15.03.2016

Pracovní úraz zaměstnance a porušení předpisů

Pracovní úraz zaměstnance a porušení předpisů

Pracovní úrazy se stávají dnes a denně. Pokud se jedná o drobný úraz, stačí jej ošetřit a zaevidovat v knize úrazů. Pokud ale dojde k vážnějšímu úrazu, je potřeba sepsat záznam o úrazu a vyšetřit příčiny a okolnosti vzniku úrazu a v neposlední řadě i rozhodnout, zda za pracovní úraz nese vinu zaměstnanec, popřípadě zaměstnavatel, nebo dokonce zda bylo pochybení na obou stranách. Níže uvádíme příklad pracovního úrazu, který šetřil jeden náš kolega v rámci poskytování služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Zaměstnanec-mechanik se při nastavování přítlaků na prvním lisovacím válci opřel o stroj a ruka mu sklouzla mezi nastavované válce, čímž došlo k úrazu. Válce měly být zakryty, ale nebyly. Zraněný zaměstnanec byl na pozici mechanika krátkou dobu a zakrytí válců nebylo provedeno, tudíž se domníval, že kryt tam nikdy nebyl a ani být nemusí. K odstranění krytu došlo při přesunutí stroje, kdy došlo k částečné demontáži zařízení. Při opětovné montáži některý z mechaniků tento kryt odstranil k jednodušší kontrole nastavení přítlaků válce. Tento kryt je ve výšce cca 3m a k seřízení se musí použít žebřík, tudíž ze země nelze zkontrolovat, zda kryt je na svém místě, nebo ne.

Otázka, kdo v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nese odpovědnost za pracovní úraz. Je to zaměstnanec, který se řádně nevěnoval své činnosti, nebo zaměstnavatel, jelikož neměl stroj v nezávadném stavu, nebo zaměstnanec, který odstranil kryt (neví se který)?
Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnancům s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dále je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Tady je potřeba upřesnit, že zaměstnavatel měl všechna školení v pořádku. Seznámil všechny zaměstnance s pracovištěm, s riziky, s opatřeními apod. Bohužel ale nedokázal zajistit, aby si proškolení zaměstnanci uvědomili, že všechna nebezpečná a riziková místa musejí být zakryta, a pokud kryt při opravě/seřizování odstraní, je potřeba při opětovném uvádění stroje do provozu všechny kryty vrátit na svoje místo. Zde vzniklo určité pochybení zaměstnavatele, že před uvedením stroje do provozu nebylo vše řádně zkontrolováno.

Také je zde zarážející, že si mechanici nevšimli, že jim jeden z krytů přebývá – je víc než pravděpodobné, že si přebývajícího krytu všimli, ale lidská lehkovážnost je již nedonutila namontovat kryt zpátky – taky kdo by se šplhal 3m vysoko jen kvůli nějakému krytu? Přitom zákoník práce jasně říká, že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Dále je povinen dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu – z výše uvedeného vyplývá, že vinu nese zaměstnanec, který kryt odstranil a již nevrátil na své původní místo.

V neposlední řadě nese část viny i zraněný zaměstnanec. Měl si uvědomit, že nemůže jen tak strčit ruku mezi dva točící se válce – pokud chtěl něco seřídit, změřit apod., mě v první řadě zajistit vypnutí stroje a pracovní úkony seřizování provádět za vypnutého stavu. Dále je zde na vině i jeho celková nesoustředěnost na práci. Kdyby byl zcela soustředěný, je pravděpodobné, že by mu ruka mezi válce nesjela.

V případě tohoto pracovního úrazu je tedy vina na více stranách. Celkovou zodpovědnost nese zaměstnavatel – pracovní stroj nebyl v dobrém technickém stavu. Část viny nese i zaměstnanec – je přísný zákaz manipulovat s rotujícími částmi stroje, není-li stroj v klidu. A samozřejmě i svůj velký díl viny nese zaměstnanec, který kryt odstranil. Bohužel ale tohoto zaměstnance nelze vyhledat.

Spoustu pracovních dní bez úrazů Vám přeje CIVOP

Obrázek 1 – Příklad ruční pásové pily Makita a poškozeného (ne chybějícího) ochranného krytu

Obrázek 1 – Příklad ruční pásové pily Makita a poškozeného (ne chybějícího) ochranného krytu

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...