Oblastní inspektorát práce - část 1.

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou největším „strašákem“ zaměstnavatelů kontroly vykonávané oblastním inspektorátem práce (OIP). Pokud se inspektorát práce ohlásí dopředu, většina zaměstnavatelů se na kontrolu dokáže dobře připravit, pokud ovšem přijde neohlášeně, nebo-li „na přepadovku“, už je to horší. Koho nebo co můžou inspektoráty práce kontrolovat a na koho se vztahuje jejich působnost nám přiblíží tento článek.

 

Základním zákonem je zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Tento předpis upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností.

 

Je zřízen Státní úřad inspekce práce se sídlem (SUIP) v Opavě a oblastní inspektoráty práce, které mají sídla většinou v krajských městech. Nadřízeným orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. SUIP řídí  OIP; je vůči OIP nadřízeným služebním úřadem v organizačních věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti.

 

SUIP a OIP kontrolují dodržování povinností vyplývajících z:

 • právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,
 • právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,
 • právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce,
 • právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení,
 • právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
 • právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,
 • právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly provedeny včetně jejich průběhu,
 • právního předpisu upravujícího péči o dítě v dětské skupině,

SUIP a OIP rovněž kontrolují dodržování:

 • kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku práce,
 • vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců.

SUIP a OIP také kontrolují dodržování právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb atd.

Působnost SUIP a OIP se vztahuje na:

 1. a) zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce,
 2. b) fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují,
 3. c) fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho nezaměstnávající,
 4. d) spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod písmeny b) a c),
 5. e) fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP, a na koordinátora BOZP na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek BOZP,
 6. f) vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle zvláštního právního předpisu,
 7. g) právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol,
 8. h) věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené,
 9. i) právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,
 10. j) rodinný závod.

Místní příslušnost inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát.

 

Na práva a povinnosti inspektorů a zaměstnavatelů se podíváme v dalším článku.

kolektivní smlouva

Obrázek 1 - OIP kontrolují i kolektivním smlouvy v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...