15.09.2016

Úraz vzniklý při cestě na oběd v rámci polední pauzy

Úrazy vzniklé cestou na oběd jsou hodně diskutovaným tématem. V rámci školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) jsou tyto situace často probírány a na zaměstnancích je vidět, že mají zájem o tuto problematiku. Pojďme si osvětlit, co to vlastně pracovní úraz je a zda úraz vzniklý cestou na oběd je nebo není pracovním úrazem.

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nám v § 271k osvětluje, co je to pracovní úraz:

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.

 

Podle § 273 je plněním pracovních úkolů výkon pracovních povinností vyplývajících z pracovního poměru a z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiná činnost vykonávaná na příkaz zaměstnavatele a činnost, která je předmětem pracovní cesty.

Plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové organizace, rady zaměstnanců, popřípadě zástupce pro oblast BOZP či zástupce zaměstnanců v Evropské radě zaměstnanců nebo ostatních zaměstnanců, popřípadě činnost konaná pro zaměstnavatele z vlastní iniciativy, pokud k ní zaměstnanec nepotřebuje zvláštní oprávnění nebo ji nevykonává proti výslovnému zákazu zaměstnavatele, jakož i dobrovolná výpomoc organizovaná zaměstnavatelem.

Podle § 274 v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů jsou úkony potřebné k výkonu práce a úkony během práce obvyklé nebo nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a úkony obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací, ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět. Takovými úkony však nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele.

V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, popřípadě orgánem nadřízeným zaměstnavateli, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.

 

Z paragrafu 274 vyplývá, že pokud zaměstnanec půjde na oběd v objektu zaměstnavatele a cestou se mu stane úraz, bude tento úraz posuzován jako pracovní a v tomto případě je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem. Ovšem i tady platí, že zaměstnavatel se může zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

a) tím, že postižený zaměstnanec svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány, nebo

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,

a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

 

Zaměstnavatel se dále může zprostit povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti, prokáže-li, že vznikla

a) v důsledku skutečností uvedených výše v odstavci pod písm. a) a b) a že tyto skutečnosti byly jednou z příčin škody nebo nemajetkové újmy, nebo

b) proto, že si zaměstnanec počínal v rozporu s obvyklým způsobem chování tak, že je zřejmé, že ačkoliv neporušil právní nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP, jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

POZOR! Za lehkomyslné jednání není možné považovat běžnou neopatrnost a jednání vyplývající z rizika práce.

 

Pokud tedy zaměstnanec půjde na oběd v objektu zaměstnavatele a např. upadne na schodech, zakopne, šlápne na nějakou nerovnost atd. a způsobí si úraz, bude takovýto úraz posuzován jako pracovní.

 

Jiná situace nastane, pokud se zaměstnanci stane úraz mimo objekt zaměstnavatele – tzn. půjde-li (nebo pojede autem) na oběd do vzdálenější restaurace a cestou utrpí úraz (autonehoda, pád, v zimě uklouznutí na ledu apod.), nebude se dle zákoníku práce jednat o pracovní úraz a zaměstnavatel nemá povinnost takovýto úraz odškodňovat.

 

Bohužel zákoník práce neřeší, zda zaměstnanci mají/nemají možnost se stravovat v místě pracoviště a jasně stanovuje, že pokud se nejedná o objekt zaměstnavatele, nejedná se ani o pracovní úraz. Tato skutečnost by měla být zdůrazňována při základních i opakovaných školeních z BOZP, aby v případě úrazu nebyli zaměstnanci překvapeni tím, že jim úraz nebude uznán jako pracovní.

Obrázek 1 - Cestou na oběd se zaměstnanec může zranit ne vlastní vinou - vlastník chodníku se musí postarat o to, aby byl chodník bezpečný.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...