Pracovní úraz vzniklý vlivem statické elektřiny

Statickou elektřinu známe asi všichni – zelektrizované vlasy, jiskření při svlékání svetru, výboj při kontaktu s různými tělesy nebo dokonce lidmi. Na internetu koluje spousta videí ukazujících, jak na čerpacích stanicích lidé „začnou hořet“ nebo dojde k výbuchu při tankování paliva. V těchto případech bývá původcem právě statická elektřina, která byla viníkem i u pracovního úrazu, který byl nedávno řešen jedním z našich kolegů v rámci poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Statická elektřina je označení pro jevy, způsobené nashromážděním elektrického náboje na povrchu různých těles a předmětů a jejich výměnou při vzájemném kontaktu. Statický náboj vzniká, když dva materiály přicházejí spolu do styku a opětovně se oddělují, nebo jejich třením (tribolelektrické nabíjení). To způsobuje rozdělení nebo převod negativních elektronů z jednoho atomu na druhý. Velikost náboje je závislá na řadě faktorů, jako jsou materiál (jeho elektrické a fyzikální vlastnosti), teplota, vlhkost, tlak a rychlost oddělení materiálů. Čím větší je tlak nebo rychlost oddělení, tím větší je náboj. Statický náboj vzniká hojně v zimních měsících (nízká vlhkost). Je to proto, že některé materiály jsou schopny absorbovat vlhkost (vodu) ze vzduchu do sebe a tím se stávají více vodivými (zdroj: www.wikipedia.cz).

Jeden zaměstnanec čistil technickým benzínem po dobu asi dvou hodin součásti velké nádrže bez oken. Pomocí štětce nanášel na nádrž benzín, a hadrem stíral nečistoty. Došlo ke vznícení nahromaděných par, poté i kelímku a začalo hořet tričko zaměstnance. Po prvotním šoku začal poškozený volat o pomoc a snažil se hořící triko uhasit. Jeho kolegové neváhali a po použití hasicího přístroje se jim podařilo kolegu a požár uhasit. Nicméně zaměstnanec utrpěl popáleniny na trupu a končetinách a přivolanou rychlou zdravotnickou službou musel být převezen na popáleninové centrum do nemocnice.

Jelikož se jednalo o vážný pracovní úraz, vyšetřování se účastnil jak oblastní inspektorát práce, tak i Policie ČR, která ale nakonec zjistila, že se nejednalo o nedbalostní nebo úmyslné jednání cizí osoby, ale že na vině byl výboj statické elektřiny.

Oblastní inspektorát práce při řešení tohoto úrazu zjišťoval, zda byly/nebyly porušeny předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kouření na pracovišti bylo vyloučené, zaměstnanec byl vybaven osobními ochrannými prostředky a byl řádně proškolen v oblasti BOZP. Příčinou vzniku statické elektřiny tak byly zejména dvě věci – nedostatečné uzemnění nádrže (popřípadě zaměstnance) a nedostatečné větrání způsobené absencí oken.

Jako opatření tedy bylo přijato to, že zaměstnanci, kteří budou provádět čištění, budou vybaveni uzemňovacími pásky a samotné nádrže budou také uzemněny. Dále bylo stanoveno, že délka čištění technickým benzínem (případně jinou směsí) nesmí překročit dobu maximálně 30 minut. Poté musí následovat přestávka v trvání 15 minut, při které musí zaměstnanec opustit prostor nádrže a musí sebou vynést ven i všechny prostředky potřebné k čištění včetně samotného čisticího prostředku, a to z důvodu, aby nedocházelo k hromadění par a možnosti vzniku výbušné směsi nebo dalšímu výboji statické elektřiny.

Dalším ze stanovených opatření bylo zjišťování, zda k používaným chemickým látkám a směsím jsou k dispozici bezpečnostní listy (v českém jazyce!), popř. písemná pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, řádné seznámení zaměstnanců s těmito bezpečnostními listy, případně písemnými pravidly a dovybavení pracoviště (tekoucí voda v blízkosti nádrže) a zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky (ochranné rukavice, roušky, vhodná pracovní obuv odolná proti elektrostatickému výboji atd.).

Přestože bezpečnost práce v dnešní době není ve většině společností podceňovaným oborem a společnosti vynakládají nemalé finanční prostředky pro zajištění BOZP, tak i přesto se občas nějaký pracovní úraz stane – např. vlivem nepředpokládaného fyzikálního jevu.

Obrázek 1 – Bezpečnost práce i a požární ochrana nesmí být podceňována - takto poškozené uzemnění může mít i fatální následky

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...