Roční prověrka BOZP

Roční prověrka BOZP

Tak jako se v rámci požární ochrany provádějí pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně formou preventivních požárních prohlídek a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, stejně tak se musejí provádět roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Konkrétně zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel je povinen organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací a se souhlasem zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zjištěné nedostatky odstraňovat.

 

Mezi prověrkami BOZP a preventivními požárními prohlídkami je rozdíl v četnosti jejich provádění. Prověrku BOZP stačí organizovat 1x ročně, zatímco preventivní požární prohlídky se provádějí podle začlenění provozovaných činností, a to v intervalech:

a)       v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,

b)      v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců,

c)       v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nejméně jednou za rok.

 

Další rozdíl je v tom, že u požárních prohlídek není stanoveno, koho musíme informovat o jejich provádění, ale je stanoveno, kdo je musí provádět (opět je nezbytné vycházet ze začlenění provozovaných činností, neboť podle toho určíme, zda prohlídky musí provádět osoba odborně způsobilá, technik požární ochrany nebo preventista).

U prověrek BOZP je potřeba informovat odborovou organizaci, případně zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, že budou prověrky prováděny. Na druhou stranu není řečeno, kdo je provádí. Samozřejmě nejčastěji je to osoba odborně způsobilá v prevenci rizik ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci jednotlivých pracovišť, personalistů, mistrů, mnohdy i vedení společnosti, odborů, zástupců zaměstnanců za BOZP apod. Proto je potřeba termín oznámit všem zainteresovaným osobám s dostatečným předstihem.

V rámci ročních prověrek BOZP nezapomeňte kontaktovat i poskytovatele pracovnělékařských služeb, neboť ten je povinen dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, § 57, odst. 1, provádět pravidelný dohled na pracovištích zaměstnavatele a nad pracemi vykonávanými zaměstnanci. Z tohoto důvodu je ideální provést dohled na pracovišti v rámci ročních prověrek BOZP.

 

Obsah roční prověrky BOZP není žádným právním předpisem stanoven, nicméně na některé body by nemělo být zapomínáno. Jedná se zejména o:

 •   správnost a úplnost všech školení (vstupní, periodické, speciální) včetně správného vedení dokumentace o školení,
 •   kontrolu dokumentace BOZP (postup při pracovních úrazech, směrnice na alkohol a návykové látky, směrnice na OOPP, registr rizik, místních provozních bezpečnostních předpisů atd.),
 •   kontrolu kategorizace prací včetně případné evidence rizikových prací
 •   kontrolu lékařských prohlídek, zajištění pracovnělékařských služeb
 •   vedení knihy úrazů, šetření pracovních úrazů, odškodňování, příjímání nápravných opatření
 •   kontrolu poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků,
 •   kontrola provozní a průvodní dokumentace o strojů a zařízení,
 •   provádění pravidelných revizí a kontrol,
 •   odstraňování zjištěných závad prokazatelným způsobem,
 •   kontrolu evidence a dodržování pracovní doby
 •   správnost a úplnost bezpečnostního značení,
 •   fyzická kontrola pracovišť, budov, interiéru i exteriéru
 •   dodržování zákazu kouření, manipulace s ohněm, vstupu do zakázaných prostor,
 •   atd.

 

Není možné přesně určit, jako dlouho provedení roční prověrky zabere. U malých firem se může jednat o několik hodin, u větších společností může jít o dny, týdny. Vždy záleží na rozsahu prověrky, velikosti pracoviště, množství zúčastněných osob atd.

 

O provedení roční prověrky je vždy potřeba udělat zápis, který musí obsahovat minimálně:

 •   název společnosti, adresa, IČO
 •   místo provedení prověrky
 •   datum kontroly
 •   kdo prověrku provedl, včetně jeho odborné způsobilosti
 •   jména osob, které se prověrky zúčastnily, včetně odborných způsobilostí
 •   zápis o zjištěných nedostatcích, včetně určení opatření, termínu realizace opatření a odpovědnost
 •   závěr.

S prováděním ročních prověrek BOZP mají naši specialisté mnoho zkušeností. Neváhejte se proto na ně obrátit se žádosti o zajištění provedení roční prověrky BOZP. Výstupem bude závěrečná zpráva o provedení prověrky včetně zjištěných nedostatků (včetně fotografií), navrženým opatřením a určení odpovědné osoby. Závěrem bude celkové zhodnocení úrovně BOZP a případné navržení dalších postupů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti.

Obrázek 1 - V rámci ročních prověrek narážíme i na takto provizorně vytvořené regály.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...