15.12.2022

Vyhrazená tlaková zařízení

Vyhrazená tlaková zařízení

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je dalším ze skupiny právních předpisů řešících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) v oblasti vyhrazených technických zařízení. NV vstoupilo v účinnost dne 1. července 2022 a jeho vydáním byla zrušena přes 40 let platící vyhláška č. 18/1979 Sb.

NV stanovuje:

  • výčet technických tlakových zařízení, která jsou vyhrazená, (dále jen „vyhrazená tlaková zařízení“) a jejich zařazení do tříd,
  • požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na vyhrazených tlakových zařízeních, požadavky pro montáže, bezpečný provoz, umístění, opravy, prohlídky, revize, zkoušky a provozní dokumentaci vyhrazených tlakových zařízení,
  • požadavky kladené na způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob z hlediska potřebného technického vybavení a na odbornou způsobilost jejich zaměstnanců, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních,
  • požadavky kladené na odbornou způsobilost fyzických osob z hlediska předepsané kvalifikace a doby odborné praxe v oboru, včetně způsobu prověřování jejich odborné způsobilosti.

 

Vyhrazenými tlakovými zařízeními jsou tlakové nádoby a kotle s nejvyšším pracovním tlakem vyšším než 0,5 bar, a to:

a)   parní a kapalinové kotle, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a teplota pracovní tekutiny převyšuje při tomto tlaku bod varu pracovní tekutiny (původně se jednalo o parní a kapalinové kotle, jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku),

b)   tlakové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní tlak přesahuje 0,5 bar a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, toxické a výbušné kapaliny skupiny 1 o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při tlaku 0,5 bar; za tlakovou nádobu jsou považovány též vyvíječe páry typu pára/pára a typu horká voda/pára a vyvíječe páry bez nebezpečí přehřátí, (původně tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa),

c)    nádoby na plyny sloužící k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než + 50 °C nebo u nichž při teplotě + 50 °C je absolutní tlak par vyšší než 3 bar od zdroje na místo spotřeby (původně kovové tlakové nádoby k dopravě plynů, jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa).

 

Parní a kapalinové kotle s objemem větším než 10 litrů nebo bezpečnostním součinem nejvyššího pracovního tlaku v označení (PS) v barech a objemu v označení (V) v litrech přesahující 100 se zařazují do 4 tříd. Tlakové nádoby se člení do třídy I a II podle nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a podle bezpečnostního součinu nejvyššího pracovního tlaku (PS) v barech a objemu (V) v litrech.

Jak je vidět, podstatně se změnily parametry a hodnoty pro zařazení tlakových nádob a kotlů mezi vyhrazené tlakové zařízení. Je potřeba tedy všechna tato zařízení projít, ideálně udělat si jejich seznam a provést nové zatřídění – ve spolupráci s revizním technikem.

 

NV se dále věnuje montáži a opravám vyhrazených tlakových zařízení (VTZ), požadavkům na jejich umístění, uvedení do provozu a provoz a samozřejmě i revizím a zkouškám. Jednotlivě jsou popsány stavební a první zkoušky, dále pak výchozí, provozní a vnitřní revize, zkouška těsnosti, tlaková zkouška a periodická zkouška. Součástí NV je informace o podobě revizní zprávy a o provozní dokumentaci, která je v oblasti BOZP velmi důležitá.

 

Co se týká provozní dokumentace, tak je důležité zmínit, že provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení zajistí:

a)   zpracování místního provozního předpisu pro tlakové nádoby s pracovní tekutinou zařazenou do skupiny 1 a pro kotle do 1 měsíce od uvedení do provozu, u ostatních vyhrazených tlakových zařízení do 2 měsíců, v písemné nebo elektronické podobě tak, aby byly přístupné obsluze; do zpracování místního provozního předpisu se provoz zajišťuje podle návodu výrobce nebo dodavatele,

b)   vedení záznamů o provozu vyhrazeného tlakového zařízení.

c)  po dobu provozu kotle a tlakové nádoby úschovu dokumentace předávané výrobcem nebo dodavatelem VTZ, dokladů stanovujících lhůty revizí a zkoušek, záznamů o revizích, opravách, zkouškách a prohlídkách, a zápisů o prověření odborné způsobilosti k obsluze kotlů.

Důležité: Záznamy o provozu vyhrazeného tlakového zařízení vede a podepisuje topič nebo obsluha vyhrazeného tlakového zařízení!

