01.12.2021

Ohlašovna požáru

Ohlašovna požáru

Jistě často vídáte na různých veřejných místech červenou požární značku – označení místa „ohlašovny požáru“. Bývá nejen v nemocnicích, na větších úřadech, ale i ve firmách, obchodních centrech apod. Jedná se o označení místa – tzv. ohlašovny požáru (většinou recepce / informace / vrátnice), která slouží k nahlášení požáru, případně jiné mimořádné události.

Součástí ohlašovny požáru je umístění čísel tísňového volání a vyvěšení řádu ohlašovny požáru. A k čemu vlastně slouží? Dle vyhlášky o požární prevenci se jedná o místo s trvalou obsluhou vybavené potřebnými komunikačními prostředky, které je určeno k přijímání hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události a k vyhlášení požárního poplachu, jakož i k plnění dalších úkolů podle příslušné dokumentace požární ochrany. Pro lepší orientaci je tedy nutné mít místo ohlášení označeno.

Ohlašovna požáru není ve všech objektech. O jejím zřízení rozhoduje dokumentace požární ochrany (PO), např. na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (Stanovení organizace požární ochrany). V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě výše uvedeného zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.

Tento řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje:

a)       povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.),

  1.        mezi znalosti obsluhy patří např:

i.    znalost obsluhy spojovacích a signalizačních prostředků

ii.    znalost požárních poplachových směrnic

iii.    znalost způsobu kontroly spojových a signalizačních zařízení a odstraňování drobných závad

iv.      znalost možnosti náhradního spojení

  1.        mezi povinnosti obsluhy patří např.:

i.       seznámit se se záznamy v knize služby, případně zvláštními opatřeními, pořádanými akcemi

ii.      prověřit funkčnost telefonu, rozhlasu, EPS, kamerového systému

iii.      převzít nedokončené úkoly od předešlé směny

iv.      mít přehled o přítomnosti pověřených vedoucích zaměstnanců a činnostech v objektu

v.      věnovat pozornost spojovým a signalizačním prostředků

vi.      vést předepsanou dokumentaci

vii.      neopouštět bez vědomí nadřízeného a vystřídání ohlašovnu požáru

viii.      nepřipustit vstup nepovolaným osobám s výjimkou ohlášení případu

ix.      zjišťovat zejména místo události, druh a rozsah události, ohrožení a kdo a odkud volá

x.      zjistit přesné místo signalizujícího hlásiče, a pokud to zařízení umožňuje, provést kontrolu signálu

xi.      vyhlásit požární poplach a přivolat HZS, popř. další služby

xii.      přivolat (informovat) další osoby

xiii.      být nápomocen veliteli zásahu

b)      seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.),

c)       způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje,

d)      způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,

e)      náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů. Jeho aktuálnost se ověřuje jednou ročně v souvislosti s provedením cvičného poplachu.

Při provádění kontrol požární ochrany je nejčastějším prohřeškem situace, kdy se na ohlašovně požáru nikdo nenachází. Jedná se zejména o dobu přestávek na jídlo a oddech nebo o dobu pravidelných pochůzek, kdy např. vrátný za sebe nemá kolegu a ani nikoho, kdo by ho vystřídal. Dále bývá problém v nevyškolené obsluze, kdy dané osoby vůbec neví, jak fungují požárně bezpečnostní zařízení a nebo jak přivolat pomoc, popř. vyhlásit požár.

Přitom za nedodržení podmínek požární ochrany může být udělena pokuta až do vše 1 000 000Kč (dle začlenění provozovaných činností). 

Obrázek 1 – Vzor řádu ohlašovny požáru

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...