejich provozu,

c)       požadavky kladené na způsobilost právnických osob, odbornou způsobilost podnikajících fyzických osob provozujících vyhrazená zdvihací zařízení a na případnou odbornou způsobilost jejich zaměstnanců a způsobilost dalších právnických osob a odborně způsobilých fyzických osob, které vykonávají činnosti na vyhrazených zdvihacích zařízeních včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na těchto zařízeních.

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice nahrazuje vyhl. č. 50/1978 Sb., a stanovuje:

a)       požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob, které vykonávají obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím a které provádějí revize na vyhrazených elektrických zařízeních,

b)      požadavky kladené na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních právnických osob a odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podnikajících fyzických osob a zaměstnanců, pokud jde o provozování činností uvedených v písmenu a),

c)       požadavky na prověřování odborné způsobilosti osob uvedených v písmenu a) a b) a stupně způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních těchto osob,

d)      způsob a obsah zkoušky z odborné způsobilosti a náležitosti dokladu o úspěšném vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice,

e)      požadavky kladené na fyzické osoby, které zajišťují odborný výkon činností na vyhrazených elektrických zařízeních podle jednotlivých druhů, pokud jde o jejich montáž, opravy, revize v rozsahu oprávnění podle § 8 odst. 2 zákona vůči příslušnému vyhrazenému technickému zařízení.

Nařízení vlády řeší odbornou způsobilost osob. I zde máme v paragrafu 4 osobu poučenou (dříve byli pracovníci poučeni), dále v paragrafu 5 je osoba znalá, která je:

a)       osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik“) - § 6,

b)      osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik“) - § 7

c)       revizní technik - § 8.

Podle zákona č. 250/2021 Sb. pak rozeznáváme ještě osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu zákoníku práce.

Podrobnější informace Vám přineseme v dalších článcích po prostudování předpisů.

Obrázek 1 - Nová právní úprava se týká i tlakových nádob. Zdroj: www.istockphoto.com

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...