Školení v oblasti PO

V oblasti požární ochrany nemůže všechny školení provádět zaměstnavatel anebo vedoucí zaměstnanec. V některých případech je nutné, aby školení prováděly osoby odborně způsobilé v požární ochraně (PO). O koho jde a kdy můžou školení provádět vedoucí zaměstnanci?

Nejdříve si pojďme říct, jaké školení a kdo musí zajistit. Zákon č. 133/1985 Sb., § 16, odst. 1 a 2 uvádí:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě.Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Takže je potřeba provést školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, preventistů, a dále se provádí např. školení osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, obsluha ohlašovny požáru atd.

U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím provádí:

 • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
 • proškolený vedoucí zaměstnanec nebo preventista požární ochrany školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

U právnických osob a podnikajících fyzických osob provozujících činnosti s vysokým požárním nebezpečím provádí:

 • odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně,
 • odborně způsobilá osoba odbornou přípravu preventistů požární ochrany a zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek,
 • technik požární ochrany nebo proškolený vedoucí zaměstnanec školení ostatních zaměstnanců o požární ochraně.

Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru.

 • Technik požární ochrany – osoba, která složila zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem.
 • Osoba odborně způsobilá má odbornou způsobilost i k výkonu činnosti technika požární ochrany.
 • Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy – odbornou přípravu provádí osoba odborně způsobilá, jedná-li se o činnosti s vysokým požárním nebezpečím nebo technik PO, jedná-li se o činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Další školení, jako je obsluha ohlašovny požáru, zabezpečení požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době provádí ve většině případů osoba odborně způsobilá nebo technik požární ochrany.

Platnost školení:

 • Vedoucí zaměstnanci – 3roky
 • Zaměstnanci – 2 roky
 • Požární hlídky – rok
 • Obsluha ohlašovny požáru – rok
 • Preventista – rok
 • Zabezpečení PO v mimopracovní době - rok

Dokumentaci tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení, který obsahuje název právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, datum, náplň školení, způsob ověření získaných znalostí, popřípadě doklad o tomto ověření, dobu trvání školení, seznam zaměstnanců s podpisy proškolených osob, jména a podpisy osob, které školení provedly, včetně prohlášení o oprávněnosti k provedení školení.

V případě, že budete potřebovat pomoc se zajištěním odborného školení, neváhejte se obrátit na naše specialisty CIVOP!

po

Obrázek 1 - Součástí školení PO bývá informace, že hasicí přístroje musí být volně přístupné!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...