15.09.2021

Nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Nový zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se v příštím roce dočká výrazné změny. Od 1. července 2022 vejde v účinnost zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, který ruší dosud platný zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a také současně ruší nebo mění 25 prováděcích předpisů, mezi které patří:

  • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
  • Části sedmá, devátá a jedenáctá vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
  • Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
  • Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
  • Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
  • Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
  • Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních).

Zákon č. 250/2021 Sb. upravuje:

a)    požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,

b)    výkon státní správy na úseku bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,

c)     práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,

d)    předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na vyhrazených technických zařízeních a předpoklady a způsob ověřování odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.

V zákoně č. 250/2021 Sb. je přímo uvedená definice vyhrazených technických zařízení, která se odlišuje od původního znění uvedeného v zákoně č. 174/1968 Sb. Podle nového zákona je vyhrazeným technickým zařízením tlakové, zdvihací, elektrické nebo plynové zařízení, které při provozu svým charakterem nebo akumulovanou energií, v důsledku nesprávného použití, výskytem provozních rizik vyvolávajících nebezpečné situace nebo nedodržením podmínek bezpečného provozu představuje závažné riziko ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob.

Dále je zde, oproti původnímu zákonu, uvedená mimo jiné i definice průvodní a provozní dokumentace:

  • průvodní dokumentace je soubor dokumentů, dodaných výrobcem nebo dodavatelem vyhrazeného technického zařízení, v českém jazyce, který musí být k dispozici po celou dobu provozu zařízení,
  • provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahující záznamy o kontrolách, zkouškách a revizích, místní provozní řád, provozní deník, doklady o kvalifikaci obsluhy, záznamy o opravách a údržbě, harmonogramy, záznamy o činnostech prováděných na provozovaném vyhrazeném technickém zařízení a jiné specifické dokumenty, vznikající při provozu daného vyhrazeného technického zařízení v rozsahu požadovaném právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co je důležité – průvodní dokumentace musí být v českém jazyce – velký problém nejen v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Tzn., že firmy by už neměly přebírat zařízení bez české dokumentace, jako je tomu nyní. Jde především o to, že zaměstnanci musejí být prokazatelně seznámeni s návodem výrobce. A pokud návod není v českém jazyce, bude zaměstnavatel při kontrole státního dozoru jen těžko prokazovat, že všichni zaměstnanci hovoří anglicky nebo německy apod.

Zákon se zmiňuje i o výkonu státní správy v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Tu vykonává Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí může k plnění úkolů v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení zřídit státní příspěvkovou organizaci (pověřenou organizaci).

Zákon specifikuje odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, dále vydání oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny, oprávnění a evidenci odborně způsobilých osob.

Novinkou je zákonem řešená odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím. Pro účely odborné způsobilosti k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím budeme nově rozeznávat osoby znalé, osoby poučené a osoby školené (seznámené), které nejsou znalé ani poučené a jsou školené ve smyslu jiného právního předpisu. Za osoby znalé se považují osoby pro samostatnou činnost, osoby pro řízení činnosti a revizní technici.

Dříve tuto problematiku řešila vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Od 1.7. 2022 ale pozbývá účinnosti, a tak nezbývá než čekat, zda bude vydán nový právní předpis vztahující se k odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Úplnou novinkou v zákoně je povinnost hlášení havárie. Od 1. července 2022 bude provozovatel povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Jelikož nový zákon mění a nebo zcela ruší spoustu důležitých předpisů v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), bude nutné počkat na vydání nových. Bohužel jejich názvy, znění ani datum vydání prozatím neznáme. Každopádně vývoj kolem nového zákona č. 250/2021 Sb. budeme i nadále sledovat a v případě změn Vás budeme informovat.

Obrázek 1 - Na nové prováděcí vyhlášky o vyhrazených technických zařízeních si ještě budeme muset nějakou dobu počkat

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...