01.02.2022

Obsah vstupní lékařské prohlídky

Obsah vstupní lékařské prohlídky

Jak jsme již několikrát psali, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je úzce spjata s odvětvím týkajícím se lékařských prohlídek. Možná proto se nás při kontrolách BOZP mnoho zaměstnavatelů ptá, jak je to se vstupní prohlídkou – často jim přijde zbytečná, neboť se údajně jedná jen o „formalitu“ a lékař uchazeče o zaměstnání ani pořádně neprohlédne. Jak dlouho má tedy trvat vstupní prohlídka a co je jejím obsahem?

Dle vyhl. č. 79/2013 Sb., přílohy č. 1,  by délka lékařské prohlídky měla trvat v kategorii práce I a II 40 minut, v kategorii IIR, III a IV 60 minut – viz tabulka:

Druh pracovnělékařské prohlídky

Náročnost práce

Minimální čas potřebný k provedení pracovnělékařské prohlídky s ohledem na náročnost práce

Vstupní

Nízká a střední (práce zařazená do první a druhé kategorie).

40 min.

Vysoká (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy).

60 min.

 

Vstupní lékařskou prohlídku zaměstnavatel zajišťuje na základě údajů o předpokládaném pracovním zařazení osoby ucházející se o zaměstnání a dále údajů o druhu práce, režimu práce, o rizikových faktorech pracovních podmínek ve vztahu ke konkrétní práci a míře předpokládané expozice rizikovým faktorům pracovních podmínek zhodnocené zaměstnavatelem po projednání s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Již v této chvíli by měl zaměstnavatel vědět, do jaké kategorie práce bude zaměstnanec zařazen a na základě jakých rizikových faktorů a zda bude vykonávat i další rizikové činnosti a jakou bude mít směnnost. Na základě těchto informací je zaměstnanec vyslán k lékaři na vstupní lékařskou prohlídku.

Na základě výše zjištěných údajů se vstupní lékařská prohlídka skládá ze dvou částí – základního a odborného vyšetření.

Základní vyšetření zahrnuje:

  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost,
  • pracovní anamnéza; zejména se sleduje odezva organizmu na výskyt rizikových faktorů,
  • komplexní fyzikální vyšetření, včetně orientačního vyšetření sluchu, zraku, kůže a orientačního neurologického vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání a jeho výkonu, a s přihlédnutím k případné disabilitě posuzované osoby, a
  • základní chemické vyšetření moče ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moče.

Základní vyšetření se rozšiřuje o další odborná vyšetření, jestliže taková vyšetření:

a)       stanoví jiný právní předpis,

b)      jsou prováděná v případě mimořádné prohlídky na základě rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,

c)       stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce pro práce rizikové podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví nebo pro práce s rizikem ohrožení zdraví, nebo

d)      jsou indikována posuzujícím lékařem.

Např. ve vyhl. č. 79/2013 Sb., je uvedeno, že vstupní prohlídka u obsluhy a řízení motorových a elektrických vozíků a obsluhy vysokozdvižných vozíků obsahuje: základní vyšetření, orientační vyšetření zraku (ostrost, barvocit a prostorové vidění).

U noční práce pak stačí základní vyšetření.

Další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb: základní vyšetření a další odborná vyšetření podle charakteru a míry příslušného rizika.

Práce s chemickými látkami - Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ALT, GMT u prokazatelné vysoké expozice hepatotoxickým látkám, močový sediment a kreatinin v krvi u expozice nefrotoxickým látkám. Další odborná vyšetření podle míry expozice a povahy toxického, senzibilizujícího nebo dráždivého účinku, popřípadě dalších účinků chemických látek nebo směsí podle jiného právního předpisu.

Takže u náplně prohlídek záleží, do jaké kategorie práce je činnost zařazena a samozřejmě by to mělo vycházet i ze znalostí pracoviště lékařem – proto je důležité provádět dohled na pracovišti, aby byl lékař v „obraze“ a věděl, jaké činnosti jsou zde prováděny. Navíc z výše uvedeného vyplývá, že náplň prohlídky není jen na „5 minut“. Je opravdu potřeba zaměstnance ucházejícího se o zaměstnání vyšetřit a zhodnotit, zda je zdravotně způsobilý vykonávat danou činnost a v podstatě tím i zajistit BOZP.

Obrázek 1 - Lékařské prohlídky jsou v rámci BOZP velmi důležité

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...