01.07.2021

Povinnost provádět dohled na pracovišti

Povinnost provádět dohled na pracovišti

V rámci následných služeb BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) specialisté spol. CIVOP mimo jiné kontrolují provádění pravidelného dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Bohužel se velmi často stává, že dohled není proveden vůbec, nebo má propadlý termín a nebo protokol o provedeném dohledu neobsahuje všechny uvedené náležitosti.

Důvodů pro neprovádění dohledů je hodně – zaměstnavatelé o této povinnosti nevědí, nemají poskytovatele pracovnělékařských služeb a nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb je tak vytížený, že na provádění dohledu nemá čas, a to i přesto, že danou povinnost má zakotvenou ve smlouvě se zaměstnavatelem (z dosavadních zkušeností doporučují specialisté BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) zaměstnavatelům, kteří mají problém s tím, že se poskytovatel pracovnělékařských služeb odmítá dohledu zúčastnit, aby si prošli smlouvu uzavřenou mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem PLS a zjistili si, zda mají tuto oblast ošetřenou a nebo ne – mnoho smluv totiž ve svém obsahu stanovuje, že poskytovatel pracovnělékařských služeb se zavazuje provádět dohlídky na pracovištích v určeném intervalu).

Pozn. Dohled zajišťuje zaměstnavatel – a to na všech svých pracovištích. Tzn. společnost, která má 30 stejných poboček, musí zajistit dohled na všech těchto pobočkách (k tomuto účelu může využít i více poskytovatelů pracovnělékařských služeb, nemusí to vždy dělat jen jeden). Následující článek přináší základní informace o nutnosti provádět dohled na pracovišti – jedná se o jednu důležitou součást BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, v § 57, odst. 1, písm. c) uvádí, že poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen provádět pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci nejméně v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem (tímto předpisem je vyhl. č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v platném znění); je-li zaměstnavatelem agentura práce, pravidelný dohled provádí na pracovištích uživatele.

Obsahem pracovnělékařských služeb při dohledu je:

  1.        pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů,
  2.        dohled v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele,
  3.        hodnocení rizik s využitím informací o míře expozice rizikovým faktorům při výkonu práce a výsledků analýzy výskytu nemocí z povolání, pracovních úrazů a nemocí souvisejících s prací,
  4.        spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad, včetně návrhu na zajištění měření rizikových faktorů pracovních podmínek.

Osoba provádějící dohled by měla projít pracoviště (včetně sociálního zařízení, denních místností, jídelen apod.), zhodnotit ho z hlediska zdraví zaměstnanců a rizikových faktorů, výměny vzduchu, správného osvětlení, zkontrolovat/aktualizovat kategorizaci prací případně navrhnout zaměstnavateli jinou kategorii práce. Vyjde-li z kontroly nějaká neshoda, měl by zaměstnavatel a osoba provádějící dohled spolupracovat na případném odstranění těchto nedostatků.

Při pravidelném dohledu se zohledňuje zdravotní náročnost vykonávané práce a charakter podmínek na pracovištích zaměstnavatele. Pravidelný dohled na všech pracovištích zaměstnavatele se vykonává nejméně:

a)       jedenkrát za kalendářní rok, nebo

b)      jedenkrát za 2 kalendářní roky, jde-li o práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny v části II přílohy č. 2 k této vyhlášce nebo jiným právním předpisem.

c)       Je-li tedy součástí práce činnost s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví v rámci prevence rizik, v případech, kdy nelze tato rizika odstranit, zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, musí dohled proběhnout jedenkrát za kalendářní rok (např. má-li firma řidiče-referenty).

Provádění dohledu je důležité i z hlediska hodnocení zdravotního stavu za účelem posouzení zdravotní způsobilosti při pracovnělékařských prohlídkách, neboť díky znalosti pracoviště má lékař mnohem lepší přehled o vykonávané profesi daného zaměstnance a lépe dokáže vyhodnotit, zda je zaměstnanec pro danou činnost zdravotně způsobilý.

Co se týká samotného dokladu o provedeném dohledu, tak ten musí obsahovat minimálně následující údaje: záznam o provedení dohledu, včetně hodnocení pracovních a hygienických podmínek na pracovišti a v zařízení závodního stravování a dalších zařízeních zaměstnavatele, v rozsahu datum a místo provedení dohledu, popis zjištěných skutečností včetně identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, návrhy opatření a způsob seznámení zaměstnavatele se závěrem dohledu;

Součástí záznamů jsou identifikační údaje osob v rozsahu funkce, titul, jméno, popřípadě jména, a příjmení, které pro zaměstnavatele provedly poradenství nebo spolupracovaly na provádění dohledu a jejich podpisy, a dále doklad o převzetí záznamu zaměstnavatelem, pokud toto převzetí není stvrzeno podpisem zaměstnavatele nebo osoby jednající jeho jménem v záznamu.

Pokud si zaměstnavatel vybírá poskytovatele pracovnělékařských služeb pro provádění lékařských prohlídek, je ideálním řešením, pokud se s ním rovnou dohodne i na provádění dohledu. Jeden zaměstnavatel může mít i více poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatelé, kteří mají zaměstnance zařazené do kategorie práce I a lékařské prohlídky zajišťují zaměstnancům jejich obvodní lékaři, si musejí najít takového poskytovatele, který jim 1x za dva roky dohled vykoná.

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být:

a)       poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo

b)      poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

Kontrolu nad tím, zda byl dohled na pracovišti vykonán, provádí krajské hygienické stanice, případně i oblastní inspektoráty práce. Jak již bylo zmíněno, v rámci kontrol BOZP na tuto neshodu upozorňují i specialisté BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). Zajištěním dohledu předcházíte pokutám za strany kontrolních orgánů a navíc se může přijít i na případné nedostatky na pracovišti (nevyhovující osvětlení, nesprávná kategorizace prací apod.). 

Obrázek – Při provádění dohledu se poskytovatel pracovnělékařských služeb zabývá i prostory pro možnost ohřevu jídla - tato kuchyňka je v nevyhovujícím stavu.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...