Vyhrazená technická zařízení - obecně

Vyhrazená technická zařízení - obecně

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) nesmí být podceňována v žádném odvětví výrobní a nevýrobní sféry. Máme-li ovšem ve společnosti jakékoliv vyhrazené technické zařízení, musíme dbát o zajištění BOZP o to důsledněji, neboť vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění. Jedná se o technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Pro každou skupinu VTZ byla vydána samostatná vyhláška. Podle stupně nebezpečnosti se VTZ zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

 

Provozovat vyhrazená zdvihací zařízení není z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) úplně jednoduché. Tato zařízení totiž podléhají dozoru, který vykonávají organizace státního odborného dozoru (Technická inspekce České republiky (TIČR)) zřízeného výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí. Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.

Působnost organizací státního odborného dozoru se navíc vztahuje na všechny právnické osoby (dále jen "organizace") a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti. Zároveň se působnost organizací státního odborného dozoru vztahuje na zařízení uvedená na trh, přičemž vyloučeny jsou činnosti, pracoviště a technická zařízení v působnosti státní báňské správy, technická zařízení na úseku obrany, dopravy, vnitra, Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Organizace státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností VTZ:

  • podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení, (pozn. tyto činnosti se provádějí za poplatky stanovené prováděcím předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem financí),
  • ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,
  • ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,
  • prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení.

 

POZOR! Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou oprávněni vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek!

 

Všichni zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby, kteří provozují vyhrazená technická zařízení, by měli dbát na to, aby montáž, opravy, provádění revizí a zkoušek, plnění nádob na plyny atd. prováděly jen odborně způsobilé osoby, které vlastní k dané činnosti oprávnění!

 

 Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob jsou:

  • dosažení věku 18 let,
  • zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů,
  • předepsaná kvalifikace,
  • doba praxe v oboru,
  • osvědčení provádějí-li revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, opravy, montáž vyhrazených plynových zařízení 1. třídy nebo obsluhu vyhrazených tlakových zařízení - kotlů.

 

Osvědčení k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydané organizací státního odborného dozoru má platnost pět let ode dne vydání.

 

Stejně jako ostatní zařízení, tak i vyhrazená technická zařízení podléhají pravidelným kontrolám, údržbě a revizím. Obsluhovat tato zařízení mohou pouze odborně a zdravotně způsobilí zaměstnanci, kteří byli řádně zaškoleni a ve většině případů ještě provozovatel pověřeni k obsluze daného zařízení.

Konkrétně o odborné způsobilosti pojednávají samostatné vyhlášky vztahující se k jednotlivým druhům vyhrazených technických zařízení.

A samozřejmě i u VTZ platí ostatní zásady k zajištění BOZP jako u ostatních zařízení – minimálně seznámení s návody, kvalitně vedená a udržovaná provozní a průvodní dokumentace, pravidelné kontroly, prokazatelné odstraňování závad atd.

  

Obrázek 1 - Z hlediska zajištění BOZP absolutně nevhodný rozvaděč el. energie - jsou zde volně přístupné živé části!

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

01.07.2020

Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (dále jen zaměstnavatelé) mají v oblasti zajištění požární ochrany (PO) spoustu povinností. Jednou z nich je i vytváření podmínek pro ha...