01.09.2016

Preventivní požární hlídky

Zatímco bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro zaměstnavatele již velmi známým oborem, požární ochrana se často bere pouze jako přidružená část a mnoho lidí si myslí, že požární ochranu tvoří pouze hasičský záchranný sbor a hasiči. Přitom každý občan i zaměstnavatel se musí právními předpisy o požární ochraně řídit a respektovat je. Pojďme si nyní přiblížit oblast „požární ochrana“ která vyplývá ze zákona (zákon č. 133/1985 Sb.), konkrétně u většiny zaměstnavatelů neoblíbené preventivní požární hlídky.

 

Preventivní požární hlídky nemusí zřizovat úplně každý. Ze zákona o požární ochraně se zřizují:

a) v prostorách s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,

b) v případech, kdy tak stanoví nařízení kraje nebo obecně závazná vyhláška obce (např. při větších společenských akcích).

Úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru.

Zpravidla se zřizuje několik preventivních požárních hlídek – vždy záleží na tom, jak je objekt členěn, jak je velký, kolik je zde směn apod. Např. pokud je třísměnný provoz a je zde třípatrová budova, mělo by zde být hned několik požárních hlídek – na každou směnu jedna plus na každé patro jedno – tzn. 9 požárních hlídek.

V každé hlídce by pak měl být velitel a členové – počet členů se určuje dle velikosti hlídaného prostoru. Vždy by ale měli být minimálně 2 členové z důvodu zastupitelnosti, max. počet není dán, určuje jej zaměstnavatel.

 

V rámci pracoviště je základním úkolem velitele požární hlídky a členů:

V požární prevenci:

  • dohlížejí na dodržování požárních řádů pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím a požárně bezpečnostních předpisů v provozních prostorách
  • dbají na funkčnost a připravenost hasebních prostředků a volný přístup k nim
  • kontrolují, zda jsou volné přístupy k hl. uzávěrům plynu, vody a hlavnímu vypínači el. proudu
  • kontrolují dodržování bezpečné vzdálenosti hořlavých hmot od tepelných zdrojů
  • plní organizační pokyny vydané zaměstnavatelem k zajištění požární ochrany
  • účastní se odborné přípravy preventivní požární hlídky
  • na konci pracovní doby společně s ostatními členy preventivní požární hlídky zkontrolují všechna pracoviště společnosti

V případě vzniku požáru:

  • záchrana osob, přivolání první pomoci, evakuace osob a materiálů, prvotní zásah proti požáru nebo jeho šíření
  • velitel do příjezdu JPO HZS řídí hasební zásah, členové se do příjezdu JPO HZS řídí pokyny velitele preventivní požární hlídky a provádějí záchranné práce a hasební zásah dostupnými prostředky.

 

Aby zaměstnanci zařazení do požárních hlídek věděli, jaké úkoly a povinnosti mají, musejí absolvovat tzv. odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, která se provádí před zahájením činností se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím a opakuje se nejméně jednou za rok.

Tato odborná příprava zahrnuje teoretickou a praktickou část.

Teoretická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s požárním nebezpečím provozované činnosti, se způsobem vyhlášení požárního poplachu, přivolání jednotky požární ochrany a s poskytnutím pomoci v souvislosti se zdoláváním požáru.

Praktická část odborné přípravy preventivních požárních hlídek obsahuje seznámení s rozmístěním a použitím věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, se způsobem, podmínkami a možnostmi hašení požárů, evakuace osob, zvířat nebo materiálu.

 

Rozsah a obsah odborné přípravy preventivních požárních hlídek určuje zaměstnavatel (právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba) tematickým plánem a časovým rozvrhem. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a pracovnímu zařazení zaměstnanců.

Znalosti získané při odborné přípravě preventivních požárních hlídek se ověřují v rozsahu a způsobem určeným v dokumentaci požární ochrany (ve většině případů testem nebo ústně).

Po absolvování odborné přípravy by pak zaměstnanci měli vědět, kde mají umístěné hlavní uzávěry vody, plynu, elektřiny, kde se nachází nejbližší hasicí přístroj nebo hydrant, jaké máme druhy hasicích přístrojů a jaké hasicí přístroje použít např. na elektrické zařízení nebo hořlaviny, měli by vědět základní informace o dokumentaci požární ochrany (např. k čemu slouží požární poplachová směrnice nebo evakuační plán) a měli by znát dodržování základních zásad požární ochrany (nezastavovat únikové cesty a východy, nezastavovat a neznemožňovat přístup k věcným prostředkům požární ochrany, nekouřit na pracovištích a místech, kde je to zakázáno apod.

 

Bohužel i když jsou zaměstnanci do funkce požárních hlídek nominováni a jmenováni a tuto činnost na základě odborné přípravy vykonávají, nenáleží jim za to žádná finanční ani jiná odměna. Jedná se o jejich povinnost v rámci požární ochrany.

 

Pokud dojde k porušení zákona o požární ochraně a požární hlídky nebudou zřízeny, hrozí zaměstnavateli (tzn. právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám) pokuta až do 500 000 Kč. Pokutu uděluje Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru.

 

Váš CIVOP

Obrázek 1 - Jedním z úkolů požárních hlídek je zajistit volný přístup k rozvaděčům el. energie. V tomto případě je vidět porušení povinností vyplývající z požární ochrany.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...