Šířka uliček – komunikací – část 1.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) se ve svých právních předpisech zabývají mimo jiného i  šířkami uliček/komunikací, což přidává na vráskách nejednomu zaměstnavateli. Každý náš specialista BOZP a PO se při provádění kontrol pracovišť setkal s neprůchodnými nebo zastavěnými uličkami, o úzkých komunikacích nemluvě. Přitom šířky cest a uliček, zejména ve výrobních provozech a skladech, jsou velmi důležité z hlediska zajištění BOZP a PO. Po komunikacích se mnohdy nepohybují pouze osoby, ale i vozíky, technika. Proto musí být vnitřní komunikace přehledné, přímé a pro rozlišení od ostatních ploch ve stejné úrovni ještě i viditelně vyznačeny. Pojďme se teď podívat na nejčastější případy šíře uliček a  komunikací.

1. Obecně

Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti. Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí byt široké nejméně 1,1 m.

Komunikace provedené jako roštové mosty, lávky, galerie, schodiště a ochozy musí mít šířku nejméně 0,5 m a musí mít po celé ploše pevnou, rovnou podlahu upravenou tak, aby jí nemohly propadávat předměty ohrožující bezpečnost osob, podél boků u podlahy musí být opatřeny ochrannou lištou o výšce nejméně 0,1 m a musí být podél volného okraje vybaveny vhodnou ochrannou konstrukcí. Vhodnou konstrukcí se rozumí zábradlí nebo jiná rovnocenná konstrukce o dostatečné výšce a s výplní zabraňující propadnutí osob.

2. Komunikace pro pěší

Komunikace pro pěší musí být technicky řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat. Vždy však musí být nejméně 1100mm široké. Šířky hromadných komunikací pro pěší, které nejsou únikovými cestami a slouží ke vzájemnému propojení pracovišť nebo provozu, je nutno dimenzovat podle počtu procházejících osob (viz tabulka č. 1)

Tabulka 1 - Šířka uliček v závislosti na počtu osob

Počet procházejících osob/min.

Nejmenší šířka v mm

Od 1 do 100

1 100

Od 101 do 300

1 650

Nad 300

2 200

3. Průchodové uličky

Průchodová ulička – nutná ulička určená pro nezbytný pěší přístup osob ke skladovacímu zařízení a uloženému materiálu ve skladovacích zónách. Slouží pro občasný pohyb pracovníků přenášejících břemena nebo bez břemen. Základní šířka komunikace pro osoby je šíře 0,6 m. Ta se pak v závislosti na počtu osob či manipulace zvětšuje o 0,15 m. (viz tabulka č. 2). Průchodová ulička obousměrná, bez přenášení břemen, musí mít nejmenší šířku 750 mm, tj. šířka jednosměrné průchodové uličky bez přenášení břemena 600 mm zvětšená o velikost pro vyhýbání nejméně o 150 mm.

Tabulka 2 - Typy průchodových uliček a jejich minimální šířka

Typ průchodové uličky

Nejmenší šířka v mm

Jednosměrná, bez přenášení břemen

600

Obousměrná, bez přenášení břemen

750

Jednosměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku

850

Jednosměrná, břemena přenášena v obou rukách po boku

1 000

Obousměrná, břemeno přenášeno v jedné ruce po boku

1 000

Obousměrná, břemena přenášena v obou rukách po boku

1 150

Z hlediska PO je šíře únikových cest dána zejména charakterem budovy a počtem osob. Základní jednotku šířky únikových cest tvoří únikový pruh o průchozí šířce 0,55 m. Požadovaná nejmenší šířka únikové cesty (v závislosti na stupni poskytované ochrany unikajícím osobám) je stanovena v násobcích poloviny únikového pruhu:

  • u nechráněné únikové cesty – jeden únikový pruh,
  • u částečně chráněné a chráněné únikové cesty – 1,5 únikového pruhu.

Poznámka:
Únikové cesty ve skladech musí mít nejmenší šířku 1,5 únikového pruhu – viz čl. 9.2 ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady.                           

Pro obchody, kde se počítá s nákupními vozíky (samoobslužný prodej) a jedná se o shromažďovací prostor, tak platí, že uličky musí být široké 3,5 únikového pruhu, což je 1,925m – viz ČSN 73 0831, příloha D, bod D.3.2.

Šíře únikových cest může být stanovena i v Požárně bezpečnostním řešení stavby.

Šířky uliček a komunikací pro pěší je opravdu důležité dodržovat jak z hlediska BOZP, tak PO. Při nedostatečné šíři hrozí naražení/sražení/shození uloženého materiálu, pád na osobu, naražení rukou, nohou do přečnívajícího materiálu, sražení s protijedoucím vozíkem, znesnadnění úniku v případě mimořádné události atd. Bohužel ne vždy se daří zaměstnavatelům tuto situaci řešit, neboť sklady bývají malé a zásoby zboží/materiálu mnohdy převyšují kapacitu skladu.

 V dalším článku se zaměříme na uličky a komunikace, kde se pohybují manipulační prostředky a vozíky

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...