01.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími výrobními závody. Mezi jednu takovou oblast spadá za BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) i poskytování a dodržování přestávek, a to nejen těch na jídlo a oddech, ale i bezpečnostních přestávek. A jaký je mezi nimi rozdíl a kdy se poskytují?

Přestávky v práci na jídlo a oddech

Přestávky v práci jsou upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 88.

Ten uvádí, že nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce musí být zaměstnanci poskytnuta přestávka v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. U mladistvých zaměstnanců musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. Pokud zaměstnanci vykonávají práce, které nemohou být přerušeny, musí být zaměstnanci i bez přerušení provozu nebo práce zajištěna přiměřená doba na oddech a jídlo; tato doba se započítává do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci musí vždy být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech, stejně jako v případě uvedeném výše, nejdéle po 4,5 hodinách.

Přestávka na jídlo a oddech může být i rozdělena do více částí, ale alespoň jedna její část musí trvat nejméně 15 minut. Tzn. že jsou firmy, kde mají zaměstnanci jednu přestávku v délce 30 minut, nebo mají 20 minut hlavní přestávku a pak ještě jednu desetiminutovou, anebo dokonce existují modely 20 + 5 + 5 a nebo 15 + 10 +5. Vždy záleží na situaci dané firmy, požadavky výroby apod. Samozřejmě zde uvedené příklady se týkají osmičkových směn a nebo pružné pracovní doby, dvanácti směnové firmy pak mají ve většině případů přestávky v trvání 2x 30 minut nebo 30 + 20 + 10. V každém případě ale musejí být zaměstnanci s rozvržením přestávek na jídlo a oddych seznámeni!

Důležité je upozornit, že přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby, jak by si někteří zaměstnanci přáli, a navíc se poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech nezapočítávají do pracovní doby.

Bezpečnostní přestávky

Kromě přestávek na jídlo a oddech se někteří zaměstnanci setkávají i s bezpečnostními přestávkami. Ty jsou poskytovány zejména v případě, že zaměstnanci pracují v riziku anebo jsou např. jednostranně zatěžováni, jak uvádí zákon č. 309/2006 Sb.:

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami; v případech stanovených zvláštními právními předpisy, musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena.

Dalším z předpisů řešící bezpečnostní přestávky je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Tento předpis upravuje mimo jiné rizikové faktory a u některých z těchto faktorů jsou řešeny i bezpečnostní přestávky. Jako příklad můžeme uvést:

  •   Zátěž teplem a chladem: Při zátěži teplem se střídá krátkodobě a dlouhodobě přípustná doba práce  a musí se dodržovat bezpečnostní přestávky stanovené výpočtem dle NV č. 361/2007 Sb.
  •   Při práci v chladu musí být práce zaměstnance upravena tak, aby doba jejího nepřetržitého trvání při teplotě od 4 do -10 ºC nepřesáhla 2 hodiny, při teplotě vzduchu od -10,1 do -20 ºC 1 hodinu a od -20,1 do -30 °C 30 minut.
  •   Celková fyzická a lokální svalová zátěž; pracovní poloha; ruční manipulace s břemeny; psychická zátěž (práce spojená s monotonií jakož i práce ve vnuceném pracovním tempu); zraková zátěž: Je-li práce spojená s výše uvedeným faktorem, musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.
  •   Používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP): Pokud je při trvalé práci, zařazené jako riziková podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nezbytné nepřetržité používání osobních ochranných pracovních prostředků k omezení působení rizikového faktoru nebo při trvalé práci, kde musí zaměstnanec povinně používat po celou dobu směny jiné ochranné prostředky určené zaměstnavatelem a tyto ztěžují zaměstnanci pohyb, dýchání, vidění a jiné fyziologické funkce, musí být v průběhu směny zařazeny bezpečnostní přestávky, při nichž si je může zaměstnanec odložit. První přestávka při trvalé práci zařazené jako riziková se zařazuje nejpozději po 2 hodinách od započetí výkonu práce v trvání nejméně 15 minut. Následné přestávky se zařazují nejpozději po každých dalších 2 hodinách od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Poslední přestávka v trvání nejméně 10 minut se zařazuje nejpozději 1 hodinu před ukončením směny.

Závěrem zdůrazněme, že má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.

A ještě jedna informace na závěr – přestávky na jídlo a oddech i bezpečnostní přestávky se musejí evidovat!!! Pokud evidence neprobíhá, hrozí zde sankce ze strany inspektorátu práce za porušení povinností vyplývajících z BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)!

Obrázek 1 - Přestávka na jídlo a oddech, případně bezpečnostní přestávka, se musí dodržovat pro zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)zaměstnanců

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...