15.01.2016

Skladování materiálů a hořlavých kapalin

Skladování materiálů a hořlavých kapalin ve společných prostorách a na únikových cestách bytových domů

Dodržování právních předpisů v oblasti skladování různých předmětů, materiálů, hořlavin apod. se netýká pouze firem, ale i bytových domů. Jelikož jsou bytové domy v převážné většině případů ve vlastnictví právnických osob (bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, obchodní společnosti, firmy apod.), vztahují se na ně stejné požadavky v oblasti legislativy jako na ostatní právnické a podnikající fyzické osoby. Mimo jiné je tedy nutné dodržovat povinnosti uvedené v zákoně o požární ochraně a z toho vyplývající pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně a neprodlené odstraňování zjištěných nedostatků.

Největším problémem v bytových domech bývá problém se skladováním věcí, zboží, materiálů apod. ve společných prostorách. Z důvodu nedostatku místa se skladovaný materiál objevuje na chodbách, na únikových cestách, v kotelnách, jsou zastavěny věcné prostředky požární ochrany (hasicí přístroje, hydranty) nebo není volný přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektřiny, čímž jsou porušovány předpisy týkající se bezpečnosti a požární ochrany. Přitom podmínky skladování ve společných prostorách, na půdě a na únikových cestách řeší hned několik předpisů (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, normy ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování) vyplývá, že:

 • Musí být zajištěna trvalá použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest (např. požární výtahy, požární žebříky) a musí být trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou.
 • Musí být označena rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody, plynu, produktovodů, uzávěry rozvodů ústředního topení.
 • Musí být trvale volně průchodné komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce.
 • Chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko.
 • Komíny a kouřovody se musí udržovat v takovém stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů. V případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
 • V prostorách pro ukládání kol a kočárků je možno parkovat pouze motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm, přičemž nesmí docházet k úniku benzínu. Větší motorky musí být pouze v prostorách, které splňují technické podmínky pro garáže motorových vozidel.
 • Fyzická osoba je povinna:
 1. počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 2. zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 3. plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech.

Za volně průchodný je považován trvale volný komunikační prostor, v němž není umístěn žádný materiál anebo zařízení bránící úniku osob. Tento prostor je vymezen šířkou vypočítanou pro evakuaci všech osob z požárem ohroženého objektu nebo jeho části, a to v požárně bezpečnostním řešení nebo v obdobném dokumentu.

Pzn. Ojediněle lze, za splnění podmínek vyplývajících z právního předpisu, předměty umístit na chodbě či schodišti (tvořících chráněnou únikovou cestu), ale tyto předměty nesmí zasahovat do minimální šíře únikové cesty, nesmí bránit otevírání či zavírání dveří na únikové cestě, nesmí bránit větrání únikové cesty, a zejména musí být připevněny tak, aby nedošlo k jejich uvolnění/odpadnutí při úniku/evakuaci osob nebo při zásahu jednotek požární ochrany a nesmí ovlivňovat pohyb osob při převržení, pádu, odvalení apod. V chráněné únikové cestě nesmí být umístěn žádný hořlavý materiál!

Skladování hořlavých a požárně nebezpečných látek:

 • Hořlavé kapaliny, hořlavé a hoření podporující plyny se skladují pouze v prostorách, které jsou k tomuto účelu určeny.
 • Hořlavé kapaliny nelze ukládat ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení s výjimkou hořlavých kapalin potřebných k vytápění těchto objektů v maximálním množství 40 litrů v nerozbitných přenosných obalech pro jeden tepelný spotřebič.
 • V jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel.
 • Nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny (např. lahve, sudy, kontejnery, nádrže) se umísťují na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráněných místech. Tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, v garážích, kotelnách, místnostech určených ke spaní, ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Dle výše uvedeného je tedy nutné dodržovat určité zásady skladování, a to zejména:

 • udržovat pořádek na půdách, ve sklepích, chodbách a místech, kde může dojít k požáru, aby byla zajištěna možnost zásahu požárních jednotek,
 • na půdách skladovat materiál nejméně 1 m od komínového tělesa,
 • v prostorách sklepů skladovat pouze ty předměty, které bezprostředně souvisejí s provozem domácnosti a tyto předměty skladovat pouze ve vyhrazených prostorech,
 • ponechávat trvale volné a přístupné chodby, schodiště, hlavní uzávěry, prostředky požární ochrany atd.,
 • v garážích skladovat jen povolené množství pohonných hmot a olejů,
 • v prostorách pro ukládání kol a kočárků je možné parkovat motocykly o zdvihovém objemu do 50 ccm,
 • nikdy neskladovat nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny ve společných prostorách bytových domů.

Zakázané činnosti:

 • zastavování únikových cest a východů různým materiálem,
 • zastavovat přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu, elektřiny,
 • poškozovat/odstraňovat prostředky požární ochrany, jakýmkoliv způsobem znemožňovat použití vnitřních a vnějších zásahových cest,
 • ukládat materiál v blízkosti komínů a komínových těles,
 • v prostorách pro ukládání kol a kočárků parkovat motocykly o zdvihovém objemu nad 50 ccm,
 • skladovat hořlavé kapaliny ve sklepních prostorách,
 • skladovat nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny ve společných prostorách bytových domů,
 • v garážích ukládat větší množství pohonných hmot a olejů.

Správce objektu je povinen požadovat po vlastnících/nájemcích bytu dodržování stanovených zásad bezpečnosti a požární ochrany a nájemci/vlastníci bytu jsou povinni tyto zásady dodržovat.

Za nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu a tím znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení, hrozí nájemníkovi/vlastníkovi pokuta od hasičského záchranného sboru až do výše 20 000 Kč. Vlastník objektu pak může dostat ve správním řízení pokutu až 250 tisíc Kč.

Přístup k PHP

Obrázek 1 - Příklad zastavěného přístupu k přenosnému hasicímu přístroji

Autor: Ing. Kateřina Petrová, specialista BOZP a PO, civop@civop.cz

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...