Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Rozměry pracovní roviny, pracovního místa a požadavky na ovladače

Každý zaměstnanec se cítí na pracovišti lépe, pokud mu zaměstnavatel k tomu vytvoří vhodné pracovní podmínky – a tím zároveň zajistí jeho lepší bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Např. nařízení vlády pamatuju na výšku pracovní roviny, pracovní místo a dbá i na správné umístění ovladačů. Následující článek přináší základní informace o výše zmíněné problematice.

Výška pracovní roviny

Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými je v rámci pracovní činnosti manipulováno, a zrakové náročnosti při práci. Optimální výška pracovní roviny při práci muže a ženy vstoje se řídí jejich antropometrickými rozměry a zpravidla se stanoví mezi 800 až 1 000 mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 až 310 mm, u žen 210 až 300 mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 ± 50 mm. Pokud jsou při práci používány například svěráky a jiná technická zařízení, pak výškou pracovní roviny se rozumí místo, na němž jsou nejčastěji vykonávány pohyby končetin zaměstnance při manipulaci s nimi.

Pokud zaměstnanci vykonávají práci vyžadující zvýšenou náročnost na zrak (např. při manipulaci s drobnými předměty nebo součástkami), se výška pracovní roviny zvětšuje o 100 až 200 mm. Při práci, při níž se manipuluje s předměty o hmotnosti větší než 2 kg při práci převážně vstoje, se manipulační rovina naopak snižuje o 100 až 200 mm.

Pracovní místo

Pracovní místo musí být vždy uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh.

Pracovní místo, u něhož je základní pracovní poloha trvale vstoje a nevyžaduje se trvalé sledování chodu zařízení, musí být, pokud to umožňuje technologie a prostorové podmínky, vybaveno pro krátkodobý odpočinek vsedě. Pracovní místo, na němž je zvýšena pracovní rovina, se vybavuje pracovním sedadlem s výškou sedáku odpovídající výšce pracovní roviny nad podlahou a zrakové náročnosti při práci. Musí být vybaveno opěrou pro dolní končetiny.

POZOR! Sedadlo musí být při sezení stabilní, musí umožňovat snadné seřízení výšky sedáku a sklon zádové opěrky a musí odpovídat podmínkám práce, zvláště pokud jde o jejich poréznost a omyvatelnost. Prostor pro dolní končetiny na pracovním místě musí umožňovat pohyb dolních končetin vpřed a do stran! Bohužel při kontrolách BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) velmi často narážíme na absolutně nevyhovující židle (zejména ve výrobě) – poškozené sedadla, chybějící opěrky zad, nemožnost výškového nastavení, chybějící kolečka na posuvné židli apod.

NV nám mimo jiné ukládá i povinnost dodržet rozměry volného pohybového prostoru pro dolní končetiny. Při práci v sedě musí být:

a) nejmenší výška nad podlahou 600 mm,

b) nejmenší celková šířka 500 mm,

c) nejmenší hloubka od přední hrany stolu či zařízení 500 mm,

d) optimální hloubka od přední hrany stolu či zařízení 700 mm,

e) nejmenší vzdálenost roviny sedadla od dolní plochy pracovního stolu 200 mm.

Ovladače

Požadavky na pohybový prostor pro nožní ovladače jsou tyto:

a) nejvýše 400 mm od roviny h,

b) nejméně 200 mm od roviny h vpřed,

c) nejvýše 250 mm nad základnou,

d) nejvýše 350 mm do stran od svislé roviny procházející středem sedadla, kolmé k rovině h, přičemž rovinou h se rozumí svislá rovina proložená místem nejvíce vystupující hrany pracovní roviny, kolmá k vodorovné rovině - podlaze.

Při používání nožního ovladače při trvalé práci vstoje nesmí docházet k nerovnoměrnému rozložení hmotnosti těla na dolní končetiny. Ovladače obsluhované jinak než rukama a chodidly, například loketní a kolenní, se nesmí používat při trvalé práci!

I když se může zdát, že požadavky na vhodné pracovní místo jsou složité, je nutné se jimi řídit, neboť zajištění BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) slouží k předcházení ohrožení života a zdraví. Navíc pokud má zaměstnanec vhodně uspořádané pracovní místo a nástroje, vhodně zvolenou výšku pracovní roviny, pohodlné sedadlo apod. je více spokojený, dosahuje lepších výkonů a práce je efektivnější a také dochází k omezení chyb. Opačná situace – nedodržování ergonomie (více „zbytečných“ pohybů, otáčení, nahýbání apod.) může vést – a často i vede – ke vzniku nemoci z povolání.

Obrázek 1 - Dosahy horních končetin ve svislé rovině při práci vsedě i vstoje.

Oblast A - časté ( 20 až 40× za osmihodinovou směnu) a přesné pohyby.

Oblast B - pohyby obou předloktí a při manipulaci s předměty a nástroji bez nutnosti změny základní pracovní polohy- mírné předklánění, pohyb do stran.

Oblast C - maximální dosah - méně časté a pomalejší pohyby, nutnost otáčení trupu.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.10.2021

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Regály – základní povinnosti z hlediska BOZP

Nějaký regál už asi každý z nás viděl. Jedná se o vícepodlažní zařízení pro uložení zásob (materiálu), umožňující jejich odebírání z kteréhokoliv podlaží. Regály mohou b...

01.10.2021

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se musí dle právních předpisů dodržovat ve všech společnostech, počínaje těmi nejmenšími administrativami a konče těmi největšími vý...