15.10.2020

Požární bezpečnostní značení

Požární bezpečnostní značení

Jedním z požadavků zákona o požární ochraně (PO) (zákon č. 133/1985 Sb.) je označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany (prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky) a požárně bezpečnostní zařízení (systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení).

Bezpečnostní značení týkající se PO (požární ochrana) slouží zejména k ochraně osob. Označují místa umístění hasicích přístrojů, hydrantů, ohlašovny požáru, směr únikových cest a označují východy.

Požadavek na jejich rozmístění je kromě zákona o požární ochraně uveden i v dalších právních předpisech, zejména pak:

  • vyhl. č. 246/2001 Sb., § 3, odst. 2 řeší umístění a označení hasicích přístrojů (PHP) – ty se umísťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné. Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), je možné hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. Tyto prostory se pak označí značkou, a to na viditelném místě.
  • vyhl. č. 246/2001 Sb., § 11, odst. 3 se týká provádění evakuace – aby byla snazší jak pro evakuované osoby, tak pro záchranáře, musí být označeny nouzové (únikové) východy, evakuační výtahy a směry úniku osob ve všech objektech, kde se při provozovaných činnostech může vyskytovat veřejnost nebo osoby v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu.
  • Pzn. Označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa (tzn. menší obchody, prodejny apod. jejíž úniková cesta vede rovnou ven).
  • Vyhl. č. 23/2008 Sb., § 10, odst. 4 se týká označení únikových cest – ty musí být vybaveny bezpečnostními značkami, tabulkami a texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob. Bezpečnostní značení se umisťuje zejména tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a také při jakékoli změně výškové úrovně úniku.

POZOR! Každý evakuační výtah musí být označen bezpečnostním značením "Evakuační výtah", a to v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty! Obdobně výtah, který neslouží k evakuaci, musí být obdobně označen bezpečnostním značením "Tento výtah neslouží k evakuaci osob"! Toto značení je nesmírně důležité v případě nutnosti provést evakuaci, aby lidé a zasahující hasiči věděli, zda je možné výtah při mimořádné situaci použít.

Pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci se používají značky, které mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na zeleném pozadí, přičemž zelená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Obrázek 1 - př. označení únikový východ vlevo, vpravo, dolů

Značky pro označení umístění věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostního zařízení a směru cesty k nim mají obdélníkový nebo čtvercový tvar s bílým piktogramem na červeném pozadí; červená část zaujímá nejméně 50 % plochy značky.

Obrázek 2 - př. označení požární hadice, žebříku, PHP a ohlašovny požáru

POZOR! Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu!

Aby značky plnily svoji funkci, musí být správně rozmístěné a čitelné. Nezapomeňte tedy při přestavbě pracoviště nebo jeho změně značky přemístit podle skutečné situace, popřípadě informujte svého specialistu požární ochrany.

Obdobná situace platí, pokud se rozhodnete svoje pracoviště vymalovat. Před malováním se sundají veškerá bezpečnostní značení, ale po malování se jich na své místo vrátí jen několik a mnohdy dokonce vůbec žádné. Pokud pak přijde kontrola ze strany HZS, může to mít neblahé následky na peněženky zaměstnavatelů… Proto i v rámci preventivních kontrol PO (požární ochrana) naši specialisté přítomnost značení kontrolují a případně zajišťují dodání chybějících značek.

V případě poškození značky, odlepení, vyblednutí apod. ihned vyměňte značení za nové!

POZOR! Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že neoznačí místa a pracoviště příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky PO (požární ochrana) a požárně bezpečnostní zařízení!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.12.2022

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 192/2022Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je dalším ze skupiny právních předpisů řešících ...

01.12.2022

Kontrola klimatizace a větrání

Kontrola klimatizace a větrání

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je velmi širokým oborem. Mimo jiné se zabývá i kontrolami a revizemi různých typů zařízení. Proto Vám přinášíme informaci týkající s...