Ruční manipulace s břemeny

Většina za nás se každý den setká ve svém zaměstnání s ruční manipulací s břemeny. Tuto činnost je třeba provádět ve všech odvětvích lidské činnosti, neboť denně je potřeba zvednout nějaké břemeno, případně jej přemístit z místa na místo. Bohužel s ruční manipulací s břemeny jsou často spojovány i pracovní úrazy, zejména v souvislosti s poraněním zad, které pojišťovny mnohdy odmítají odškodnit. Pojďme se nyní podívat, co si pod pojmem ruční manipulace s břemeny představit a jaké jsou základní povinnosti zaměstnavatele z hlediska BOZP.

Podle § 28 NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (BOZP), se ruční manipulací s břemenem rozumí přepravování nebo nošení břemene jedním nebo současně více zaměstnanci včetně jeho zvedání, pokládání, strkání, tahání, posunování nebo přemisťování, při kterém v důsledku vlastností břemene nebo nepříznivých ergonomických podmínek může dojít k poškození páteře zaměstnance nebo onemocnění z jednostranné nadměrné zátěže. Za ruční manipulaci s břemenem se pokládá též zvedání a přenášení živého břemene.

NV zaměstnavateli nařizuje, že před zahájením práce spojené s ruční manipulací s břemenem musí být zaměstnanec seznámen, pokud možno, s přesnými údaji o hmotnosti a vlastnostech břemene, o umístění jeho těžiště, nejtěžší straně břemene, o jeho správném uchopení a zacházení s břemenem a s rizikem, jemuž může být zaměstnanec vystaven při nesprávné ruční manipulaci s břemenem, zejména

 • s možností poškození bederní páteře při otáčení trupu, prudkém pohybu břemene, při vratkém postoji, při zvýšené fyzické námaze nebo při excentrickém umístění těžiště břemene,
 • s nedostatky, které ztěžují manipulaci, zejména s nedostatkem prostoru ve svislém směru, s prací na nerovném, kluzkém nebo vratkém povrchu nebo v nevyhovujících mikroklimatických podmínkách,
 • se stavy, které zvyšují riziko poškození páteře vlivem příliš časté nebo příliš dlouho trvající fyzické námahy, nedostatečného tělesného odpočinku, nedostatečné doby na zotavení nebo práce ve vnuceném pracovním tempu.

NV č. 101/2005 Sb. nám potom říká, že při ruční manipulaci s břemeny musí být používány takové pracovní postupy, aby se předcházelo úrazům a poškození zdraví zaměstnanců, způsobeným zejména přiražením břemene, jeho vysmeknutím, zraněním o povrch břemene, uklouznutím, zakopnutím při manipulaci s břemenem, sesutím břemen způsobeným nedostatečným upevněním, naražením nebo pádem břemene při zdvihání, přenášení, spouštění nebo nárazem zaměstnance na dopravní prostředek a na uložené předměty.

Zaměstnance je tedy potřeba před ruční manipulaci s břemeny seznámit s hmotností břemene, se správným uchopením, se správným zvednutím apod., popř. jim dát k dispozici manipulační vozíky, paletové vozíky, rudly apod. Dále je nutné zdůraznit, že břemeno se zvedá z podřepu a ne ohybem!!!

Také zaměstnance seznamte s maximálními limity pro manipulaci s břemeny, které jsou:

Muži:

 • při občasném zvedání a přenášení 50 kg,
 • při častém zvedání a přenášení 30 kg,
 • při práci vsedě nesmí překročit hmotnost manipulovaného břemene 5 kg,
 • kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u mužů překročit 10 000 kg za osmihodinovou pracovní dobu.

Ženy:

 • při občasném zvedání a přenášení břemene ženou by neměla jeho hmotnost překročit 20 kg,
 • při častém zvedání a přenášení by hmotnost břemene neměla překročit 15 kg,
 • při práci vsedě nesmí překročit hmotnost manipulovaného břemene 3 kg,
 • kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u žen překročit maximální celkovou hmotnost břemen 6 500 kg za osmihodinovou směnu.

Občasným zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene nepřesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

Častým zvedáním a přenášením břemene se rozumí zvedání a přenášení břemene přesahující souhrnně 30 minut v průměrné osmihodinové směně.

Limity pro těhotné, kojící ženy, ženy do konce devátého měsíce po porodu a mladistvé jsou upraveny ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

POZOR! Práce spojená s ruční manipulací s břemenem překračující stanovené hygienické limity musí být přerušována bezpečnostními přestávkami v trvání 5 až 10 minut po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...