NV o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

NV č. 375/2017 Sb. zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Toto nařízení se nevztahuje na bezpečnostní značky pro označování nebezpečných látek nebo směsí, výrobků anebo zařízení při jejich uvádění na trh, pokud na toto nařízení vlády výslovně neodkazuje jiný právní předpis. Z hlediska BOZP je zde významná změna týkající se oblasti označování skladu chemických látek a směsí - k tomu se dostaneme níže v článku. 

Drobné změny, které jsou odlišné od původního textu, jsou níže v textu uvedeny kurzívou.

§ 3 odst. 1 NV č. 375/2017 Sb.: Značky zákazu mají kruhový tvar s černým piktogramem na bílém pozadí, červeným okrajem a šikmým pruhem; červený okraj (nově doplněno) a šikmý pruh zaujímají nejméně 35 % plochy značky. Dále je zde Červený šikmý pruh prochází středem značky přes piktogram a směřuje zleva seshora doprava dolů pod úhlem 45 stupňů od vodorovné roviny.

§ 3 odst. 2 NV č. 375/2017 Sb.: Značky výstrahy mají trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; žlutá část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

 

§ 3 odst. 5 NV č. 375/2017 Sb.: Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

 

§ 5 odst. 1 NV č. 375/2017 Sb.: Světelné a zvukové signály svým spuštěním udávají, kdy má být zahájena a ukončena příslušná činnost, a musí být vydávány po celou dobu, po kterou to provádění této činnosti vyžaduje.

 

V § 6 odst. 2 NV č. 375/2017 Sb. je slovo světelné „značky“ zaměněno za světelné „signály“.

 

§ 7 NV č. 375/2017 Sb.: V příloze k tomuto nařízení je uveden vzhled značek, kódy zvukových signálů, signály dávané rukou a hlasové signály; barva značek a světelných signálů musí odpovídat tabulce barev a jejich významu. Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky, lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.

V příloze nového NV přibyly dvě značky, a to požární žebřík a únikový východ (vpravo).

 

Záměrně byly vynechány změny § 4, které jsou obsáhlejší a v rámci BOZP a dalších odvětvích mají větší význam. V novém NV tedy § 4 zní takto:

  • (1) Nádoby používané při práci s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako nebezpečné pro kteroukoli třídu fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví, jakož i nádoby pro skladování takových nebezpečných látek nebo směsí a potrubní vedení, obsahující nebo přepravující tyto látky nebo směsi, musí být po celou dobu jejich používání, skladování nebo přepravy označeny příslušným výstražným symbolem nebezpečnosti na viditelném místě s kontrastním pozadím a podle potřeby i vzorcem nebo názvem chemické látky nebo směsi, případně bližšími údaji o její nebezpečnosti. Klasifikaci chemických látek a směsí a výstražné symboly nebezpečnosti stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie. Výstražné symboly nebezpečnosti lze pro označení podle věty první nahradit výstražnými značkami uvedenými v příloze k tomuto nařízení, pokud tyto značky obsahují shodný piktogram. Při přepravě na pracovišti může být u nádob obsahujících nebezpečné látky nebo směsi označení podle tohoto nařízení vlády doplněno nebo nahrazeno označením používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí.
  • (2) Výstražné symboly nebezpečnosti a značky označující nádoby a potrubní vedení pro skladování a dopravu nebezpečných chemických látek a směsí uvedených v odstavci 1 nesmí být snadno odstranitelné a musí být umístěny na dostupných stranách nádoby nebo potrubního vedení; na potrubním vedení se umísťují v účelných odstupech a v blízkosti nebezpečných míst, zejména u ventilů a spojů.
  • (3) Místnosti, uzavřené prostory nebo prostranství, kde jsou skladovány nebo dopravovány nebezpečné látky nebo směsi, musí být označeny vhodnou značkou výstrahy nebo výstražným symbolem nebezpečnosti v souladu s odstavcem 1, pokud nepostačuje označení umístěné na jednotlivých obalech nebo nádobách, zejména s ohledem na jeho velikost a zřetelnost. Sklady nebezpečných látek nebo směsí musí být podle dané situace označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu; při skladování většího počtu látek nebo směsí lze použít výstražné značky pro všeobecné nebezpečí.
  • (4) Odstavec 1 se nevztahuje na nádoby používané při práci po velmi krátkou dobu ani na nádoby, jejichž obsah se často mění, za předpokladu, že jsou přijata jiná vhodná opatření zaručující stejnou úroveň ochrany, zejména zajištění informací nebo školení.

V rámci služeb BOZP se často setkáváme se sklady chemických látek a směsí, které nebývají označeny vůbec. Je tedy důležité, aby všechny sklady  nebezpečných látek nebo směsí byly označeny v blízkosti místa skladování nebo na dveřích skladu. Pro označení se dají použít výstražné symboly nebezpečnosti, nebo symboly výstrahy dle NV č. 375/2017 Sb.. Při přepravě na pracovišti může být u nádob obsahujících nebezpečné látky nebo směsi označení podle tohoto nařízení vlády doplněno nebo nahrazeno označením používaným podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí (ADR, popř. RID).

Př. Možnosti označení

Klasifikace látky

Výstražný symbol nebezpečnosti dle CLP (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008)

Symbol výstrahy dle NV č. 375/2017 Sb.

ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí)

Žíravé látky

žíravé látky

žíravé látky

žíravé látky

Hořlavé látky

hořlavé látky

hořlavé látky

hořlavé látky

Toxické látky

toxické látky

toxické látky

toxické látky

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...