01.02.2016

Pracovní úrazy a zajištění BOZP na firemních akcích

Pracovní úrazy a zajištění BOZP na firemních akcích

Z důvodu zefektivnění komunikace, zlepšení spolupráce a atmosféry na pracovišti, budování týmu a stmelení kolektivu a oproštění se od všedních dnů pořádá mnoho zaměstnavatelů pro své zaměstnance různé sportovní aktivity, školení a teambuldingy.
Tyto akce bývají mezi zaměstnanci oblíbené, zejména jedná–li se o sportovní nebo adrenalinové zážitky. Jak je to ale se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) při takovýchto akcích? Jedná se nebo nejedná o pracovní úraz? A jak postupovat v případě jeho vzniku?

Pojem pracovní úraz je definován jako poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.
Plněním pracovních úkolů je výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.
Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.
V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení. V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

V případě vzniku úrazu při akcích konaných zaměstnavatelem je potřeba postupovat zcela individuálně a každý případ úrazu posoudit zvlášť.
Pokud se jedná o školení, které bývá pro zaměstnance ve většině případů povinné, zde by zcela jistě šlo o pracovní úraz, neboť se jedná o plnění pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru.
Pokud se jedná o sportovní aktivity nebo teambuildingy konané samotnými zaměstnanci, zaměstnavatelem nebo specializovanou společností, je potřeba dobře posoudit obsahovou náplň takovéto akce.

Pokud by se prokázalo, že se jednalo pouze o nějaký neorganizovaný společný výlet, sportovní utkání, pobyt zaměstnanců apod. bez cíleného průběhu a programu sestaveného zaměstnavatelem, který měl jen v podstatě povahu zaplacené dovolené, tak v tomto případě se nejedná o plnění pracovních úkolů a ani zde není přímá souvislost s jejich plněním. Úraz vzniklý na takovéto akci by tedy nebyl řešen jako pracovní.

Pokud by však bylo prokázáno, že zaměstnavatel účelně plánoval aktivity z důvodu budování týmu a prohlubování vztahů mezi zaměstnanci a jejich schopností spolupráce, stanovil určitý program akce, rozeslal zaměstnancům pozvánky s časovým harmonogramem apod., tak v tomto případě by se mohlo jednat o školení k prohloubení kvalifikace zaměstnanců, tedy o činnost konanou v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů. V takovém případě by vzniklý úraz měl být posuzován jako pracovní a zaměstnanec by měl mít nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné a případně i ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, popřípadě věcnou škodu.

Aby ve výše uvedeném případě došlo k uznání úrazu jako pracovního, musí být i na teambuildingové akci splněna podmínka, že k úrazu došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti. Pokud zaměstnanec bude vykonávat sportovní aktivity, bude se účastnit školení, přednášek, výstav apod. a při těchto činnostech se stane úraz – bude posuzován jako pracovní. Pokud ale k úrazu dojde po ukončení oficiálního programu (např. při večeři, při volné zábavě), tak by se jednalo o úraz v osobním volnu a nebyl by uznán jako pracovní.

V případě uznání úrazu na firemní akci se postupuje úplně stejně, jako by se úraz stal na pracovišti. Je tedy nutné zajistit poskytnutí první pomoci, ohlásit úraz nadřízenému, popř. jinému vedoucímu zaměstnanci, nechat úraz zapsat do knihy úrazů. Pokud je zde i pracovní neschopnost, tak vyplnit Záznam o úraze a odeslat jej na potřebné instituce a dále postupovat dle platných právních předpisů.

Závěrem této problematiky je potřeba zdůraznit, že i přes poměrně uvolněnou atmosféru na firemních akcích je potřeba neustále dodržovat určitá pravidla týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany. Jedná se zejména o dodržování pravidel řečených na vstupních instruktážích a školeních, dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm mimo vyhrazená místa, dodržování zákazu vstupu do nebezpečných a rizikových míst apod. Je také velmi důležité dbát doporučení a rad instruktorů, dodržovat pokyny, herní řády (např. kardiaci nepůjdou skákat bungee jumping nebo se nepůjdou svézt na horské dráze) apod. Bezpečnost práce a požární ochrana se totiž nevztahuje pouze na pracoviště zaměstnavatele, ale i na místa konání firemních akcí a další místa, kde byli zaměstnanci služebně vysláni (např. pracovní cesta) a pokud by došlo k jejich porušení a následnému vzniku pracovního úrazu, může dojít po řádném prošetření vzniku úrazu ke krácení poškozeného na odškodném.

Je potřeba si také dávat pozor na požití alkoholu a jiných návykových látek – pokud bude zaměstnanec pod jejich vlivem, dojde ke krácení na odškodném nebo nebude úraz uznán jako pracovní vůbec. Každopádně ještě jednou upozorňujeme, že každý úraz vzniklý na firemních akcích je potřeba posuzovat zcela individuálně a bohužel pojišťovny, u kterých jsou zaměstnavatelé ze zákona pojištěni, úrazy na firemních akcích mnohdy nechtějí proplácet jako firemní.

firemní akce

Obrázek 1 - I tako může dopadnout zaměstnanec, který se zúčastní firemní akce – konkrétně futsalového turnaje. Keramická sádra fixuje natažené šlachy kotníku.

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...