Výstupní lékařská prohlídka

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) se řeší v každé společnosti, stejně tak jako problematika lékařských prohlídek. Každý ví, že se musí provádět vstupní a periodické lékařské prohlídky, ale už málo kdo tuší, že v některých případech je potřeba provést i výstupní lékařskou prohlídku. O co se tedy jedná?

 

Dle vyhl. č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), v platném znění, se výstupní prohlídka provádí na základě žádosti zaměstnance, nebo pokud tak stanoví jiný zákon, za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v době ukončení výkonu práce, a to s důrazem na zjištění takových změn zdravotního stavu, u kterých lze předpokládat souvislost se zdravotní náročností vykonávané práce.

 

Výstupní prohlídka se provádí při

a) ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu,

b) převedení na práci se sníženou zdravotní náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo na práci konanou za příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) se týká všech zaměstnanců, ale výstupní lékařské prohlídky ne. Tyto prohlídky totiž není nutné provádět, jde-li o

a) práce zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem, a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz,

b) výkon práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jestliže nebylo podle zákona vyžádáno provedení vstupní lékařské prohlídky a není-li podezření na změnu zdravotního stavu v souvislosti s výkonem práce.

 

POZOR! Na základě provedení výstupní prohlídky se nevydává lékařský posudek. Na základě výsledku vyšetření předá lékař zaměstnanci např. potvrzení o provedení výstupní prohlídky, které je pak následně předáno zaměstnavateli.

 

Výstupní prohlídka by měla trvat nejméně 30 minut u střední náročnosti práce (kategorie práce II) a minimálně 40 minut u vysoké náročnosti (práce zařazená do druhé kategorie rizikové, třetí a čtvrté a činnosti, pro jejichž výkon jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy).

 

Všichni víme, jak zaměstnanci neradi absolvují vstupní, popř. periodické prohlídky. A představa, že by měli někteří absolvovat i výstupní? A ještě k tomu na svoji žádost, pokud jim to přímo nenařizuje jiný zákon? Pro mnohé zaměstnance absolutně nepředstavitelné. Je tedy možné jim to nějak nařídit, přikázat apod.? Bohužel, prozatím v právním předpise není řešeno, jakým způsobem zaměstnance k výstupní prohlídce přinutit. Alespoň se doporučuje absolvování této prohlídky nařídit písemně tak, aby na ni stihl zajít do ukončení pracovního poměru. Bohužel pokud je pracovní poměr ukončen dohodou nebo „ze dne na den“ nebo „na hodinu“, již těžko bude zaměstnavatel po zaměstnanci absolvování prohlídky vyžadovat.

 

Ovšem je nutné zdůraznit, že zaměstnavatel i zaměstnanec by si měli uvědomit, jak důležité je výstupní prohlídku při ukončení pracovního poměru absolvovat. Hlavním důvodem je, že na základě této prohlídky je totiž možné eliminovat část problémů vzniklých s případným uplatňováním nároků spojených s nemocí z povolání (nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Nemocí z povolání se rozumí též akutní otrava vznikající nepříznivým působením chemických látek), kterou by bývalí zaměstnanci mohli v následujících letech vznést a chtít uplatnit. Pokud ovšem zaměstnanec odmítne absolvovat výstupní lékařskou prohlídku, a to i přes příkaz zaměstnavatele, pravděpodobně tak ztratí možnost uplatnit nároky z případné nemoci z povolání, která by vznikla v rámci výkonu práce.

 

A jak je to s hrazením výstupní lékařské prohlídky? Jelikož tato prohlídka patří do pracovnělékařských služeb a tyto služby hradí zaměstnavatel, měl by uhradit i výstupní lékařskou prohlídku.

 

Závěrem lze říci, že pokud zaměstnanec pracuje v takových podmínkách, že je ohroženo jeho zdraví, měl by výstupní lékařskou prohlídku absolvovat. Přece jen zdraví má každý jen jedno a měl by se o něj dobře starat. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) se totiž netýká pouze zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Naše služby

Kontaktujte nás

Centrum BOZP a požární ochrany
K lindě 700/3, 190 15 Praha 9 - Satalice

Tel: + 420 222 119 999
Fax: + 420 222 780 551
E-mail: civop@civop.cz Kontaktní informace

Aktuality

31.07.2020

Požární uzávěry – dveře

Ochránit lidské životy a majetek před požárem a kouřem je jedním ze základních požadavků PO (požární ochrana). Pro omezení šíření požáru se mezi požární úseky (popř. do stav...