 

Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, včetně periodických zkoušek nádob na plyny, mohou provádět jen revizní technici podle druhu a rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Obsluhovat kotle příslušné třídy a na daný druh paliva mohou topiči v rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních se nevyžaduje k obsluze kotlů:

a)   automatických s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 0,5 t/h,

b)   automatických horkovodních a kapalinových s tepelným výkonem do 0,35 MW,

c)   průtočných o objemu do 100 litrů.

I když není potřeba osvědčení, obsluhu mohou provádět pouze fyzické osoby, u kterých zajistí provozovatel VTZ přezkoušení komisí u provozovatele VTZ. Komise musí být tříčlenná, kde předsedou je revizní technik kotlů. Komise ověří, zda uchazeč splňuje předpoklady odborné způsobilosti podle zákona a požadavky k řádnému zajištění činnosti v požadovaném rozsahu.

 

Pro zajištění způsobilosti fyzické osoby k obsluze provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení zajistí seznámení obsluhy s potřebnými znalostmi a jeho praktický odborný zácvik v obsluze vyhrazeného tlakového zařízení. Tento požadavek zcela jasně vyplývá z NV a musí být dodržen v rámci zajištění BOZP.

Provozovatel přezkoušením fyzické osoby pro výkon obsluhy kotle zajistí:

a)   prověření odborné způsobilosti k obsluze,

b)   pravidelné prověření odborné způsobilosti obsluhy nejméně každý třetí rok,

c)   vyhotovení zápisů o prověření odborné způsobilosti podle písmen a) a b),

d)   písemné určení osoby odpovědné za provozované vyhrazené tlakové zařízení, s určením jejích povinností a pravomocí při výkonu této činnosti.

 

Tlakovou nádobu smí samostatně obsluhovat pouze fyzická osoba, která:

a)   je starší 18 let,

b)   je zdravotně způsobilá pro tuto práci,

c)   byla s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu tlakových nádob řádně seznámena, prakticky zacvičena v obsluze tlakových nádob a přezkoušena.

O zacvičení a přezkoušení znalostí musí být proveden zápis podepsaný zkušebním orgánem, kterým je revizní technik nebo osoba odpovědná za provoz tlakových nádob, a fyzickou osobou, která obsluhuje tlakovou nádobu.

Provozovatel ověřuje znalosti zaměstnanců pověřených obsluhou tlakových nádob opakovaným přezkušováním, nejméně jedenkrát za 3 roky. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

 

Další kapitolu tvoří topiči. Žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních pro topiče musí mít odborný zácvik v obsluze kotlů příslušné třídy a skupiny a na daný druh paliva pod dohledem topiče v délce nejméně 6 měsíců a odborný kurs alespoň v délce stanovené při obsluze kotlů:

a)   I. třídy 50 hodin,

b)   II. třídy 40 hodin,

c)   III. třídy 30 hodin,

d)   IV. třídy 20 hodin.

K obsluze kotlů vyšší třídy nebo kotlů na jiný druh paliva, než je oprávněn obsluhovat topič, musí osoba složit doplňkovou zkoušku k rozšíření osvědčení u pověřené organizace podle zákona.

 

Další část NV je tvořena přílohami, které obsahují:

  • Požadavky pro činnosti na vyhrazených tlakových zařízeních
  • Informace nezbytné pro provádění revizí a zkoušek vyhrazených tlakových zařízení a náplň zkoušek a revizí vyhrazených tlakových zařízení
  • Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů
  • Termíny revizí a zkoušek
  • Osvědčení a oprávnění k činnostem na vyhrazených tlakových zařízeních a způsob jejich označení v evidenčním čísle oprávnění a osvědčení

 

Pro lepší orientaci v legislativě týkající se vyhrazených tlakových zařízení doporučujeme podrobné prostudování NV č. 192/2022 Sb.

      

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

+ 420 222 119 999
civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

15.11.2023

Pozor na požáry spalinových cest

Pozor na požáry spalinových cest

Opět se blíží zimní období a chladnější dny. Proto již spousta obyvatel a firem zahájila topnou sezónu. Na co je ale potřeba se připravit, aby byly splněny požadavky požární ochrany...

01.11.2023

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Změna stanovených podmínek ochrany zdraví při práci - NV č. 195-2021 Sb.

Jedním z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Toto NV bylo ji...