Oblastní inspektorát práce - část 2.

V minulém článku jsme si popsali, co je to Státní úřad inspekce práce (SUIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP), na koho se vztahuje jejich působnost a co kontrolují – zejména tedy oblasti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)).


V dnešním článku se zaměříme na práva a povinnosti inspektorů a zaměstnavatelů.

Inspektor je dle zákona č. 251/2005 Sb., v platném znění,oprávněn:

 • vykonávat kontrolu, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,
 • požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených výše podle občanského průkazu, cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance,
 • v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,
 • dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast BOZP na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,
 • nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,
 • vydat rozhodnutí o zákazu
 1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí,
 2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem,
 • ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; mohou rovněž navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik,

 

Inspektor je povinen

 • informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast BOZP  o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby působí,
 • pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol - dílčí protokol musí být součástí protokolu,

Inspektor může v odůvodněných případech vyzvat kontrolovanou osobu, aby se v určené lhůtě dostavila na pracoviště úřadu nebo inspektorátu a poskytla údaje, dokumenty nebo věci související s výkonem kontroly; kontrolovaná osoba (zaměstnavatel) je povinna této výzvy uposlechnout, pokud neprokáže vážnou překážku, která jí brání ve splnění této povinnosti v určené lhůtě.

 

Kontrolovaná osoba je povinna vytvořit podmínky k výkonu kontroly a je povinna poskytnout součinnost odpovídající oprávněním inspektora! Dále je povinna v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze své činnosti a technickému vybavení poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly.  Ve většině případů kontrolovaná osoba vymezí prostor – kancelář, umožní okopírování dokladů, pořízení fotodokumentace apod. K samotnému výkonu kontroly pozve vedoucího pracoviště, který zná daný provoz a který inspektora i s odborným výkladem provede po provoze.

 

Po ukončení kontroly sepíše inspektor protokol o kontrole a vyzve oprávněné zaměstnance, popřípadě zástupce kontrolované osoby k dostavení se v určeném termínu k projednání výsledků kontroly.

V případě, že je kontrola bez nedostatků, protokol se podepíše a kontrola je ukončena. Pokud ovšem oprávnění zaměstnanci nebo zástupce kontrolované osoby s obsahem protokolu nesouhlasí, mohou se odvolat.

Pokud jsou v protokolu zjištěné nedostatky, musí být odstraněny a na OIP zaslán dopis o odstranění závad. U každé odstraněné závady je třeba popsat způsob odstranění a doložit např. fotodokumentací nebo zpracovaným schváleným dokumentem apod.

 

Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly inspektorátu nese inspektorát, vykonává-li

kontrolu SUIP, nese je SUIP.

Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kontroly kontrolované osobě nese tato osoba – tedy zaměstnavatel!

obr

Obrázek 1 - Takovýto přístup k hlavnímu vypínači el. energie nepotěší žádného inspektora, který přijde do firmy na kontrolu dodržování předpisů týkající se BOZP. Zde konkrétně hrozí pokuta až 1 000 000Kč.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2021

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Nové NV č. 390/2021 Sb.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí po téměř dvaceti letech rozloučit s nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování o...

01.11.2021

Pozor při změně užívání objektu!

Pozor při změně užívání objektu!

Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací pros...