01.11.2021

Pozor při změně užívání objektu!

Pozor při změně užívání objektu!

Při stavbě nového objektu nebo přestavbě stávajícího je důležité vědět, k jakému účelu bude objekt sloužit – zda se jedná o administrativní, výrobní, prodejní, skladovací prostory apod. Tato informace je důležitá mimo jiné pro správné zajištění požární ochrany (PO), neboť budovy se projektují dle norem požární bezpečnosti staveb, které určují potřebnou požární odolnost použitých materiálů, dělení do požárních úseků, vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, stanovují délku a kapacitu únikových cest, odstupové vzdálenosti atd. Výše uvedené údaje nalezneme v Požárně bezpečnostním řešení stavby (PBŘ), dříve nazývané též Technická zpráva požární ochrany nebo Požární zpráva. Dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je požárně bezpečnostní řešení součástí projektové dokumentace stavby.

PBŘ zpracovává fyzická osoba vzdělaná v požární ochraně, která navíc složila zkoušku a stala se autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.“

Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů, normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují:

 •   návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby,
 •   řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,
 •   předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
 •   zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,
 •   grafické vyznačení umístění stavby.

Požárně bezpečnostní řešení mimo jiné obsahuje:

 •   seznam použitých podkladů pro zpracování,
 •   stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,
 •   rozdělení stavby do požárních úseků,
 •   stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků,
 •   zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,
 •   zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),
 •   zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,
 •   stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností,
 •   určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou,
 •   vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení,
 •   stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů,
 •   zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby
 •   stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,
 •   posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
 •   rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Jak je vidět, PBŘ obsahuje spoustu důležitých informací z hlediska požární ochrany. Pokud máme nový objekt, zpracovatel do PBŘ uvede podmínky požární bezpečnosti vztahující se k danému provozu. Ovšem může se stát, že se časem provozovaná činnost změní. Pokud je podobná, zas tak o velkou změnu se nejedná – často se stává zejména u obchodních jednotek, že jeden nájemce střídá druhého (oděvy za oděvy, obuv, hračky apod.). Pokud ale dochází k větší změně – např. z administrativních budov se stává výroba, sklady apod., je tam změna významná a ta může ovlivnit požární bezpečnost objektu. A to zejména, pokud budeme z pohledu norem zvyšovat tzv. požární zatížení daného prostoru, ke kterému  může dojít právě jen změnou činnosti. V konečném důsledku to pak znamená, že požární odolnosti stavebních konstrukcí nebude vyhovující, bude nutné zřídit nový požární úsek, bude potřeba přidat hasicí přístroje nebo změnit druh hasiva, přidat sprinklery, odvětrávání atd. atd. Nedílnou součástí změny pak bude i potřeba aktualizovat dokumentaci požární ochrany.

Dojde-li k situaci, že požární odolnost stavebních konstrukcí bude nevyhovující, bude potřeba provést stavební úpravy, které mnohdy dosahují nemalých nákladů a firmy na tuto situaci nebývají připravené. Pokud se tedy chcete stěhovat do objektu, který byl původně určen k jinému účelu, projděte si veškerou dokumentaci ke stavbě a v případě potřeby zajistěte a nebo si nechte zpracovat aktuální PBŘ a případně zajistěte provedení úprav. Dále nezapomeňte na aktuální kolaudační souhlas – není možné provozovat výrobní činnost v objektu, který je zkolaudován jako administrativní budova! V případě porušení požadavků vyplývajících z PBŘ může být provozovateli uložena sankce ze strany státních kontrolních orgánů!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...