Pojištění odpovědnosti u motorových vozíků

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) při používání motorových vozíků musí být vždy na vysoké úrovni, neboť jakákoliv kolize motorového vozíku s jiným vozíkem, člověkem nebo materiálem může vést až k tragickým následkům. Z tohoto důvodu se zaměstnavatelé snaží nepodceňovat školení BOZP a odborné školení, lékařské prohlídky, vyznačení komunikací ve skladech apod.

Ovšem na co se zapomíná, tak to je pojištění odpovědnosti u motorových vozíků. Toto pojištění samozřejmě není nutné vždy, ale v určitých případech je ze zákona povinné. I když se tato problematika přímo netýká BOZP, pojďme se na ni blíže podívat.

 

Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) v § 1, odst. 2, písm. b) uvádí, že nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona; povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.

Podle tohoto zákona se vozidlem rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus; za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl.

 

Tady je nutné zdůraznit, že motorové vozíky (nízkozdvižné, vysokozdvižné, ostatní) spadají pod zvláštní vozidla (tudíž se na ně vztahuje odstavec výše), a to na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., § 2, odst. 2: Zvláštní vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních komunikacích schváleno.

Pozn. Zákon dále v § 78 odst. 1 uvádí, že zvláštní vozidlo lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem a má schválenou technickou způsobilost k provozu podle tohoto zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud provozujete motorové vozíky na veřejně přístupných pozemních komunikacích, musejí mít tyto vozíky kromě technické způsobilosti i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Tzn. vozíky, které provozujete ve skladu, toto pojištění mít nemusejí, ale jakmile vjedete na pozemní komunikaci, už je potřeba pojištění mít. Není vždy potřeba, aby motorové vozíky měly SPZ, pojištění se dá vytvořit i podle VIN kodu a nebo sériového čísla.

Pokud tedy Vaše motorové vozíky používáte vně společnosti na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné, pojištění odpovědnosti mít nemusíte, ale jakmile se bude jednat o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, již si pojištění odpovědnosti sjednejte.

Pzn. Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad.

 

Asi největší problém jsou parkoviště u nákupních center, kde občas zaměstnanci s motorovým vozíkem vjedou, aby např. naložili zákazníkům rozměrnější náklad. Jedná se o pozemní komunikaci nebo ne?

Zákon o pozemních komunikacích říká: Pokud nejsou samostatnými místními komunikacemi, jsou součástmi místních komunikací též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, podchody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.

Dále uvádí, že veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání silničního motorového vozidla.

Z těchto definic vyplývá, že parkoviště spadá pod pojem pozemní komunikace, a tudíž i zde platí, že motorové vozíky musejí mít pojištění odpovědnosti.

Pokud si nejste jisti (nejen z hlediska BOZP), zda je nutné mít u Vašich motorových vozíků sjednáno pojištění odpovědnosti, doporučujeme obrátit se na příslušný silniční správní úřad a celou situaci s ním probrat.

Obrázek 1 - Ne všechny vozíky můžou jezdit po veřejných komunikacích.

 

 

 

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.01.2021

Není papír jako papír a plast jako plast

S oblastí BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) na pracovišti souvisí i oblast třídění odpadů. Většina odpovědných zaměstnanců firem dnes ví, že je nutné třídit odpad. M...