Vybavení domů zařízením autonomní detekce a signalizace a hasicími přístroji

Nás konkrétně budou zajímat § 13 a 14 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany (PO) staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto paragrafy řeší vybavení stavby hasicími přístroji:

  • Rodinný dům musí být vybaven alespoň jedním přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností nejméně 34A. Při umístění pojízdného hasicího přístroje na únikové cestě musí být zachována započitatelná šířka únikové cesty. Při výběru jeho stanoviště musí být přihlédnuto k zajištění dostatečného manipulačního prostoru.
  • Ve stavbách bytových domů musí být instalovány přenosné hasicí přístroje v množství a druzích takto:
  1. jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro hlavní domovní rozvaděč elektrické energie,
  2. jeden přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro strojovnu výtahu,
  3. jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy u požárních úseků určených pro skladování, je-li jejich půdorysná plocha větší než 20 m2,
  4. další přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 13A nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A na každých započatých 200 m2 půdorysné plochy všech podlaží domu, přičemž se do této plochy nezapočítávají plochy bytů.

Tzn., že v rodinném domě musí být minimálně 1 hasicí přístroj, ovšem v bytovém domě nemusí být hasicí přístroj přímo v bytě, ale musí být ve společných prostorách bytových domů.

 

Pozn. Co vlastně znamená označení 13A, 55B, 21A atd.? Jedná se o hasicí schopnost (schopnost hasicího přístroje uhasit specifikovaný zkušební objekt nejvýše přípustným množstvím hasiva). Např. 13 A znamená, že se jedná o hasicí přístroj, který je vhodný pro hašení pevných látek, a je schopen uhasit požár, který odpovídá požáru dřevěné hranice dlouhé 1,3 m, široké 0,5 m a vysoké 0,56 m.

Zkušební požár pro třídu B netvoří dřevěná hranice, ale nádoba s hořlavou kapalinou. Hasicí schopnost je pak určena plochou povrchu hořlavé kapaliny.

Třída

Druh hořlavé látky

Vhodné hasicí přístroje

A

hoření pevných látek hořících plamenem nebo žhnutím

vodní, pěnové a práškové

B

hoření kapalných látek a látek, které do kapalného skupenství přecházejí

pěnové, práškové a sněhové

C

hoření plynných látek hořících plamenem

práškové a sněhové

D

hoření lehkých alkalických kovů

speciální prášky

E

elektrické zařízení pod proudem

práškový nebo sněhový

F

hoření jedlých olejů a tuků

speciální hasivo

Tabulka 1 - Třídy požáru a vhodné hasicí přístroje na daný druh hořlavé látky

Pozn. U rodinných domů povolených a schválených před 1.7.2008 není instalace přenosných hasicích přístrojů předpisy o požární ochraně upravena. Povinnost vybavení objektu hasicím přístrojem může být ovšem stanovena ve schválené projektové dokumentaci, např. požárně bezpečnostním řešení stavby.

Dále jsou důležité § 15 a 16 vyhl. téže vyhlášky, které říkají:

  • Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu, a jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, mezonetový nebo vícepodlažní byt, musí být v jiné vhodné části bytu umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace. U rodinného domu s více byty musí být umístěno další zařízení autonomní detekce a signalizace také v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru.
  • V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

Kde požární hlásič umístit? Především záleží na typu hlásiče požáru. Pokyny pro jeho umístění bývají stanovené v návodu výrobce. Nejčastěji se doporučuje, aby byl hlásič požáru umístěn uprostřed hlídané místnosti pod stropem (teplý kouř stoupá vzhůru). Podle doporučení hasičů je optimálním řešením vybavit hlásičem každou obytnou místnost včetně centrální části domácnosti (např. chodbu). Dále pak tam, kde lze předpokládat vzhledem k přítomnosti hořlavých látek možnost vzniku požáru (např. kotelna, garáž, dílna).

Je požární hlásič napojen na hasiče? Běžné požární hlásiče umístěné v rodinných domech nebo bytech nebývají napojené přímo na hasiče, neboť se jedná o samostatné požární hlásiče bez napojení na elektrickou požární signalizaci, která by zajišťovala přenos signálu na hasiče. Navíc tato služba je zpoplatněna.

Požární hlásič ovšem svým zvukem upozorní obyvatele domu/bytu na možné nebezpečí. Navíc v dnešní době již je spousta domácností vybavena zařízením požárních hlásičů v kombinaci se zabezpečovacími systémy a je možný přenos dat a informací na mobilní telefon majitelů domu/bytu.

Povinnost mít dům nebo byt vybaven hasicím přístrojem nebo hlásičem požáru platí pro nové domy/byty od roku 2008, každopádně ale doporučujeme dovybavit i starší domy/byty těmito prostředky požární ochrany, neboť mnohdy můžou zachránit životy lidí a minimalizovat ztráty na majetku. Cena hasicích přístrojů začíná už na cca 300Kč (menší, např. do auta), klasický 6kg práškový se dá pořídit už i za 600Kč. Co se týká hlásičů požáru, tak ty nejlevnější se dají pořídit již za 130Kč, samozřejmě je lepší pořídit si o něco dražší, které by měly být kvalitnější a spolehlivější. 

Obrázek 1 - PO řeší i vybavení rodinných domů požárními hlásiči.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.06.2020

Lékařské prohlídky u „dohodářů“

Blíží se nám letní prázdniny a s tím spojené období brigád. Bohužel někteří zaměstnavatelé zapomínají, že i brigádníci zaměstnání dohodou o pracích konaných mimo pracovní po...